>

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Org.nr:

556285-3829

Adress:

Terminalgatan 11

Postnummer:

912 32 Vilhelmina

Telefon:

0940-10613

Moderbolag:

Visa allt om GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 7 7
Nettoomsättning (tkr) 32 554 18 266 15 114 30 032
Rörelseresultat (tkr) 2 743 585 -82 647
Årets resultat (tkr) 389 287 57 196
Summa eget kapital (tkr) 9 733 7 690 7 403 7 713
Rörelsemarginal % 8.4 3.2 -0.5 2.2
Avk. eget kapital % 23.4 3.8 -4.1 2.4
Soliditet % 41.8 42.0 38.3 38.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 426 3 044 2 159 4 290
Resultat/anställd (tkr) 457 98 -12 92
Lön/anställd (tkr) 539 555 641 477

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 32 554 18 266 15 114 30 032
Arbetskraftskostnad -3 231 -3 331 -4 490 -3 341
Avskrivningar -1 249 -2 100 -2 038 -468
Andra rörelsekostnader -24 002 -10 873 -7 114 -23 556
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 -60 0
Övriga rörelseintäkter 257 108 71 239
Övriga rörelsekostnader -1 586 -1 485 -1 565 -2 259
Rörelseresultat 2 743 585 -82 647
Ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader -114 -208 -290 -253
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -100
Finansnetto -114 -208 -289 -353
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 629 377 -371 294
Skatt -586 -91 61 -97
Årets resultat 2 043 286 -310 197
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 043 286 -310 197
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 654 0 367 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -466 0 104 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 998 1 100 1 209 1 325
Maskiner och inventarier 3 714 8 842 10 111 9 525
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 712 9 942 11 320 10 850
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 712 9 942 11 320 10 850
Varulager 9 182 6 249 5 831 5 772
Kundfordringar 4 128 1 206 1 047 1 830
Övriga omsättningstillgångar 1 417 417 371 382
Summa operativa omsättningstillgångar 14 727 7 872 7 249 7 984
Fordringar på koncern- och intresseföretag 50 50 50 110
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 50
Likvida medel 3 780 433 704 1 143
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 830 483 754 1 303
Summa tillgångar 23 269 18 297 19 323 20 137

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 8 079 7 690 7 403 7 346
EK-andel av obeskattade reserver 1 654 0 0 367
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 733 7 690 7 403 7 713

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 3 815 3 376 3 681 4 059
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 062 2 087 3 115 4 420
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 500 2 500 2 500 2 000
Summa finansiella skulder 8 377 7 963 9 296 10 479

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 466 0 0 104
Leverantörsskulder 1 858 1 716 1 307 546
Övriga kortfristiga skulder 2 834 928 1 317 1 296
Summa operativa skulder 5 158 2 644 2 624 1 946

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 23 268 18 297 19 323 20 138
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.4 3.2 -0.5 2.2
Avkastning på eget kapital % 23.4 3.8 -4.1 2.4
Soliditet % 41.8 42.0 38.3 38.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 86.1 103.6 125.6 135.9
Kassalikviditet % 101.0 28.0 26.0 41.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.02 0.05 0.04
Räntetäckningsgrad % 24.06 2.81 -0.28 2.16
Omsättning per anställd (tkr) 5 426 3 044 2 159 4 290
Rörelseresultat per anställd (tkr) 457 98 -12 92
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 539 555 641 477

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 498
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 498 12 771
Värdeförändring (%) 43.0 361 12 771
Tillväxt i omsättning (%) 78.0 49 12 771
Rörelsemarginal (%) 8.4 621 12 771
Avkastning på eget kapital (%) 23.4 817 12 771
Soliditet (%) 41.8 848 12 771
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 426 93 12 771
Rörelseresultat per anställd (tkr) 457 148 12 771
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 539 682 12 771
Nettoomsättning (tkr) 32 554 409 12 771
Rörelseresultat (tkr) 2 743 321 12 771
Antal anställda 6 1 121 12 771
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 78.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 409 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 8.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 621 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 771 företag i länet.

Antal anställda

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 1 121 största arbetsgivaren av 12 771 i länet.

Soliditet

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 41.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 848 mest solventa företaget av 12 771 i länet.

Värderating

GGB, Gruv-Grus-Berg Mekaniska Verkstad Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning, reparation och ombyggnad av krossverk, maskiner, inventarier inom gruv-, verkstads-, skogs- och lastmaskinsbranscherna. Vidare utför bolaget rivnings- ochmonteringsarbeten av byggnader samt idkar därmed förenliga verksamheter.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se