>

Randek AB

Org.nr:

556399-7146

Adress:

Vagnsvägen 1

Postnummer:

311 32 Falkenberg

Telefon:

0346-55750
Visa allt om Randek AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 42 34 26 23
Nettoomsättning (tkr) 158 263 98 071 60 230 49 308
Rörelseresultat (tkr) 19 782 14 234 7 530 2 304
Årets resultat (tkr) 11 434 7 987 4 356 1 848
Summa eget kapital (tkr) 31 629 26 266 17 404 11 561
Rörelsemarginal % 12.5 14.5 12.5 4.7
Avk. eget kapital % 53.1 50.7 40.3 17.4
Soliditet % 28.3 32.3 31.8 41.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 768 2 884 2 317 2 144
Resultat/anställd (tkr) 471 419 290 100
Lön/anställd (tkr) 674 662 636 637

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 158 263 98 071 60 230 49 308
Arbetskraftskostnad -28 302 -22 498 -16 533 -14 642
Avskrivningar -878 -498 -277 -289
Andra rörelsekostnader -93 244 -49 707 -29 343 -27 029
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 463 167 164 244
Övriga rörelsekostnader -18 520 -11 301 -6 711 -5 288
Rörelseresultat 19 782 14 234 7 530 2 304
Ränteintäkter 3 1 11 114
Räntekostnader -15 -6 -2 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 -5 9 113
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 19 770 14 229 7 539 2 417
Skatt -4 407 -3 167 -1 696 -564
Årets resultat 15 363 11 062 5 843 1 853
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 15 363 11 062 5 843 1 853
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 930 -3 075 -1 487 -5
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 108 -867 -419 -1
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 710 2 993 622 524
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 710 2 993 622 524
Andelar i koncern- och intresseföretag 30 30 30 30
Summa operativa anläggningstillgångar 2 740 3 023 652 554
Varulager 9 891 12 943 5 789 5 880
Kundfordringar 27 535 27 514 12 603 4 112
Övriga omsättningstillgångar 31 664 5 309 15 242 1 976
Summa operativa omsättningstillgångar 69 090 45 766 33 634 11 968
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 459 16 390 243 374
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 6 219 5 464
Likvida medel 35 368 16 213 13 921 9 531
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 39 827 32 603 20 383 15 369
Summa tillgångar 111 657 81 392 54 669 27 891

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 22 359 20 925 15 138 10 782
EK-andel av obeskattade reserver 9 270 5 341 2 266 779
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 31 629 26 266 17 404 11 561

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 873 1 233 3 420
Summa finansiella skulder 0 873 1 233 3 420

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 669 2 650 1 152 475
Leverantörsskulder 12 954 14 002 6 645 4 292
Övriga kortfristiga skulder 62 405 37 600 28 235 8 143
Summa operativa skulder 80 028 54 252 36 032 12 910

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 111 657 81 391 54 669 27 891
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 12.5 14.5 12.5 4.7
Avkastning på eget kapital % 53.1 50.7 40.3 17.4
Soliditet % 28.3 32.3 31.8 41.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 3.3 7.1 29.6
Kassalikviditet % 125.0 93.0 116.0 99.0
Likviditetsberedskap % 0.22 0.17 0.23 0.19
Räntetäckningsgrad % 1 319 2 372.5 3 770.5 2 418
Omsättning per anställd (tkr) 3 768 2 884 2 317 2 144
Rörelseresultat per anställd (tkr) 471 419 290 100
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 674 662 636 637

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 175
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 175 18 644
Värdeförändring (%) 43.0 520 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 61.0 92 18 644
Rörelsemarginal (%) 12.5 546 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 53.1 519 18 644
Soliditet (%) 28.3 1 818 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 768 361 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 471 255 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 674 323 18 644
Nettoomsättning (tkr) 158 263 139 18 644
Rörelseresultat (tkr) 19 782 86 18 644
Antal anställda 42 190 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Randek AB har ökat omsättningen senaste året med 61.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 139 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Randek AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 546 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Randek AB har under det senaste året 42 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 190 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Randek AB har under det senaste året en soliditet på 28.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 1 818 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Randek AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning av maskiner, handel med maskinutrustning och förnödenheter inom bygg- och träindustri, idka handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter ochdärmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se