>

Boden Taxi Aktiebolag

Org.nr:

556364-2023

Adress:

Nordkalottsvägen 4B

Postnummer:

972 54 Luleå

Telefon:

0921-15051
Visa allt om Boden Taxi Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 13 15 15 15
Nettoomsättning (tkr) 14 562 13 260 10 653 9 732
Rörelseresultat (tkr) 2 122 408 964 37
Årets resultat (tkr) 1 872 -20 932 -326
Summa eget kapital (tkr) 4 399 2 356 2 240 1 309
Rörelsemarginal % 14.6 3.1 9.0 0.4
Avk. eget kapital % 60.5 5.0 52.5 -22.2
Soliditet % 36.4 22.7 21.5 13.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 120 884 710 649
Resultat/anställd (tkr) 163 27 64 2
Lön/anställd (tkr) 316 256 269 279

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 562 13 260 10 653 9 732
Arbetskraftskostnad -4 105 -3 843 -4 033 -4 190
Avskrivningar -667 -1 006 -445 -293
Andra rörelsekostnader 1 1 -14 -22
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -7 683 -8 004 -5 197 -5 190
Rörelseresultat 2 122 408 964 37
Ränteintäkter 0 0 1 2
Räntekostnader -105 -162 -247 -62
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 473 -71 325 -304
Finansnetto 368 -233 79 -364
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 490 175 1 043 -327
Skatt -446 -59 -111 0
Årets resultat 2 044 116 932 -327
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 044 116 932 -327
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -172 -136 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -49 -38 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 467 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 467 0
Byggnader och mark 1 891 1 958 2 025 2 092
Maskiner och inventarier 1 932 2 136 2 258 1 773
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 823 4 094 4 283 3 865
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 294 375
Summa operativa anläggningstillgångar 3 823 4 094 5 044 4 240
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 697 325 650 1 212
Övriga omsättningstillgångar 789 1 046 1 392 1 258
Summa operativa omsättningstillgångar 3 486 1 371 2 042 2 470
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 383 383 383 383
Likvida medel 4 387 4 510 2 968 2 510
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 770 4 893 3 351 2 893
Summa tillgångar 12 079 10 358 10 437 9 603

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 091 2 220 2 240 1 309
EK-andel av obeskattade reserver 308 136 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 399 2 356 2 240 1 309

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 008 2 277 2 092 1 772
Externa finansiella skulder, kortfristiga 697 781 756 321
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 99 99
Summa finansiella skulder 2 705 3 058 2 947 2 192

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 87 338 300 300
Leverantörsskulder 3 588 3 746 3 939 4 725
Övriga kortfristiga skulder 1 300 860 1 011 1 077
Summa operativa skulder 4 975 4 944 5 250 6 102

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 12 079 10 358 10 437 9 603
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 14.6 3.1 9.0 0.4
Avkastning på eget kapital % 60.5 5.0 52.5 -22.2
Soliditet % 36.4 22.7 21.5 13.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 61.5 129.8 131.6 167.5
Kassalikviditet % 141.0 109.0 86.0 80.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.34 0.28 0.26
Räntetäckningsgrad % 24.71 2.08 5.22 -4.27
Omsättning per anställd (tkr) 1 120 884 710 649
Rörelseresultat per anställd (tkr) 163 27 64 2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 316 256 269 279

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 875
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 875 11 075
Värdeförändring (%) 152.0 89 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 661 11 075
Rörelsemarginal (%) 14.6 286 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 60.5 228 11 075
Soliditet (%) 36.4 1 076 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 120 1 355 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 163 522 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 316 1 814 11 075
Nettoomsättning (tkr) 14 562 822 11 075
Rörelseresultat (tkr) 2 122 391 11 075
Antal anställda 13 541 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Boden Taxi Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 822 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Boden Taxi Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 14.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 286 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Boden Taxi Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 541 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Boden Taxi Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 36.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 076 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Boden Taxi Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att teckna avtal om och bedriva taxitransporter vad avser person-, bud- och godsbefordran jämte därmed sammanhängande verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se