>

Marenor Varberg AB

Org.nr:

556213-8056

Adress:

Värnamovägen 4

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

0340-666330

Moderbolag:

Visa allt om Marenor Varberg AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 119 103 93 102
Nettoomsättning (tkr) 294 724 265 715 248 996 253 092
Rörelseresultat (tkr) -7 840 5 763 5 431 8 422
Årets resultat (tkr) 5 6 313 4 445 4 672
Summa eget kapital (tkr) 70 554 72 175 67 944 65 691
Rörelsemarginal % -2.7 2.2 2.2 3.3
Avk. eget kapital % -9.4 6.0 5.8 9.1
Soliditet % 48.7 52.7 60.1 56.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 477 2 580 2 677 2 481
Resultat/anställd (tkr) -66 56 58 83
Lön/anställd (tkr) 451 431 451 402

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 294 724 265 715 248 996 253 092
Arbetskraftskostnad -53 678 -44 343 -41 920 -40 979
Avskrivningar -5 949 -6 635 -6 544 -6 208
Andra rörelsekostnader -244 528 -210 288 -196 575 -198 944
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 591 1 314 1 474 1 461
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat -7 840 5 763 5 431 8 422
Ränteintäkter 0 73 2 9
Räntekostnader -749 -351 -393 -317
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -12 0 0
Finansnetto -749 -290 -391 -308
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -8 589 5 473 5 040 8 114
Skatt 1 851 -1 241 -1 164 -1 870
Årets resultat -6 738 4 232 3 876 6 244
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -6 738 4 232 3 876 6 244
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 6 743 2 081 569 -1 572
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 1 902 587 161 -444
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 17 360 18 690 17 182 16 840
Maskiner och inventarier 24 258 25 158 24 591 28 037
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 41 618 43 848 41 773 44 877
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 41 618 43 848 41 773 44 877
Varulager 55 947 52 681 38 325 39 313
Kundfordringar 29 013 37 135 30 552 29 871
Övriga omsättningstillgångar 3 426 1 608 1 501 2 379
Summa operativa omsättningstillgångar 88 386 91 424 70 378 71 563
Fordringar på koncern- och intresseföretag 14 439 1 587 470 470
Övriga externa finansiella tillgångar 25 25 75 32
Likvida medel 440 9 423 27
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 14 904 1 621 968 529
Summa tillgångar 144 908 136 893 113 119 116 969

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 49 002 48 997 42 684 39 862
EK-andel av obeskattade reserver 21 552 23 178 25 260 25 829
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 70 554 72 175 67 944 65 691

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 38 915 28 629 3 739 2 208
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 1 801 462 462
Summa finansiella skulder 38 915 30 430 4 201 2 670

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 6 147 6 886 14 024 15 563
Leverantörsskulder 14 828 16 441 15 813 21 840
Övriga kortfristiga skulder 14 464 10 961 11 137 11 205
Summa operativa skulder 35 439 34 288 40 974 48 608

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 144 908 136 893 113 119 116 969
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -2.7 2.2 2.2 3.3
Avkastning på eget kapital % -9.4 6.0 5.8 9.1
Soliditet % 48.7 52.7 60.1 56.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 55.2 42.2 6.2 4.1
Kassalikviditet % 112.0 133.0 118.0 96.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -10.47 16.59 13.82 26.6
Omsättning per anställd (tkr) 2 477 2 580 2 677 2 481
Rörelseresultat per anställd (tkr) -66 56 58 83
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 451 431 451 402

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 134
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 134 18 653
Värdeförändring (%) -9.0 1 856 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 813 18 653
Rörelsemarginal (%) -2.7 2 444 18 653
Avkastning på eget kapital (%) -9.4 2 346 18 653
Soliditet (%) 48.7 936 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 477 710 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) -66 2 490 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 451 1 837 18 653
Nettoomsättning (tkr) 294 724 80 18 653
Rörelseresultat (tkr) -7 840 2 606 18 653
Antal anställda 119 52 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Marenor Varberg AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 80 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Marenor Varberg AB har det senaste året en rörelsemarginal på -2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 444 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Marenor Varberg AB har under det senaste året 119 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 52. Företaget är under jämförelseåret den 52 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Marenor Varberg AB har under det senaste året en soliditet på 48.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 936 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Marenor Varberg AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Axel Aarni Benjamin Björkenheim-Ajo (f. 1973) Ledamot, Verkställande direktör
Leif Mattias Celind (f. 1977) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med fiskfilé, ävensom idka därmed förenlig verksamhet


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se