>

LKAB Minerals AB

Org.nr:

556223-1786

Adress:

Box 952

Postnummer:

971 28 Luleå

Telefon:

0920-38160
Visa allt om LKAB Minerals AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 16 16 19
Nettoomsättning (tkr) 1 019 267 347 617 319 062 703 785
Rörelseresultat (tkr) 193 444 132 072 111 451 202 637
Årets resultat (tkr) 35 635 131 419 76 452 18 754
Summa eget kapital (tkr) 341 343 332 397 455 683 361 612
Rörelsemarginal % 19.0 38.0 34.9 28.8
Avk. eget kapital % 54.5 27.0 30.1 57.7
Soliditet % 51.9 52.2 60.7 54.8
Omsättning/anställd (tkr) 59 957 21 726 19 941 37 041
Resultat/anställd (tkr) 11 379 8 255 6 966 10 665
Lön/anställd (tkr) 1 319 1 357 1 272 975

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 019 267 347 617 319 062 703 785
Arbetskraftskostnad -22 423 -21 705 -20 350 -18 516
Avskrivningar -532 -405 -455 -221
Andra rörelsekostnader -832 961 -328 058 -269 678 -522 387
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 36 427 132 031 76 919 16 602
Övriga rörelseintäkter 15 831 8 642 11 374 33 584
Övriga rörelsekostnader -22 165 -6 050 -5 421 -10 210
Rörelseresultat 193 444 132 072 111 451 202 637
Ränteintäkter 205 108 337 742
Räntekostnader -1 474 -2 652 -2 819 -3 248
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -8 077 -22 698 14 302 -13 866
Finansnetto -9 346 -25 242 11 820 -16 372
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 184 098 106 830 123 271 186 265
Skatt -655 -633 -414 -1 021
Årets resultat 183 443 106 197 122 857 185 244
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 183 443 106 197 122 857 185 244
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -463 -732 -207 37
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -130 -206 -58 10
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 473 5 005 1 753 303
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 673 2 688
Summa materiella anläggningstillgångar 4 473 5 005 2 426 2 991
Andelar i koncern- och intresseföretag 388 702 392 418 402 467 411 787
Summa operativa anläggningstillgångar 393 175 397 423 404 893 414 778
Varulager 47 127 46 447 76 000 21 985
Kundfordringar 116 235 57 795 42 666 47 867
Övriga omsättningstillgångar 3 384 3 183 1 742 6 054
Summa operativa omsättningstillgångar 166 746 107 425 120 408 75 906
Fordringar på koncern- och intresseföretag 97 280 130 894 225 118 167 742
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 876 1 241 440 1 218
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 98 156 132 135 225 558 168 960
Summa tillgångar 658 077 636 983 750 859 659 644

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 339 902 331 419 455 437 361 572
EK-andel av obeskattade reserver 1 441 978 246 40
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 341 343 332 397 455 683 361 612

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 297 956 289 982 279 896 282 731
Summa finansiella skulder 297 956 289 982 279 896 282 731

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 406 276 70 11
Leverantörsskulder 2 504 2 691 4 489 2 730
Övriga kortfristiga skulder 15 869 11 638 10 721 12 560
Summa operativa skulder 18 779 14 605 15 280 15 301

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 658 078 636 984 750 859 659 644
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.0 38.0 34.9 28.8
Avkastning på eget kapital % 54.5 27.0 30.1 57.7
Soliditet % 51.9 52.2 60.7 54.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 87.3 87.2 61.4 78.2
Kassalikviditet % 38.0 20.0 15.0 19.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 125.9 41.28 44.73 58.35
Omsättning per anställd (tkr) 59 957 21 726 19 941 37 041
Rörelseresultat per anställd (tkr) 11 379 8 255 6 966 10 665
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 319 1 357 1 272 975

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 14
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 14 11 075
Värdeförändring (%) 18.0 605 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 193.0 17 11 075
Rörelsemarginal (%) 19.0 188 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 54.5 269 11 075
Soliditet (%) 51.9 592 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 59 957 5 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 11 379 1 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 319 3 11 075
Nettoomsättning (tkr) 1 019 267 11 11 075
Rörelseresultat (tkr) 193 444 6 11 075
Antal anställda 17 408 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

LKAB Minerals AB har ökat omsättningen senaste året med 193.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 11 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

LKAB Minerals AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 188 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

LKAB Minerals AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 408 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

LKAB Minerals AB har under det senaste året en soliditet på 51.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 592 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

LKAB Minerals AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Leif Folke Boström (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Seved Moström (f. 1959) Ledamot, Ordförande
Lars Peter Hansson (f. 1970) Ledamot
Bengt Anders Richard Peters (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA TILLVERKNING, VIDAREFÖRÄDLING, MARKNADSFÖRING, FÖRSÄLJNING, IMPORT OCH EXPORT AV MINERALPRODUKTER, ÄVENSOM TRADING, LAGERHÅLLNING OCH TRANSPORT AV SÅDANA PRODUKTER SAMT IDKA DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se