>

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag

Org.nr:

556281-3245

Adress:

Banvägen 9

Postnummer:

973 46 Luleå

Telefon:

0920-220770
Visa allt om Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 209 414 135 138 90 228 211 428
Rörelseresultat (tkr) 11 358 4 021 4 676 11 290
Årets resultat (tkr) 7 064 2 400 2 764 7 462
Summa eget kapital (tkr) 15 709 9 390 9 298 13 074
Rörelsemarginal % 5.4 3.0 5.2 5.3
Avk. eget kapital % 70.3 33.1 32.4 85.1
Soliditet % 23.2 36.1 64.8 22.1
Omsättning/anställd (tkr) 69 805 45 046 30 076 70 476
Resultat/anställd (tkr) 3 786 1 340 1 559 3 763
Lön/anställd (tkr) 1 278 1 046 856 908

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 209 414 135 138 90 228 211 428
Arbetskraftskostnad -3 834 -3 137 -2 569 -2 725
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -191 656 -125 623 -80 920 -192 720
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 184 347 533 479
Övriga rörelsekostnader -2 750 -2 704 -2 596 -5 172
Rörelseresultat 11 358 4 021 4 676 11 290
Ränteintäkter 0 5 8 21
Räntekostnader -1 -22 -2 -29
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -17 6 -8
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 357 4 004 4 682 11 282
Skatt -2 538 -912 -1 058 -2 525
Årets resultat 8 819 3 092 3 624 8 757
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 8 819 3 092 3 624 8 757
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 755 -692 -860 -1 295
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -495 -195 -243 -365
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 34 560 14 733 2 115 33 280
Övriga omsättningstillgångar 7 061 9 327 935 469
Summa operativa omsättningstillgångar 41 621 24 060 3 050 33 749
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 26 011 1 957 11 288 25 456
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 26 011 1 957 11 288 25 456
Summa tillgångar 67 632 26 017 14 338 59 205

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 7 653 3 089 3 689 8 325
EK-andel av obeskattade reserver 8 056 6 301 5 609 4 749
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 15 709 9 390 9 298 13 074

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 10 000 0 0 0
Summa finansiella skulder 10 000 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 272 1 777 1 582 1 339
Leverantörsskulder 23 071 14 080 1 651 30 152
Övriga kortfristiga skulder 16 580 769 1 807 14 640
Summa operativa skulder 41 923 16 626 5 040 46 131

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 67 632 26 016 14 338 59 205
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.4 3.0 5.2 5.3
Avkastning på eget kapital % 70.3 33.1 32.4 85.1
Soliditet % 23.2 36.1 64.8 22.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 63.7 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 136.0 175.0 415.0 132.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.01 0.13 0.12
Räntetäckningsgrad % 11 358 183 2 342 390.03
Omsättning per anställd (tkr) 69 805 45 046 30 076 70 476
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 786 1 340 1 559 3 763
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 278 1 046 856 908

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 105
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 105 11 075
Värdeförändring (%) 84.0 183 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 55.0 115 11 075
Rörelsemarginal (%) 5.4 853 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 70.3 164 11 075
Soliditet (%) 23.2 1 491 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 69 805 3 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 786 7 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 278 7 11 075
Nettoomsättning (tkr) 209 414 56 11 075
Rörelseresultat (tkr) 11 358 78 11 075
Antal anställda 3 1 735 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 55.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 56 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 853 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 1 735 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 23.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 491 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se