>

Bilhallen i Piteå Aktiebolag

Org.nr:

556346-8692

Adress:

Fläktgatan 18

Postnummer:

941 47 Piteå

Telefon:

0911-60014

Moderbolag:

Visa allt om Bilhallen i Piteå Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 10 9 9 8
Nettoomsättning (tkr) 45 768 52 781 45 853 43 930
Rörelseresultat (tkr) 336 1 813 1 234 2 054
Årets resultat (tkr) 453 1 016 632 1 228
Summa eget kapital (tkr) 7 913 7 762 6 773 6 340
Rörelsemarginal % 0.7 3.4 2.7 4.7
Avk. eget kapital % 1.9 17.7 12.7 25.0
Soliditet % 51.7 49.1 52.5 43.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 577 5 865 5 095 5 491
Resultat/anställd (tkr) 34 201 137 257
Lön/anställd (tkr) 472 459 447 443

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 45 768 52 781 45 853 43 930
Arbetskraftskostnad -4 723 -4 135 -4 019 -3 544
Avskrivningar -195 -186 -120 -59
Andra rörelsekostnader -37 583 -45 311 -38 636 -36 852
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 689 945 488 648
Övriga rörelsekostnader -3 620 -2 281 -2 332 -2 069
Rörelseresultat 336 1 813 1 234 2 054
Ränteintäkter 1 0 2 2
Räntekostnader -138 -151 -150 -173
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -137 -151 -148 -171
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 199 1 662 1 086 1 883
Skatt -47 -372 -252 -430
Årets resultat 152 1 290 834 1 453
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 152 1 290 834 1 453
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 301 -275 -201 -225
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 85 -77 -57 -64
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 351 418 479 164
Övriga materiella anläggningstillgångar 356 407 458 509
Summa materiella anläggningstillgångar 707 825 937 673
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 707 825 937 673
Varulager 8 465 9 519 7 974 8 368
Kundfordringar 731 308 1 996 3 529
Övriga omsättningstillgångar 441 473 510 439
Summa operativa omsättningstillgångar 9 637 10 300 10 480 12 336
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 350 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 584 1 227 1 467 1 707
Likvida medel 3 041 3 456 11 11
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 975 4 683 1 478 1 718
Summa tillgångar 15 319 15 808 12 895 14 727

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 302 5 849 5 134 4 903
EK-andel av obeskattade reserver 1 611 1 913 1 639 1 437
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 913 7 762 6 773 6 340

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 18 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 2 496
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 210 210 210
Summa finansiella skulder 0 210 228 2 706

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 455 539 462 405
Leverantörsskulder 5 920 6 291 4 610 3 760
Övriga kortfristiga skulder 1 030 1 007 821 1 515
Summa operativa skulder 7 405 7 837 5 893 5 680

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 15 318 15 809 12 894 14 726
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 0.7 3.4 2.7 4.7
Avkastning på eget kapital % 1.9 17.7 12.7 25.0
Soliditet % 51.7 49.1 52.5 43.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 2.7 3.4 42.7
Kassalikviditet % 61.0 56.0 45.0 50.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.07 0 0
Räntetäckningsgrad % 2.44 12.01 8.24 11.88
Omsättning per anställd (tkr) 4 577 5 865 5 095 5 491
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 201 137 257
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 472 459 447 443

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 499
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 499 11 075
Värdeförändring (%) -5.0 1 196 11 075
Tillväxt i omsättning (%) -13.0 1 663 11 075
Rörelsemarginal (%) 0.7 1 480 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 1.9 1 450 11 075
Soliditet (%) 51.7 602 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 577 119 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 1 224 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 472 1 111 11 075
Nettoomsättning (tkr) 45 768 290 11 075
Rörelseresultat (tkr) 336 1 139 11 075
Antal anställda 10 729 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 290 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 480 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 729 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 602 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Bilhallen i Piteå Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av nya och begagnade bilar, båtar och reservdelar. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se