>

Polarrenen Aktiebolag

Org.nr:

556318-2707

Adress:

Ställverksvägen 12

Postnummer:

942 82 Älvsbyn

Telefon:

0929-57500
Visa allt om Polarrenen Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 4 5 5
Nettoomsättning (tkr) 431 444 799 294 1 114 761 1 270 671
Rörelseresultat (tkr) 10 174 3 878 6 247 8 776
Årets resultat (tkr) 6 350 13 329 13 294 13 061
Summa eget kapital (tkr) 179 114 489 407 487 238 486 441
Rörelsemarginal % 2.4 0.5 0.6 0.7
Avk. eget kapital % 3.6 0.4 0.5 1.3
Soliditet % 90.9 95.1 90.6 91.2
Omsättning/anställd (tkr) 143 815 199 824 222 952 254 134
Resultat/anställd (tkr) 3 391 970 1 249 1 755
Lön/anställd (tkr) 643 1 010 926 1 066

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 431 444 799 294 1 114 761 1 270 671
Arbetskraftskostnad -1 930 -4 039 -4 631 -5 330
Avskrivningar -2 987 -3 957 -4 072 -3 984
Andra rörelsekostnader -418 556 -789 366 -1 092 947 -1 256 488
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 5 289 -2 316 -1 500 0
Övriga rörelseintäkter 673 7 023 6 878 6 448
Övriga rörelsekostnader -3 759 -2 761 -12 242 -2 541
Rörelseresultat 10 174 3 878 6 247 8 776
Ränteintäkter 1 209 1 74 3 446
Räntekostnader -469 -110 -104 -8
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -1 0 141 -3 130
Finansnetto 739 -109 111 308
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 913 3 769 6 358 9 084
Skatt 1 007 -1 696 -4 089 -2 859
Årets resultat 11 920 2 073 2 269 6 225
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 920 2 073 2 269 6 225
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 4 591 1 161 2 495 3 886
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 1 295 327 704 1 096
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 4 069 4 347 4 499
Maskiner och inventarier 7 775 12 318 11 393 11 565
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 331 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 775 16 718 15 740 16 064
Andelar i koncern- och intresseföretag 83 119 117 393 129 474 101 974
Summa operativa anläggningstillgångar 90 894 134 111 145 214 118 038
Varulager 0 192 343 271 668 320 549
Kundfordringar 1 542 1 656 1 553 1 539
Övriga omsättningstillgångar 10 255 11 965 7 313 5 177
Summa operativa omsättningstillgångar 11 797 205 964 280 534 327 265
Fordringar på koncern- och intresseföretag 78 258 50 952 46 193 25 863
Övriga externa finansiella tillgångar 16 187 59 307 53 323 52 869
Likvida medel 13 64 256 12 409 9 586
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 94 458 174 515 111 925 88 318
Summa tillgångar 197 149 514 590 537 673 533 621

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 161 143 466 845 463 516 460 223
EK-andel av obeskattade reserver 17 971 22 562 23 722 26 218
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 179 114 489 407 487 238 486 441

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 4 198 29 071 29 445
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 8 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 389 2 172 0 0
Summa finansiella skulder 389 6 370 29 071 37 745

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 15 469 16 839 17 142 7 820
Leverantörsskulder 152 346 1 958 184
Övriga kortfristiga skulder 2 026 1 629 2 264 1 430
Summa operativa skulder 17 647 18 814 21 364 9 434

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 197 150 514 591 537 673 533 620
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.4 0.5 0.6 0.7
Avkastning på eget kapital % 3.6 0.4 0.5 1.3
Soliditet % 90.9 95.1 90.6 91.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.2 1.3 6.0 7.8
Kassalikviditet % 460.0 1 878.0 504.0 1 010.0
Likviditetsberedskap % 0 0.08 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 24.27 35.26 62.13 1 136.5
Omsättning per anställd (tkr) 143 815 199 824 222 952 254 134
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 391 970 1 249 1 755
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 643 1 010 926 1 066

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 27
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 27 11 070
Värdeförändring (%) -65.0 1 837 11 070
Tillväxt i omsättning (%) -46.0 1 912 11 070
Rörelsemarginal (%) 2.4 1 224 11 070
Avkastning på eget kapital (%) 3.6 1 399 11 070
Soliditet (%) 90.9 13 11 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 143 815 1 11 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 391 8 11 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 643 271 11 070
Nettoomsättning (tkr) 431 444 23 11 070
Rörelseresultat (tkr) 10 174 87 11 070
Antal anställda 3 1 742 11 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Polarrenen Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -46.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 23 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Polarrenen Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 1 224 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 070 företag i länet.

Antal anställda

Polarrenen Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 44. Företaget är under jämförelseåret den 1 742 största arbetsgivaren av 11 070 i länet.

Soliditet

Polarrenen Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 90.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 50%. Företaget är under jämförelseåret det 13 mest solventa företaget av 11 070 i länet.

Värderating

Polarrenen Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet: att äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, att bedriva riskkapitalverksamhet genom investeringar i onoterade bolag, att äga och förvalta fast egendom, att bedriva uthyrning av maskiner,kylutrustning, transportutrustning och liknande utrustning inom framförallt partihandelsbranschen, transportbranschen och tryckeribranschen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 18 28 28
Nettoomsättning (tkr) 0 1 171 897 1 310 967 1 272 026
Rörelseresultat (tkr) 0 11 706 8 183 5 423
Årets resultat (tkr) 0.0 7 844 6 028 4 190
Summa eget kapital (tkr) 0.0 471 965 474 030 471 920
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - 1.7 1.3 0.9
Soliditet (%) - 77.0 76.0 91.9
Omsättning/anställd (tkr) - 65 105 46 820 45 430
Resultat/anställd (tkr) - 650 292 194
Lön/anställd (tkr) - 857 538 457


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se