>

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag

Org.nr:

556218-2070

Adress:

Pitevägen 23

Postnummer:

930 82 Abborrträsk

Telefon:

0960-50111
Visa allt om Forsgrens Bilfynd Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 34 103 37 487 40 721 37 711
Rörelseresultat (tkr) 1 139 1 491 1 756 1 150
Årets resultat (tkr) 1 261 1 629 1 357 843
Summa eget kapital (tkr) 7 584 9 166 8 506 8 264
Rörelsemarginal % 3.3 4.0 4.3 3.0
Avk. eget kapital % 11.0 14.9 18.9 13.7
Soliditet % 72.1 77.6 73.2 72.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 263 4 686 5 090 4 714
Resultat/anställd (tkr) 142 186 220 144
Lön/anställd (tkr) 385 367 370 354

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 34 103 37 487 40 721 37 711
Arbetskraftskostnad -3 083 -2 935 -2 959 -2 831
Avskrivningar -14 -59 -86 -77
Andra rörelsekostnader -29 958 -33 020 -36 050 -33 433
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 099 1 053 1 197 1 065
Övriga rörelsekostnader -1 008 -1 035 -1 067 -1 285
Rörelseresultat 1 139 1 491 1 756 1 150
Ränteintäkter 45 205 300 306
Räntekostnader 0 0 0 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 45 205 300 303
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 184 1 696 2 056 1 453
Skatt -266 -379 -471 -328
Årets resultat 918 1 317 1 585 1 125
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 918 1 317 1 585 1 125
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 343 312 -229 -282
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 97 88 -64 -80
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 276 283 332 404
Maskiner och inventarier 16 23 33 13
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 292 306 365 417
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 292 306 365 417
Varulager 3 445 3 000 2 737 4 184
Kundfordringar 663 848 685 523
Övriga omsättningstillgångar 121 61 84 1 248
Summa operativa omsättningstillgångar 4 229 3 909 3 506 5 955
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 230 1 990 1 250 10
Likvida medel 3 763 5 606 6 501 5 079
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 993 7 596 7 751 5 089
Summa tillgångar 10 514 11 811 11 622 11 461

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 180 7 419 6 790 6 433
EK-andel av obeskattade reserver 1 404 1 747 1 716 1 831
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 584 9 166 8 506 8 264

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 440 0
Summa finansiella skulder 0 0 440 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 396 493 484 516
Leverantörsskulder 750 382 502 918
Övriga kortfristiga skulder 1 784 1 771 1 690 1 764
Summa operativa skulder 2 930 2 646 2 676 3 198

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 10 514 11 812 11 622 11 462
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 3.3 4.0 4.3 3.0
Avkastning på eget kapital % 11.0 14.9 18.9 13.7
Soliditet % 72.1 77.6 73.2 72.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 5.2 0.0
Kassalikviditet % 179.0 303.0 276.0 255.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.15 0.16 0.13
Räntetäckningsgrad % - - - 485.33
Omsättning per anställd (tkr) 4 263 4 686 5 090 4 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 142 186 220 144
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 385 367 370 354

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 524
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 524 11 070
Värdeförändring (%) -19.0 1 493 11 070
Tillväxt i omsättning (%) -9.0 1 562 11 070
Rörelsemarginal (%) 3.3 1 115 11 070
Avkastning på eget kapital (%) 11.0 1 109 11 070
Soliditet (%) 72.1 190 11 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 263 141 11 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 142 582 11 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 385 1 595 11 070
Nettoomsättning (tkr) 34 103 377 11 070
Rörelseresultat (tkr) 1 139 621 11 070
Antal anställda 8 889 11 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 377 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 115 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 070 företag i länet.

Antal anställda

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 889 största arbetsgivaren av 11 070 i länet.

Soliditet

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 72.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 190 mest solventa företaget av 11 070 i länet.

Värderating

Forsgrens Bilfynd Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med bilar och skotrar, hyra ut bilar samt utöva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se