>

Wibax Aktiebolag

Org.nr:

556262-9674

Adress:

Batterigatan 12

Postnummer:

941 47 Piteå

Telefon:

0911-250200
Visa allt om Wibax Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 50 48 43 39
Nettoomsättning (tkr) 423 365 402 927 418 249 392 739
Rörelseresultat (tkr) 43 113 41 942 20 558 29 692
Årets resultat (tkr) 18 467 39 429 21 154 5 456
Summa eget kapital (tkr) 167 928 150 950 115 901 99 665
Rörelsemarginal % 10.2 10.4 4.9 7.6
Avk. eget kapital % 19.4 22.2 5.8 25.0
Soliditet % 34.2 34.8 31.9 29.1
Omsättning/anställd (tkr) 8 467 8 394 9 727 10 070
Resultat/anställd (tkr) 862 874 478 761
Lön/anställd (tkr) 652 634 652 615

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 423 365 402 927 418 249 392 739
Arbetskraftskostnad -32 587 -30 446 -28 025 -24 003
Avskrivningar -13 652 -12 879 -10 353 -10 025
Andra rörelsekostnader -340 215 -328 038 -345 299 -322 541
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 15 458 19 764 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 175 23 485 17 561 14 011
Övriga rörelsekostnader -34 431 -32 871 -31 575 -20 489
Rörelseresultat 43 113 41 942 20 558 29 692
Ränteintäkter 146 123 0 588
Räntekostnader -5 521 -4 672 -7 028 -5 315
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -578 -372 0 51
Finansnetto -5 953 -4 921 -7 028 -4 676
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 37 160 37 021 13 530 25 016
Skatt -6 282 -7 374 -7 293 -1 157
Årets resultat 30 878 29 647 6 237 23 859
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 30 878 29 647 6 237 23 859
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -18 511 -5 618 -4 083 1 429
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -5 221 -1 585 -1 151 403
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 167 1 770 1 083 502
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 167 1 770 1 083 502
Byggnader och mark 80 312 76 808 78 247 79 559
Maskiner och inventarier 185 232 104 621 110 083 109 912
Övriga materiella anläggningstillgångar 45 088 63 245 31 090 6 282
Summa materiella anläggningstillgångar 310 632 244 674 219 420 195 753
Andelar i koncern- och intresseföretag 14 842 14 842 13 055 3 568
Summa operativa anläggningstillgångar 327 641 261 286 233 558 199 823
Varulager 65 017 32 593 31 846 41 672
Kundfordringar 86 369 76 174 70 701 76 716
Övriga omsättningstillgångar 3 208 1 293 1 318 2 246
Summa operativa omsättningstillgångar 154 594 110 060 103 865 120 634
Fordringar på koncern- och intresseföretag 9 199 63 008 26 082 22 457
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 9 14
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 199 63 008 26 091 22 471
Summa tillgångar 491 434 434 354 363 514 342 928

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 63 622 65 155 35 725 23 571
EK-andel av obeskattade reserver 104 306 85 795 80 176 76 094
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 167 928 150 950 115 901 99 665

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 197 715 179 696 177 248 137 659
Externa finansiella skulder, kortfristiga 22 960 16 260 7 360 7 360
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 220 675 195 956 184 608 145 019

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 31 284 25 957 24 274 23 024
Leverantörsskulder 57 865 46 650 23 719 66 298
Övriga kortfristiga skulder 13 683 14 841 15 012 8 922
Summa operativa skulder 102 832 87 448 63 005 98 244

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 491 434 434 354 363 514 342 928
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.2 10.4 4.9 7.6
Avkastning på eget kapital % 19.4 22.2 5.8 25.0
Soliditet % 34.2 34.8 31.9 29.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 131.4 129.8 159.3 145.5
Kassalikviditet % 95.0 100.0 156.0 96.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 7.73 8.92 2.93 5.71
Omsättning per anställd (tkr) 8 467 8 394 9 727 10 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 862 874 478 761
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 652 634 652 615

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 30
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 30 11 075
Värdeförändring (%) 14.0 682 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 883 11 075
Rörelsemarginal (%) 10.2 479 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 19.4 825 11 075
Soliditet (%) 34.2 1 138 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 467 31 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 862 54 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 652 242 11 075
Nettoomsättning (tkr) 423 365 25 11 075
Rörelseresultat (tkr) 43 113 19 11 075
Antal anställda 50 105 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Wibax Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 25 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Wibax Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 479 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Wibax Aktiebolag har under det senaste året 50 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 105 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Wibax Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 34.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 138 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Wibax Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning, inköp och försäljning, lagring och distribution av kemisk-tekniska produkter samt byggprodukter. Bolaget skall dessutom bedriva uthyrning avcisterner för lagring av kemikalier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: VV
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 179 175 154 162
Nettoomsättning (tkr) 797 938 735 092 683 984 610 135
Rörelseresultat (tkr) 45 581 50 510 47 143 46 118
Årets resultat (tkr) 30 181 34 530 30 049 31 852
Summa eget kapital (tkr) 218 714 208 212 185 272 164 485
Rörelsemarginal (%) 5.7 6.9 6.9 7.6
Avk. eget kapital (%) 14.1 17.6 17.2 20.9
Soliditet (%) 32.3 39.0 39.4 38.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 458 4 201 4 441 3 766
Resultat/anställd (tkr) 255 289 306 285
Lön/anställd (tkr) 646 632 657 589


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se