>

Unident Aktiebolag

Org.nr:

556281-8095

Adress:

Box 229

Postnummer:

311 23 Falkenberg

Telefon:

0346-732400
Visa allt om Unident Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 76 90 96 84
Nettoomsättning (tkr) 260 425 250 478 205 058 181 227
Rörelseresultat (tkr) 17 534 30 956 10 020 3 700
Årets resultat (tkr) 12 123 20 769 2 944 2 346
Summa eget kapital (tkr) 50 360 54 701 41 904 29 599
Rörelsemarginal % 6.7 12.4 4.9 2.0
Avk. eget kapital % 21.6 47.2 14.8 4.8
Soliditet % 26.6 24.7 22.3 19.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 427 2 783 2 136 2 157
Resultat/anställd (tkr) 231 344 104 44
Lön/anställd (tkr) 656 580 551 557

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 260 425 250 478 205 058 181 227
Arbetskraftskostnad -49 849 -52 232 -52 864 -46 825
Avskrivningar -20 002 -21 773 -13 208 -671
Andra rörelsekostnader -173 220 -152 902 -128 277 -127 151
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 59 -3 256 -1 591 -2 812
Övriga rörelseintäkter 123 10 641 953 61
Övriga rörelsekostnader -2 0 -51 -129
Rörelseresultat 17 534 30 956 10 020 3 700
Ränteintäkter 1 11 150 102
Räntekostnader -1 629 -719 -655 -152
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 628 -708 -505 -50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 15 906 30 248 9 515 3 650
Skatt -4 547 -7 452 -4 210 -2 112
Årets resultat 11 359 22 796 5 305 1 538
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 359 22 796 5 305 1 538
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 536 -2 028 -9 360 -1 443
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -997 -572 -2 640 -407
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 10 600 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 806 4 301 3 823 2 549
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 406 4 301 3 823 2 549
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 53 959 62 411 77 305 37 602
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 959 62 411 77 305 37 602
Andelar i koncern- och intresseföretag 17 930 29 705 30 705 30 705
Summa operativa anläggningstillgångar 88 295 96 417 111 833 70 856
Varulager 41 482 42 375 29 607 39 942
Kundfordringar 27 260 26 794 24 375 20 574
Övriga omsättningstillgångar 3 776 37 494 4 971 5 947
Summa operativa omsättningstillgångar 72 518 106 663 58 953 66 463
Fordringar på koncern- och intresseföretag 21 218 0 12 592 5 930
Övriga externa finansiella tillgångar 286 427 566 706
Likvida medel 7 004 17 688 4 302 4 767
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 28 508 18 115 17 460 11 403
Summa tillgångar 189 321 221 195 188 246 148 722

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 20 954 28 831 18 062 15 118
EK-andel av obeskattade reserver 29 406 25 870 23 842 14 481
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 50 360 54 701 41 904 29 599

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 58 331 58 528 65 682 25 775
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 750 1 750 0 119
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 8 319 10 471 7 214 15 099
Summa finansiella skulder 68 400 70 749 72 896 40 993

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 9 594 15 536 15 595 13 594
Leverantörsskulder 21 110 35 970 15 349 26 748
Övriga kortfristiga skulder 39 857 44 239 42 501 37 788
Summa operativa skulder 70 561 95 745 73 445 78 130

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 189 321 221 195 188 245 148 722
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.7 12.4 4.9 2.0
Avkastning på eget kapital % 21.6 47.2 14.8 4.8
Soliditet % 26.6 24.7 22.3 19.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 135.8 129.3 174.0 138.5
Kassalikviditet % 54.0 89.0 52.0 39.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.07 0.02 0.03
Räntetäckningsgrad % 10.76 43.07 15.53 25.01
Omsättning per anställd (tkr) 3 427 2 783 2 136 2 157
Rörelseresultat per anställd (tkr) 231 344 104 44
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656 580 551 557

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 116
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 116 18 653
Värdeförändring (%) -10.0 1 892 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 329 18 653
Rörelsemarginal (%) 6.7 1 129 18 653
Avkastning på eget kapital (%) 21.6 1 319 18 653
Soliditet (%) 26.6 1 878 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 427 430 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) 231 617 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656 373 18 653
Nettoomsättning (tkr) 260 425 84 18 653
Rörelseresultat (tkr) 17 534 94 18 653
Antal anställda 76 98 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Unident Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 84 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Unident Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 129 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Unident Aktiebolag har under det senaste året 76 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 98 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Unident Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 26.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 878 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Unident Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet inom försäljning och distribution av förbrukningsvaror och övrig utrustning till tandläkarmottagningar och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: VVV
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 152 160 156 128
Nettoomsättning (tkr) 376 604 354 719 288 468 242 801
Rörelseresultat (tkr) 33 032 38 567 16 194 9 070
Årets resultat (tkr) 24 859 29 749 10 381 5 591
Summa eget kapital (tkr) 46 200 47 609 35 628 25 891
Rörelsemarginal (%) 8.8 10.9 5.6 3.7
Avk. eget kapital (%) 53.0 71.5 33.7 20.4
Soliditet (%) 20.8 19.3 16.3 13.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 478 2 217 1 849 1 897
Resultat/anställd (tkr) 217 241 104 71
Lön/anställd (tkr) 647 607 573 571


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se