>

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag

Org.nr:

556345-0146

Adress:

Tryckarevägen 10 B

Postnummer:

434 37 Kungsbacka

Telefon:

Moderbolag:

Visa allt om ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 7 6 6
Nettoomsättning (tkr) 136 401 59 837 38 543 81 267
Rörelseresultat (tkr) 13 398 15 771 4 026 16 654
Årets resultat (tkr) 7 761 10 545 138 5 282
Summa eget kapital (tkr) 12 554 11 058 713 6 175
Rörelsemarginal % 9.8 26.4 10.4 20.5
Avk. eget kapital % 87.2 211.3 80.3 177.3
Soliditet % 13.9 44.3 3.4 17.9
Omsättning/anställd (tkr) 22 734 8 548 6 424 13 545
Resultat/anställd (tkr) 2 233 2 253 671 2 776
Lön/anställd (tkr) 702 715 605 646

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 136 401 59 837 38 543 81 267
Arbetskraftskostnad -4 210 -5 006 -3 627 -3 877
Avskrivningar -228 -228 -228 -635
Andra rörelsekostnader -88 735 -33 859 -26 653 -58 593
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 245
Övriga rörelseintäkter 25 0 354 1 955
Övriga rörelsekostnader -29 855 -4 973 -4 363 -3 708
Rörelseresultat 13 398 15 771 4 026 16 654
Ränteintäkter 0 4 7 0
Räntekostnader -192 -343 -487 -617
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -937
Finansnetto -192 -339 -480 -1 554
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 13 206 15 432 3 546 15 100
Skatt -2 910 -2 993 -779 -1 742
Årets resultat 10 296 12 439 2 767 13 358
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 10 296 12 439 2 767 13 358
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 535 0 -2 629 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -715 0 -741 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 592 2 810 3 028 3 246
Maskiner och inventarier 0 10 20 30
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 592 2 820 3 048 3 276
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 592 2 820 3 048 3 276
Varulager 3 433 3 482 1 587 2 901
Kundfordringar 76 435 7 434 6 753 25 567
Övriga omsättningstillgångar 3 008 687 1 825 1 288
Summa operativa omsättningstillgångar 82 876 11 603 10 165 29 756
Fordringar på koncern- och intresseföretag 13 7 964 1 504 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 549 2 575 6 001 1 546
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 562 10 539 7 505 1 546
Summa tillgångar 90 030 24 962 20 718 34 578

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 019 11 058 713 6 175
EK-andel av obeskattade reserver 2 535 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 554 11 058 713 6 175

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 6 287 6 772 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 486 486 12 000 12 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 3 387 2 893
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 13 617 0 0 0
Summa finansiella skulder 20 390 7 258 15 387 14 893

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 737 17 0 0
Leverantörsskulder 47 174 3 651 2 752 10 008
Övriga kortfristiga skulder 9 175 2 978 1 865 3 502
Summa operativa skulder 57 086 6 646 4 617 13 510

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 90 030 24 962 20 717 34 578
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.8 26.4 10.4 20.5
Avkastning på eget kapital % 87.2 211.3 80.3 177.3
Soliditet % 13.9 44.3 3.4 17.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 162.4 65.6 2 158.1 241.2
Kassalikviditet % 119.0 150.0 88.0 111.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.04 0.16 0.02
Räntetäckningsgrad % 69.78 45.99 8.28 25.47
Omsättning per anställd (tkr) 22 734 8 548 6 424 13 545
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 233 2 253 671 2 776
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 702 715 605 646

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 188
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 188 18 644
Värdeförändring (%) 14.0 1 025 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 128.0 28 18 644
Rörelsemarginal (%) 9.8 750 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 87.2 202 18 644
Soliditet (%) 13.9 2 340 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 22 734 17 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 233 27 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 702 260 18 644
Nettoomsättning (tkr) 136 401 164 18 644
Rörelseresultat (tkr) 13 398 129 18 644
Antal anställda 6 1 517 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 128.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 164 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 750 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 1 517 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 2 340 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

ArmaTech i Kungsbacka Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Alexander Roy Elfsten (f. 1984) Suppleant
Magnus Fjellman (f. 1978) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med säkerhetsartiklar samt förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se