>

BDX Företagen AB

Org.nr:

556207-3329

Adress:

Box 854

Postnummer:

971 26 Luleå

Telefon:

0920-262600
Visa allt om BDX Företagen AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 402 389 419 302
Nettoomsättning (tkr) 3 191 323 2 595 214 2 586 194 2 600 188
Rörelseresultat (tkr) 73 842 23 200 -12 348 4 850
Årets resultat (tkr) 47 215 19 409 -4 906 8 845
Summa eget kapital (tkr) 375 895 328 491 319 437 232 418
Rörelsemarginal % 2.3 0.9 -0.5 0.2
Avk. eget kapital % 17.2 5.0 -3.2 1.7
Soliditet % 30.3 39.4 40.6 33.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 939 6 672 6 172 8 610
Resultat/anställd (tkr) 184 60 -29 16
Lön/anställd (tkr) 670 1 084 645 620

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 191 323 2 595 214 2 586 194 2 600 188
Arbetskraftskostnad -269 404 -421 667 -270 092 -187 179
Avskrivningar -45 207 -40 349 -50 531 -18 311
Andra rörelsekostnader -2 705 889 -1 994 863 -2 142 627 -2 314 610
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 314 0
Övriga rörelseintäkter 14 368 22 829 29 912 7 983
Övriga rörelsekostnader -111 349 -137 964 -165 518 -83 221
Rörelseresultat 73 842 23 200 -12 348 4 850
Ränteintäkter 1 972 1 669 2 732 3 297
Räntekostnader 0 -1 547 -1 333 -2 189
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -122 -141 -787 -104
Finansnetto 1 850 -19 612 1 004
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 75 692 23 181 -11 736 5 854
Skatt -14 948 -6 992 2 918 -1 975
Årets resultat 60 744 16 189 -8 818 3 879
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 60 744 16 189 -8 818 3 879
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -4 660 5 412 10 084 4 966
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 314 1 527 2 844 1 401
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 1 495 2 990 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 1 495 2 990 0
Byggnader och mark 77 882 92 333 92 589 80 450
Maskiner och inventarier 65 496 81 924 96 767 37 531
Övriga materiella anläggningstillgångar 273 2 226 13 699 0
Summa materiella anläggningstillgångar 143 651 176 483 203 055 117 981
Andelar i koncern- och intresseföretag 29 487 20 397 20 826 62 887
Summa operativa anläggningstillgångar 173 138 198 375 226 871 180 868
Varulager 68 061 67 669 65 314 60 284
Kundfordringar 642 820 469 939 453 817 422 747
Övriga omsättningstillgångar 17 285 39 555 36 577 22 130
Summa operativa omsättningstillgångar 728 166 577 163 555 708 505 161
Fordringar på koncern- och intresseföretag 100 7 083 4 730 11 328
Övriga externa finansiella tillgångar 3 333 155 155 160
Likvida medel 334 934 51 694 32 76
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 338 367 58 932 4 917 11 564
Summa tillgångar 1 239 671 834 470 787 496 697 593

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 281 787 239 009 224 542 185 800
EK-andel av obeskattade reserver 94 108 89 482 94 895 46 618
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 375 895 328 491 319 437 232 418

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 28 323 16 667 36 509 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 7 388 19 068 48 313 52 671
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 44 823 14 309 0 0
Summa finansiella skulder 80 534 50 044 84 822 52 671

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 42 697 53 988 40 598 16 107
Leverantörsskulder 557 763 235 082 208 018 193 985
Övriga kortfristiga skulder 182 782 166 865 134 621 202 412
Summa operativa skulder 783 242 455 935 383 237 412 504

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 239 671 834 470 787 496 697 593
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.3 0.9 -0.5 0.2
Avkastning på eget kapital % 17.2 5.0 -3.2 1.7
Soliditet % 30.3 39.4 40.6 33.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 21.4 15.2 26.6 22.7
Kassalikviditet % 126.0 129.0 125.0 99.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.02 0 0
Räntetäckningsgrad % - 15.98 -7.8 3.67
Omsättning per anställd (tkr) 7 939 6 672 6 172 8 610
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184 60 -29 16
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 670 1 084 645 620

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 21
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 21 11 070
Värdeförändring (%) 24.0 507 11 070
Tillväxt i omsättning (%) 23.0 318 11 070
Rörelsemarginal (%) 2.3 1 232 11 070
Avkastning på eget kapital (%) 17.2 896 11 070
Soliditet (%) 30.3 1 265 11 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 939 37 11 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184 448 11 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 670 213 11 070
Nettoomsättning (tkr) 3 191 323 4 11 070
Rörelseresultat (tkr) 73 842 12 11 070
Antal anställda 402 11 11 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

BDX Företagen AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 4 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

BDX Företagen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 1 232 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 070 företag i länet.

Antal anställda

BDX Företagen AB har under det senaste året 402 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 360. Företaget är under jämförelseåret den 11 största arbetsgivaren av 11 070 i länet.

Soliditet

BDX Företagen AB har under det senaste året en soliditet på 30.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 265 mest solventa företaget av 11 070 i länet.

Värderating

BDX Företagen AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla och kommersiellt exploatera produkter och tjänster inom transport, logistik, entreprenad, bygg, anläggning, mark, miljö, industrit jänster, täktverksamhet samt entreprenadmaskiner, transportfordonoch övriga fordon, innefattande utförande av entreprenader, för medling av uppdrag, uthyrning av entreprenadmaskiner, transport fordon och andra fordon, utföra service gentemot inom verksamhe ten samverkande företag samt att i övrigt bedriva annan därmedförenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 489 468 504 439
Nettoomsättning (tkr) 3 530 726 2 884 914 2 846 165 2 649 559
Rörelseresultat (tkr) 67 706 21 623 -20 750 21 319
Årets resultat (tkr) 52 736 14 022 -18 085 14 942
Summa eget kapital (tkr) 404 248 356 821 348 047 372 351
Rörelsemarginal (%) 1.9 0.7 -0.7 0.8
Avk. eget kapital (%) 13.9 4.0 -5.0 4.1
Soliditet (%) 30.4 38.9 39.8 41.0
Omsättning/anställd (tkr) 7 220 6 164 5 647 6 035
Resultat/anställd (tkr) 138 46 -41 49
Lön/anställd (tkr) 658 1 008 633 644


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se