>

Bottnia Kross Aktiebolag

Org.nr:

556463-6644

Adress:

Västansjö 23

Postnummer:

905 93 Umeå

Telefon:

0940-15022
Visa allt om Bottnia Kross Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 16 15 14 14
Nettoomsättning (tkr) 62 153 39 115 39 464 31 769
Rörelseresultat (tkr) 17 572 3 517 7 673 9 918
Årets resultat (tkr) 13 237 2 183 2 211 6 131
Summa eget kapital (tkr) 43 092 30 855 30 673 32 341
Rörelsemarginal % 28.3 9.0 19.4 31.2
Avk. eget kapital % 35.9 7.7 17.6 24.7
Soliditet % 54.2 46.0 42.4 48.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 885 2 608 2 819 2 269
Resultat/anställd (tkr) 1 098 234 548 708
Lön/anställd (tkr) 566 575 535 466

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 62 153 39 115 39 464 31 769
Arbetskraftskostnad -9 052 -8 622 -7 487 -6 520
Avskrivningar -9 072 -7 872 -8 218 -6 039
Andra rörelsekostnader -8 281 -4 212 -3 332 -1 649
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 734 1 640 2 095 5 467
Övriga rörelsekostnader -20 910 -16 532 -14 849 -13 110
Rörelseresultat 17 572 3 517 7 673 9 918
Ränteintäkter 1 18 30 49
Räntekostnader -508 -531 -610 -828
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -507 -513 -580 -779
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 17 065 3 004 7 093 9 139
Skatt -3 781 -643 -1 548 -2 012
Årets resultat 13 284 2 361 5 545 7 127
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 284 2 361 5 545 7 127
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -3 120 -895
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -880 -253
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 65 65 65 65
Maskiner och inventarier 57 543 49 377 55 015 42 063
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 57 608 49 442 55 080 42 128
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 475 475 475
Summa operativa anläggningstillgångar 57 608 49 917 55 555 42 603
Varulager 851 611 516 487
Kundfordringar 10 927 5 887 3 793 5 723
Övriga omsättningstillgångar 838 1 343 1 397 665
Summa operativa omsättningstillgångar 12 616 7 841 5 706 6 875
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 150 6 184 8 123 8 340
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 439 772
Likvida medel 4 193 3 124 2 493 8 066
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 343 9 308 11 055 17 178
Summa tillgångar 79 567 67 066 72 316 66 656

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 22 412 10 176 9 993 14 782
EK-andel av obeskattade reserver 20 680 20 679 20 680 17 559
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 43 092 30 855 30 673 32 341

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 13 953 10 399 16 535 14 168
Externa finansiella skulder, kortfristiga 7 948 7 596 11 389 9 157
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 21 901 17 995 27 924 23 325

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 833 5 833 5 833 4 953
Leverantörsskulder 3 135 2 494 994 1 489
Övriga kortfristiga skulder 5 606 9 889 6 891 4 549
Summa operativa skulder 14 574 18 216 13 718 10 991

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 79 567 67 066 72 315 66 657
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 28.3 9.0 19.4 31.2
Avkastning på eget kapital % 35.9 7.7 17.6 24.7
Soliditet % 54.2 46.0 42.4 48.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 50.8 58.3 91.0 72.1
Kassalikviditet % 96.0 52.0 40.0 95.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.08 0.06 0.25
Räntetäckningsgrad % 34.59 6.66 12.63 12.04
Omsättning per anställd (tkr) 3 885 2 608 2 819 2 269
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 098 234 548 708
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 575 535 466

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 87
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 87 12 769
Värdeförändring (%) 59.0 277 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 59.0 83 12 769
Rörelsemarginal (%) 28.3 83 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 35.9 551 12 769
Soliditet (%) 54.2 525 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 885 178 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 098 45 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 554 12 769
Nettoomsättning (tkr) 62 153 236 12 769
Rörelseresultat (tkr) 17 572 58 12 769
Antal anställda 16 441 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bottnia Kross Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 59.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 236 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bottnia Kross Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 28.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 83 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Bottnia Kross Aktiebolag har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 441 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Bottnia Kross Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 54.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 525 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Bottnia Kross Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bror Erik Lövbrand (f. 1950) Ledamot, Verkställande direktör
Nils Per Anders Jonsson (f. 1954) Suppleant
Gösta Sverker Olsson (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra grus och bergkrossning, bergsprängnings- arbeten och grustransporter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se