>

Navis Nord AB

Org.nr:

556435-8405

Adress:

Betongvägen 14

Postnummer:

973 45 Luleå

Telefon:

0920-222111

Moderbolag:

Visa allt om Navis Nord AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 57 198 58 491 38 069 46 099
Rörelseresultat (tkr) 1 172 1 368 548 1 620
Årets resultat (tkr) 612 761 308 1 032
Summa eget kapital (tkr) 3 401 3 044 2 023 2 112
Rörelsemarginal % 2.0 2.3 1.4 3.5
Avk. eget kapital % 26.6 40.3 19.9 80.4
Soliditet % 35.0 25.8 32.4 43.8
Omsättning/anställd (tkr) 8 171 8 356 5 438 6 586
Resultat/anställd (tkr) 167 195 78 231
Lön/anställd (tkr) 656 512 402 405

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 57 198 58 491 38 069 46 099
Arbetskraftskostnad -4 590 -3 582 -2 815 -2 833
Avskrivningar -58 -77 -16 -18
Andra rörelsekostnader -48 239 -51 282 -32 513 -39 604
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 360 969 61 754
Övriga rörelsekostnader -3 499 -3 151 -2 238 -2 778
Rörelseresultat 1 172 1 368 548 1 620
Ränteintäkter 1 1 1 1
Räntekostnader -64 -54 -16 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -63 -53 -15 -17
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 109 1 315 533 1 603
Skatt -251 -293 -121 -357
Årets resultat 858 1 022 412 1 246
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 858 1 022 412 1 246
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -246 -260 -103 -214
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -69 -73 -29 -60
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 227 355 60 106
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 227 355 60 106
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 227 355 60 106
Varulager 7 792 7 222 4 294 3 150
Kundfordringar 999 540 321 1 099
Övriga omsättningstillgångar 555 1 110 1 306 405
Summa operativa omsättningstillgångar 9 346 8 872 5 921 4 654
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 148 2 558 266 65
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 148 2 558 266 65
Summa tillgångar 9 721 11 785 6 247 4 825

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 256 2 145 1 384 1 575
EK-andel av obeskattade reserver 1 145 899 639 537
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 401 3 044 2 023 2 112

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 101 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 101 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 323 253 180 151
Leverantörsskulder 3 873 7 917 3 394 1 562
Övriga kortfristiga skulder 1 022 571 651 999
Summa operativa skulder 5 218 8 741 4 225 2 712

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 720 11 785 6 248 4 824
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 2.0 2.3 1.4 3.5
Avkastning på eget kapital % 26.6 40.3 19.9 80.4
Soliditet % 35.0 25.8 32.4 43.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 32.4 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 28.0 50.0 47.0 61.0
Likviditetsberedskap % 0 0.04 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 18.33 25.35 34.31 90.06
Omsättning per anställd (tkr) 8 171 8 356 5 438 6 586
Rörelseresultat per anställd (tkr) 167 195 78 231
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656 512 402 405

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 507
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 507 11 075
Värdeförändring (%) -1.0 1 104 11 075
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 1 275 11 075
Rörelsemarginal (%) 2.0 1 287 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 26.6 654 11 075
Soliditet (%) 35.0 1 114 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 171 35 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 167 509 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656 234 11 075
Nettoomsättning (tkr) 57 198 228 11 075
Rörelseresultat (tkr) 1 172 612 11 075
Antal anställda 7 1 015 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Navis Nord AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 228 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Navis Nord AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 287 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Navis Nord AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 015 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Navis Nord AB har under det senaste året en soliditet på 35.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 114 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Navis Nord AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bill Ronny Rönnberg (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Mats Anders Törnqvist (f. 1974) Ledamot
Viola Anna-Lisa Rönnberg (f. 1950) Suppleant
Johan Håkan Karlsson (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detalj- och partihandel med båtar, båtmotorer och snöskotrar med reservdelar och tillbehör. Bolaget ska även utföra service och reparationer avseende dessa produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se