>

Jutos Timber AB

Org.nr:

556287-7950

Adress:

Teurajärvi 6

Postnummer:

980 60 Korpilombolo

Telefon:

0977-31000
Visa allt om Jutos Timber AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 19 17 16 14
Nettoomsättning (tkr) 115 305 105 185 104 724 88 702
Rörelseresultat (tkr) 5 469 1 087 8 109 11 065
Årets resultat (tkr) 3 583 179 3 510 5 139
Summa eget kapital (tkr) 30 437 26 525 25 999 20 084
Rörelsemarginal % 4.7 1.0 7.7 12.5
Avk. eget kapital % 13.7 2.0 25.7 49.5
Soliditet % 54.9 46.9 48.8 41.7
Omsättning/anställd (tkr) 6 069 6 187 6 545 6 336
Resultat/anställd (tkr) 288 64 507 790
Lön/anställd (tkr) 549 527 529 627

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 115 305 105 185 104 724 88 702
Arbetskraftskostnad -10 434 -8 957 -8 460 -8 773
Avskrivningar -3 395 -3 024 -2 827 -2 505
Andra rörelsekostnader -86 830 -89 093 -82 501 -55 310
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 956 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -15 133 -3 024 -2 827 -11 049
Rörelseresultat 5 469 1 087 8 109 11 065
Ränteintäkter 10 15 13 7
Räntekostnader -455 -417 -524 -763
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -445 -402 -511 -756
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 024 685 7 598 10 309
Skatt -1 112 -159 -1 684 -2 276
Årets resultat 3 912 526 5 914 8 033
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 912 526 5 914 8 033
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -329 -348 -2 405 -2 894
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -93 -98 -678 -816
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 5 189 12 795 12 080 7 871
Maskiner och inventarier 11 089 11 877 13 731 11 513
Övriga materiella anläggningstillgångar 9 498 3 702 1 728 4 960
Summa materiella anläggningstillgångar 25 776 28 374 27 539 24 344
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 25 776 28 374 27 539 24 344
Varulager 13 771 12 550 10 344 7 305
Kundfordringar 5 472 8 438 10 201 10 679
Övriga omsättningstillgångar 5 719 7 214 4 509 4 219
Summa operativa omsättningstillgångar 24 962 28 202 25 054 22 203
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 5 5 5
Likvida medel 4 665 12 681 1 658
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 670 17 686 1 663
Summa tillgångar 55 408 56 593 53 279 48 210

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 22 174 18 591 18 412 14 902
EK-andel av obeskattade reserver 8 263 7 934 7 587 5 182
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 437 26 525 25 999 20 084

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 3 272 7 230 4 955 5 180
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 609 2 541 3 861 4 069
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 881 9 771 8 816 9 249

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 7 325 7 232 7 134 6 423
Leverantörsskulder 7 258 11 551 8 364 9 157
Övriga kortfristiga skulder 4 507 1 513 2 966 3 298
Summa operativa skulder 19 090 20 296 18 464 18 878

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 55 408 56 592 53 279 48 211
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 4.7 1.0 7.7 12.5
Avkastning på eget kapital % 13.7 2.0 25.7 49.5
Soliditet % 54.9 46.9 48.8 41.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 19.3 36.8 33.9 46.1
Kassalikviditet % 110.0 100.0 101.0 100.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0 0.01 0.02
Räntetäckningsgrad % 12.04 2.64 15.5 14.51
Omsättning per anställd (tkr) 6 069 6 187 6 545 6 336
Rörelseresultat per anställd (tkr) 288 64 507 790
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 549 527 529 627

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 114
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 114 11 075
Värdeförändring (%) 15.0 668 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 658 11 075
Rörelsemarginal (%) 4.7 929 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 13.7 1 009 11 075
Soliditet (%) 54.9 520 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 069 74 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 288 268 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 549 620 11 075
Nettoomsättning (tkr) 115 305 114 11 075
Rörelseresultat (tkr) 5 469 159 11 075
Antal anställda 19 354 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Jutos Timber AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 114 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jutos Timber AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 929 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Jutos Timber AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 59. Företaget är under jämförelseåret den 354 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Jutos Timber AB har under det senaste året en soliditet på 54.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 520 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Jutos Timber AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bror Sigvard Juto (f. 1950) Ledamot, Verkställande direktör
Jan-Erik Juto (f. 1954) Ledamot, Ordförande
Gudrun Elisabet Jönsson (f. 1950) Suppleant
Berit Carola Lundgren (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva sågverksrörelse, försäljning av trävaror, handel med skog, försäljning av sågverksmaskiner äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se