>

Stål och Hyrmaskiner i Varberg Aktiebolag

Org.nr:

556198-4286

Adress:

Vagnvägen 5

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

0340-582900
Visa allt om Stål och Hyrmaskiner i Varberg Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 79 71 61 57
Nettoomsättning (tkr) 238 494 222 064 173 016 147 689
Rörelseresultat (tkr) 69 828 61 032 31 613 19 950
Årets resultat (tkr) 51 377 48 386 21 600 10 880
Summa eget kapital (tkr) 158 525 160 369 118 818 98 332
Rörelsemarginal % 29.3 27.5 18.3 13.5
Avk. eget kapital % 34.2 34.1 22.6 16.5
Soliditet % 80.7 85.0 77.5 71.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 019 3 128 2 836 2 591
Resultat/anställd (tkr) 884 860 518 350
Lön/anställd (tkr) 562 528 544 557

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 238 494 222 064 173 016 147 689
Arbetskraftskostnad -44 359 -37 495 -33 214 -31 757
Avskrivningar -45 387 -42 180 -38 870 -35 302
Andra rörelsekostnader -16 390 -17 183 -16 925 -18 049
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 987 3 665 3 310 3 492
Övriga rörelsekostnader -67 517 -67 839 -55 704 -46 123
Rörelseresultat 69 828 61 032 31 613 19 950
Ränteintäkter 44 16 39 30
Räntekostnader 0 -76 -243 -490
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 44 -60 -204 -460
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 69 872 60 972 31 409 19 490
Skatt -15 375 -13 421 -6 923 -4 320
Årets resultat 54 497 47 551 24 486 15 170
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 54 497 47 551 24 486 15 170
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 120 835 -2 886 -4 290
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -880 235 -814 -1 210
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 185 5 331
Maskiner och inventarier 122 765 117 989 107 713 99 468
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 122 765 117 989 107 898 104 799
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 50 0
Summa operativa anläggningstillgångar 122 765 117 989 107 948 104 799
Varulager 5 435 5 083 4 127 4 447
Kundfordringar 25 198 25 512 21 166 22 988
Övriga omsättningstillgångar 9 109 2 209 2 090 5 450
Summa operativa omsättningstillgångar 39 742 32 804 27 383 32 885
Fordringar på koncern- och intresseföretag 19 000 5 040 4 885 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 14 861 32 788 13 168 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 33 861 37 828 18 053 0
Summa tillgångar 196 368 188 621 153 384 137 684

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 141 365 146 329 103 943 86 343
EK-andel av obeskattade reserver 17 160 14 040 14 875 11 989
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 158 525 160 369 118 818 98 332

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 10 600 17 600
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 4 200 3 957
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 14 800 21 557

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 840 3 960 4 195 3 381
Leverantörsskulder 5 858 5 666 7 237 8 311
Övriga kortfristiga skulder 27 145 18 626 8 333 6 102
Summa operativa skulder 37 843 28 252 19 765 17 794

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 196 368 188 621 153 383 137 683
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 29.3 27.5 18.3 13.5
Avkastning på eget kapital % 34.2 34.1 22.6 16.5
Soliditet % 80.7 85.0 77.5 71.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 12.5 21.9
Kassalikviditet % 149.0 249.0 184.0 155.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.15 0.08 0
Räntetäckningsgrad % - 803.26 130.26 40.78
Omsättning per anställd (tkr) 3 019 3 128 2 836 2 591
Rörelseresultat per anställd (tkr) 884 860 518 350
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 562 528 544 557

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 37
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 37 18 644
Värdeförändring (%) 3.0 1 419 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 1 060 18 644
Rörelsemarginal (%) 29.3 99 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 34.2 899 18 644
Soliditet (%) 80.7 104 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 019 522 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 884 100 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 562 857 18 644
Nettoomsättning (tkr) 238 494 93 18 644
Rörelseresultat (tkr) 69 828 25 18 644
Antal anställda 79 94 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stål och Hyrmaskiner i Varberg Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 93 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stål och Hyrmaskiner i Varberg Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 29.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 99 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Stål och Hyrmaskiner i Varberg Aktiebolag har under det senaste året 79 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 53. Företaget är under jämförelseåret den 94 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Stål och Hyrmaskiner i Varberg Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 80.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 104 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Stål och Hyrmaskiner i Varberg Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Joacim Alvar Niclas Johansson (f. 1975) Suppleant, Verkställande direktör
Kjell Magnus Brändström (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva: Uthyrning av maskiner och utrustningar till byggindustri och annan industri samt till privatpersoner, uthyrning och byggnation av byggnadsställningar, uthyrning och montage av fallskydds-utrustning och annat personskydd för byggnadsställning, bygg- platsetablering med anläggning och uthyrning av tillfällig energitillförsel, upprättande och uthyrning av tillfälliga arbetsbyggnader, av tillfälliga säkerhetsutrustningar och avbyggplatsanpassade logistiksystem, samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2015-08
Antal anställda 61
Nettoomsättning (tkr) 173 016
Rörelseresultat (tkr) 32 053
Årets resultat (tkr) 24 829
Summa eget kapital (tkr) 119 161
Rörelsemarginal (%) 18.5
Avk. eget kapital (%) -
Soliditet (%) 77.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 836
Resultat/anställd (tkr) 525
Lön/anställd (tkr) 544


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se