>

Hilding Burman Aktiebolag

Org.nr:

556320-1440

Adress:

Gransele 294

Postnummer:

938 94 Arjeplog

Telefon:

0960-659042
Visa allt om Hilding Burman Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 15 413 13 525 10 473 10 655
Rörelseresultat (tkr) 1 203 209 -112 255
Årets resultat (tkr) 886 181 104 663
Summa eget kapital (tkr) 7 018 6 176 6 248 6 699
Rörelsemarginal % 7.8 1.5 -1.1 2.4
Avk. eget kapital % 15.8 2.0 -3.9 5.7
Soliditet % 83.6 85.1 88.9 88.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 138 4 508 3 491 3 552
Resultat/anställd (tkr) 401 70 -37 85
Lön/anställd (tkr) 424 321 385 324

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 15 413 13 525 10 473 10 655
Arbetskraftskostnad -1 271 -962 -1 156 -972
Avskrivningar -294 -259 -352 -292
Andra rörelsekostnader 1 -201 -177 -155
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 5 27 85
Övriga rörelsekostnader -12 646 -11 899 -8 927 -9 066
Rörelseresultat 1 203 209 -112 255
Ränteintäkter 113 0 0 48
Räntekostnader -19 -23 -152 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 27 0 0 165
Finansnetto 121 -23 -152 200
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 324 186 -264 455
Skatt -282 -59 14 -79
Årets resultat 1 042 127 -250 376
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 042 127 -250 376
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -156 54 354 288
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -44 15 100 81
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 304 1 598 1 429 623
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 304 1 598 1 429 623
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 304 1 598 1 429 623
Varulager 90 90 150 200
Kundfordringar 319 0 108 350
Övriga omsättningstillgångar 3 163 3 735 1 537 3 134
Summa operativa omsättningstillgångar 3 572 3 825 1 795 3 684
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 515 1 831 3 801 3 278
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 515 1 831 3 801 3 278
Summa tillgångar 8 391 7 254 7 025 7 585

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 818 5 132 5 151 5 247
EK-andel av obeskattade reserver 1 200 1 044 1 097 1 452
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 018 6 176 6 248 6 699

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 338 294 310 523
Leverantörsskulder 29 29 55 60
Övriga kortfristiga skulder 1 006 755 412 303
Summa operativa skulder 1 373 1 078 777 886

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 8 391 7 254 7 025 7 585
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 7.8 1.5 -1.1 2.4
Avkastning på eget kapital % 15.8 2.0 -3.9 5.7
Soliditet % 83.6 85.1 88.9 88.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 676.0 710.0 1 166.0 1 863.0
Likviditetsberedskap % 0.23 0.14 0.36 0.31
Räntetäckningsgrad % 70.68 9.09 -0.74 36
Omsättning per anställd (tkr) 5 138 4 508 3 491 3 552
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 70 -37 85
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 424 321 385 324

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 720
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 720 11 075
Värdeförändring (%) 22.0 540 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 513 11 075
Rörelsemarginal (%) 7.8 639 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 15.8 938 11 075
Soliditet (%) 83.6 57 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 138 94 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 163 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 424 1 400 11 075
Nettoomsättning (tkr) 15 413 766 11 075
Rörelseresultat (tkr) 1 203 600 11 075
Antal anställda 3 1 742 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hilding Burman Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 766 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hilding Burman Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 639 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Hilding Burman Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 742 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Hilding Burman Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 83.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 57 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Hilding Burman Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skogsentreprenader och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se