>

Lingmans Bil Aktiebolag

Org.nr:

556345-7885

Adress:

Industrivägen 34

Postnummer:

981 38 Kiruna

Telefon:

0980-10010
Visa allt om Lingmans Bil Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 8 8 8 9
Nettoomsättning (tkr) 74 729 63 332 56 826 82 928
Rörelseresultat (tkr) 5 390 4 929 4 520 9 342
Årets resultat (tkr) 4 183 3 823 3 556 9 204
Summa eget kapital (tkr) 38 259 35 575 33 552 31 795
Rörelsemarginal % 7.2 7.8 8.0 11.3
Avk. eget kapital % 11.3 11.1 10.9 26.5
Soliditet % 85.2 88.6 84.2 76.7
Omsättning/anställd (tkr) 9 341 7 917 7 103 9 214
Resultat/anställd (tkr) 674 616 565 1 038
Lön/anställd (tkr) 560 502 469 559

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 74 729 63 332 56 826 82 928
Arbetskraftskostnad -4 476 -4 015 -3 748 -5 034
Avskrivningar -171 -148 -82 -78
Andra rörelsekostnader -61 481 -50 430 -45 289 -65 643
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 340 307 243 202
Övriga rörelsekostnader -3 551 -4 117 -3 430 -3 033
Rörelseresultat 5 390 4 929 4 520 9 342
Ränteintäkter 16 14 87 281
Räntekostnader -39 -39 -42 -65
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -23 -25 45 216
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 367 4 904 4 565 9 558
Skatt -1 183 -1 080 -1 008 -2 117
Årets resultat 4 184 3 824 3 557 7 441
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 184 3 824 3 557 7 441
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 1 764
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 497
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 546 460 100 131
Övriga materiella anläggningstillgångar 832 877 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 378 1 337 100 131
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 378 1 337 100 131
Varulager 7 947 6 671 9 548 8 968
Kundfordringar 3 985 3 298 2 421 6 431
Övriga omsättningstillgångar 1 731 1 887 1 428 371
Summa operativa omsättningstillgångar 13 663 11 856 13 397 15 770
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 29 857 26 943 26 361 25 567
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 29 857 26 943 26 361 25 567
Summa tillgångar 44 898 40 136 39 858 41 468

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 38 259 35 575 33 552 31 795
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 38 259 35 575 33 552 31 795

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 188 2 188 2 188 2 188
Summa finansiella skulder 2 188 2 188 2 188 2 188

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 172 1 163 3 356 5 384
Övriga kortfristiga skulder 1 279 1 211 762 2 101
Summa operativa skulder 4 451 2 374 4 118 7 485

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 44 898 40 137 39 858 41 468
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 7.2 7.8 8.0 11.3
Avkastning på eget kapital % 11.3 11.1 10.9 26.5
Soliditet % 85.2 88.6 84.2 76.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 5.7 6.2 6.5 6.9
Kassalikviditet % 536.0 704.0 479.0 335.0
Likviditetsberedskap % 0.4 0.43 0.46 0.31
Räntetäckningsgrad % 138.62 126.74 109.69 148.05
Omsättning per anställd (tkr) 9 341 7 917 7 103 9 214
Rörelseresultat per anställd (tkr) 674 616 565 1 038
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 560 502 469 559

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 98
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 98 11 075
Värdeförändring (%) 6.0 872 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 18.0 410 11 075
Rörelsemarginal (%) 7.2 679 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 11.3 1 094 11 075
Soliditet (%) 85.2 45 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 341 23 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 674 85 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 560 558 11 075
Nettoomsättning (tkr) 74 729 166 11 075
Rörelseresultat (tkr) 5 390 161 11 075
Antal anställda 8 895 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lingmans Bil Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 166 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lingmans Bil Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 679 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Lingmans Bil Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 895 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Lingmans Bil Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 85.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 45 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Lingmans Bil Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Karl Mikael Lingman (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Jyrki Johannes Koivuniemi (f. 1963) Ledamot
Mona Lenita Lingman (f. 1963) Suppleant
Rolf Per-Olof Larsson (f. 1960) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva reparation och försäljning av bilar idka annan härmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se