>

Core Link Aktiebolag

Org.nr:

556199-7171

Adress:

Box 198

Postnummer:

311 01 Falkenberg

Telefon:

0346-56800
Visa allt om Core Link Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 51 49 50 37
Nettoomsättning (tkr) 148 204 145 980 135 686 72 206
Rörelseresultat (tkr) 8 074 3 601 14 053 2 300
Årets resultat (tkr) 4 235 -95 4 089 -895
Summa eget kapital (tkr) 21 030 15 259 15 252 12 439
Rörelsemarginal % 5.4 2.5 10.4 3.2
Avk. eget kapital % 31.8 19.7 89.6 15.3
Soliditet % 20.1 16.9 12.6 13.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 906 2 979 2 714 1 952
Resultat/anställd (tkr) 158 73 281 62
Lön/anställd (tkr) 764 765 685 669

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 148 204 145 980 135 686 72 206
Arbetskraftskostnad -38 984 -37 477 -34 238 -24 747
Avskrivningar -1 248 -1 188 -1 167 -1 177
Andra rörelsekostnader -99 875 -104 251 -88 643 -45 825
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 736 2 618 3 179 3 231
Övriga rörelsekostnader -2 759 -2 081 -764 -1 388
Rörelseresultat 8 074 3 601 14 053 2 300
Ränteintäkter 42 46 229 611
Räntekostnader -359 -350 -489 -1 135
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -100 -100 0
Finansnetto -317 -404 -360 -524
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 757 3 197 13 693 1 776
Skatt -1 986 -190 -1 283 262
Årets resultat 5 771 3 007 12 410 2 038
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 771 3 007 12 410 2 038
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 536 -102 -821 927
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -433 -29 -231 262
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 295 591 886 1 182
Övriga immateriella anläggningstillgångar 30 35 40 45
Summa immateriella anläggningstillgångar 325 626 926 1 227
Byggnader och mark 12 741 13 496 13 666 14 372
Maskiner och inventarier 495 574 388 271
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 236 14 070 14 054 14 643
Andelar i koncern- och intresseföretag 474 474 474 14 049
Summa operativa anläggningstillgångar 14 035 15 170 15 454 29 919
Varulager 17 046 20 697 33 742 12 662
Kundfordringar 44 315 31 996 42 781 26 270
Övriga omsättningstillgångar 7 201 13 110 6 704 1 390
Summa operativa omsättningstillgångar 68 562 65 803 83 227 40 322
Fordringar på koncern- och intresseföretag 21 790 9 093 21 055 24 706
Övriga externa finansiella tillgångar 157 143 210 20
Likvida medel 130 111 1 048 45
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 22 077 9 347 22 313 24 771
Summa tillgångar 104 674 90 320 120 994 95 012

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 18 054 13 819 13 914 11 922
EK-andel av obeskattade reserver 2 976 1 440 1 338 517
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 21 030 15 259 15 252 12 439

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 10 187 12 687 15 437 18 187
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 500 2 750 2 750 2 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 3 032
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 11 648 8 706 16 376 18 848
Summa finansiella skulder 24 335 24 143 34 563 42 817

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 681 4 774 2 876 2 102
Leverantörsskulder 8 473 8 096 5 037 2 563
Övriga kortfristiga skulder 46 155 38 048 63 266 35 091
Summa operativa skulder 59 309 50 918 71 179 39 756

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 104 674 90 320 120 994 95 012
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.4 2.5 10.4 3.2
Avkastning på eget kapital % 31.8 19.7 89.6 15.3
Soliditet % 20.1 16.9 12.6 13.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 115.7 158.2 226.6 344.2
Kassalikviditet % 75.0 79.0 58.0 47.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 22.61 10.13 29 2.56
Omsättning per anställd (tkr) 2 906 2 979 2 714 1 952
Rörelseresultat per anställd (tkr) 158 73 281 62
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 764 765 685 669

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 281
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 281 18 644
Värdeförändring (%) 43.0 515 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 490 18 644
Rörelsemarginal (%) 5.4 1 306 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 31.8 972 18 644
Soliditet (%) 20.1 2 127 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 906 559 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 158 900 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 764 157 18 644
Nettoomsättning (tkr) 148 204 147 18 644
Rörelseresultat (tkr) 8 074 186 18 644
Antal anställda 51 150 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Core Link Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 147 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Core Link Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 306 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Core Link Aktiebolag har under det senaste året 51 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 150 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Core Link Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 20.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 2 127 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Core Link Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Jörgen Melker Jensen (f. 1967) Ledamot, Verkställande direktör
Nils Rune Thomas Lidskog (f. 1957) Ledamot
Karin Mona Gustafsson (f. 1968) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Sven Robert Bengtsson (f. 1963) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Karl Gustaf Thomas Engvall (f. 1965) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Bengt Erik Magnus Wall (f. 1970) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Nils Cuno Strandh (f. 1964) Extern firmatecknare
Pär Thomas Nilsson (f. 1962) Huvudansvarig revisor
Markus Henrik Rudin (f. 1979) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska driva yrkesmässig konstruktions- tillverknings- och försäljningsverksamhet avseende maskiner för användning i pappers- och konverteringsindustrin, samt även idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se