>

Proove AB

Org.nr:

556456-9928

Adress:

Kabelvägen 7, Vinbergs Hed

Postnummer:

311 50 Falkenberg

Telefon:

0346-715600
Visa allt om Proove AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 29 27 26 21
Nettoomsättning (tkr) 151 024 164 652 178 693 173 253
Rörelseresultat (tkr) 2 654 7 451 7 218 12 180
Årets resultat (tkr) 1 368 4 842 3 989 6 909
Summa eget kapital (tkr) 31 695 32 096 36 203 34 912
Rörelsemarginal % 1.8 4.5 4.0 7.0
Avk. eget kapital % 5.0 14.3 14.9 27.5
Soliditet % 30.0 29.8 33.9 34.2
Omsättning/anställd (tkr) 5 208 6 098 6 873 8 250
Resultat/anställd (tkr) 92 276 278 580
Lön/anställd (tkr) 612 608 578 579

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 151 024 164 652 178 693 173 253
Arbetskraftskostnad -17 742 -16 413 -15 036 -12 169
Avskrivningar -1 728 -1 785 -1 883 -1 969
Andra rörelsekostnader -113 186 -126 343 -141 526 -139 473
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 334 285 321 1 180
Övriga rörelsekostnader -16 048 -12 945 -13 351 -8 642
Rörelseresultat 2 654 7 451 7 218 12 180
Ränteintäkter 526 331 54 38
Räntekostnader -1 036 -1 440 -925 -1 263
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 33 23 437 389
Finansnetto -477 -1 086 -434 -836
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 177 6 365 6 784 11 344
Skatt -578 -1 472 -1 493 -2 519
Årets resultat 1 599 4 893 5 291 8 825
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 599 4 893 5 291 8 825
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -232 -51 -1 302 -1 916
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -65 -15 -367 -541
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 515 341 350 452
Summa immateriella anläggningstillgångar 515 341 350 452
Byggnader och mark 9 156 9 802 10 472 11 151
Maskiner och inventarier 1 208 1 552 1 441 1 098
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 364 11 354 11 913 12 249
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 577 1 577 1 627 1 627
Summa operativa anläggningstillgångar 12 456 13 272 13 890 14 328
Varulager 45 361 44 596 46 171 39 692
Kundfordringar 3 485 34 651 35 232 39 577
Övriga omsättningstillgångar 33 864 1 996 1 234 1 574
Summa operativa omsättningstillgångar 82 710 81 243 82 637 80 843
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 14 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 887 1 046 1 022 788
Likvida medel 9 600 11 962 9 149 6 076
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 487 13 022 10 171 6 864
Summa tillgångar 105 653 107 537 106 698 102 035

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 24 348 24 981 29 139 29 150
EK-andel av obeskattade reserver 7 347 7 115 7 064 5 762
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 31 695 32 096 36 203 34 912

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 13 535 14 755 15 975 15 770
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 171 2 152 2 177 2 455
Summa finansiella skulder 15 706 16 907 18 152 18 225

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 15 674 16 007 9 207 6 932
Leverantörsskulder 4 723 5 226 3 767 4 130
Övriga kortfristiga skulder 37 855 37 301 39 370 37 834
Summa operativa skulder 58 252 58 534 52 344 48 896

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 105 653 107 537 106 699 102 033
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.8 4.5 4.0 7.0
Avkastning på eget kapital % 5.0 14.3 14.9 27.5
Soliditet % 30.0 29.8 33.9 34.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 49.6 52.7 50.1 52.2
Kassalikviditet % 105.0 109.0 101.0 106.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.07 0.05 0.04
Räntetäckningsgrad % 3.1 5.42 8.33 9.98
Omsättning per anställd (tkr) 5 208 6 098 6 873 8 250
Rörelseresultat per anställd (tkr) 92 276 278 580
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 612 608 578 579

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 201
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 201 18 644
Värdeförändring (%) -8.0 1 837 18 644
Tillväxt i omsättning (%) -8.0 2 202 18 644
Rörelsemarginal (%) 1.8 1 912 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 5.0 2 009 18 644
Soliditet (%) 30.0 1 753 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 208 187 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 92 1 320 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 612 566 18 644
Nettoomsättning (tkr) 151 024 144 18 644
Rörelseresultat (tkr) 2 654 540 18 644
Antal anställda 29 297 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Proove AB har minskat omsättningen senaste året med -8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 144 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Proove AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 912 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Proove AB har under det senaste året 29 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 297 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Proove AB har under det senaste året en soliditet på 30.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 753 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Proove AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel och import avseende elektronik inom hem- och teleindustrin. Handel och import av presentartiklar, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 54 48 48 42
Nettoomsättning (tkr) 170 052 180 974 190 804 194 659
Rörelseresultat (tkr) 2 903 8 365 7 271 13 671
Årets resultat (tkr) 1 868 5 719 5 336 10 407
Summa eget kapital (tkr) 37 386 37 775 40 829 39 305
Rörelsemarginal (%) 1.7 4.6 3.8 7.0
Avk. eget kapital (%) 5.0 14.6 13.3 29.3
Soliditet (%) 33.3 33.3 36.8 36.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 149 3 770 3 975 4 635
Resultat/anställd (tkr) 54 174 151 326
Lön/anställd (tkr) 415 430 392 361


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se