>

Norrbottens Bergteknik Aktiebolag

Org.nr:

556428-9063

Adress:

Box 4075

Postnummer:

904 03 Umeå

Telefon:

0929-10910
Visa allt om Norrbottens Bergteknik Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Antal anställda 39 33 25 26
Nettoomsättning (tkr) 167 359 129 007 118 459 105 935
Rörelseresultat (tkr) 6 278 9 319 10 413 6 287
Årets resultat (tkr) 21 5 419 5 872 5 122
Summa eget kapital (tkr) 30 503 27 928 20 830 18 001
Rörelsemarginal % 3.8 7.2 8.8 5.9
Avk. eget kapital % 16.3 43.7 40.3 20.9
Soliditet % 31.6 45.9 43.2 34.5
Omsättning/anställd (tkr) 4 291 3 909 4 738 4 074
Resultat/anställd (tkr) 161 424 417 242
Lön/anställd (tkr) 718 604 634 631

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 167 359 129 007 118 459 105 935
Arbetskraftskostnad -27 998 -13 297 -15 849 -16 405
Avskrivningar -7 774 -3 437 -4 981 -5 112
Andra rörelsekostnader -104 932 -89 890 -78 828 -69 201
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 631 7 1 503 81
Övriga rörelsekostnader -21 008 -13 071 -9 891 -9 011
Rörelseresultat 6 278 9 319 10 413 6 287
Ränteintäkter 11 0 2 7
Räntekostnader -696 -173 -303 -407
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -685 -173 -301 -400
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 593 9 146 10 112 5 887
Skatt -838 -2 049 -2 282 -1 345
Årets resultat 4 756 7 097 7 830 4 542
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 756 7 097 7 830 4 542
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 555 -1 679 -1 957 580
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -721 -473 -552 164
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 41 094 18 804 13 718 17 640
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 41 094 18 804 13 718 17 640
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 41 094 18 804 13 718 17 640
Varulager 5 484 1 345 863 946
Kundfordringar 24 114 13 934 14 279 19 713
Övriga omsättningstillgångar 23 150 21 847 14 321 13 927
Summa operativa omsättningstillgångar 52 748 37 126 29 463 34 586
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 557 1 046 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 3 926 5 079 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 557 4 972 5 079 0
Summa tillgångar 96 399 60 902 48 260 52 226

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 874 11 853 6 434 5 562
EK-andel av obeskattade reserver 18 629 16 075 14 396 12 439
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 503 27 928 20 830 18 001

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 16 024 6 438 4 802 7 665
Externa finansiella skulder, kortfristiga 21 830 8 935 2 999 8 834
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 37 854 15 373 7 801 16 499

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 254 4 534 4 061 3 509
Leverantörsskulder 15 267 8 265 11 544 9 258
Övriga kortfristiga skulder 7 521 4 803 4 024 4 960
Summa operativa skulder 28 042 17 602 19 629 17 727

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 96 399 60 903 48 260 52 227
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 3.8 7.2 8.8 5.9
Avkastning på eget kapital % 16.3 43.7 40.3 20.9
Soliditet % 31.6 45.9 43.2 34.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 124.1 55.0 37.4 91.7
Kassalikviditet % 106.0 180.0 181.0 146.0
Likviditetsberedskap % 0 0.03 0.04 0
Räntetäckningsgrad % 9.04 53.87 34.37 15.46
Omsättning per anställd (tkr) 4 291 5 864 4 738 4 074
Rörelseresultat per anställd (tkr) 161 424 417 242
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 718 604 634 631

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 91
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 91 11 075
Värdeförändring (%) 0.0 1 068 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 30.0 243 11 075
Rörelsemarginal (%) 3.8 1 050 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 16.3 925 11 075
Soliditet (%) 31.6 1 227 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 291 136 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 161 530 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 718 136 11 075
Nettoomsättning (tkr) 167 359 83 11 075
Rörelseresultat (tkr) 6 278 136 11 075
Antal anställda 39 147 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Norrbottens Bergteknik Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 30.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 83 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norrbottens Bergteknik Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 050 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Norrbottens Bergteknik Aktiebolag har under det senaste året 39 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 147 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Norrbottens Bergteknik Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 31.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 227 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Norrbottens Bergteknik Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lennart Andreas Christoffersson (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Nils Johan Lundqvist (f. 1957) Ledamot
Carl Victor Örn (f. 1981) Suppleant
Lars Manfred Ekman (f. 1973) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra borrning och schaktning av bergmassor samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se