>

GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag

Org.nr:

556196-4965

Adress:

Box 244

Postnummer:

982 22 Gällivare

Telefon:

0970-75580

Moderbolag:

GÄLLIVARE KOMMUN
Visa allt om GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 25 25 26 26
Nettoomsättning (tkr) 128 561 124 407 121 319 126 030
Rörelseresultat (tkr) 22 756 -2 929 13 051 14 731
Årets resultat (tkr) 8 567 -34 301 -4 574 -2 382
Summa eget kapital (tkr) 49 906 41 340 15 640 20 214
Rörelsemarginal % 17.7 -2.4 10.8 11.7
Avk. eget kapital % 18.8 -120.4 -25.5 -11.5
Soliditet % 11.9 10.1 4.0 5.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 142 4 976 4 666 4 847
Resultat/anställd (tkr) 910 -117 502 567
Lön/anställd (tkr) 786 757 693 663

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 128 561 124 407 121 319 126 030
Arbetskraftskostnad -19 645 -18 935 -18 025 -17 226
Avskrivningar -10 752 -38 935 -17 184 -17 456
Andra rörelsekostnader -50 418 -47 420 -44 659 -46 638
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 18 112 3 636 3 156 6 145
Övriga rörelsekostnader -43 102 -25 682 -31 556 -36 124
Rörelseresultat 22 756 -2 929 13 051 14 731
Ränteintäkter 161 128 48 61
Räntekostnader -9 784 -36 622 -17 384 -16 803
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -1 258 0 0
Finansnetto -9 623 -37 752 -17 336 -16 742
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 13 133 -40 681 -4 285 -2 011
Skatt -4 566 6 380 -289 -371
Årets resultat 8 567 -34 301 -4 574 -2 382
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 8 567 -34 301 -4 574 -2 382
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 548 554 559 563
Summa immateriella anläggningstillgångar 548 554 559 563
Byggnader och mark 121 608 124 529 124 712 127 878
Maskiner och inventarier 176 019 159 813 193 473 201 685
Övriga materiella anläggningstillgångar 14 545 14 484 1 303 2 805
Summa materiella anläggningstillgångar 312 172 298 826 319 488 332 368
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 312 720 299 380 320 047 332 931
Varulager 17 259 22 768 21 043 15 589
Kundfordringar 17 209 15 267 14 200 24 240
Övriga omsättningstillgångar 16 850 12 656 13 822 14 074
Summa operativa omsättningstillgångar 51 318 50 691 49 065 53 903
Fordringar på koncern- och intresseföretag 50 495 49 869 15 125 10 349
Övriga externa finansiella tillgångar 3 071 7 637 1 450 1 546
Likvida medel 95 3 196 1 300 300
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 53 661 60 702 17 875 12 195
Summa tillgångar 417 699 410 773 386 987 399 029

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 49 906 41 340 15 640 20 214
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 49 906 41 340 15 640 20 214

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 294 721 328 721 330 332 330 166
Externa finansiella skulder, kortfristiga 21 920 18 100 17 267 21 015
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 212 0 0 16
Summa finansiella skulder 328 853 346 821 347 599 351 197

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 212 4 354 4 438 4 450
Leverantörsskulder 5 439 6 974 4 846 7 359
Övriga kortfristiga skulder 29 289 11 284 14 464 15 809
Summa operativa skulder 38 940 22 612 23 748 27 618

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 417 699 410 773 386 987 399 029
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 17.7 -2.4 10.8 11.7
Avkastning på eget kapital % 18.8 -120.4 -25.5 -11.5
Soliditet % 11.9 10.1 4.0 5.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 658.9 838.9 2 222.5 1 737.4
Kassalikviditet % 50.0 86.0 80.0 87.0
Likviditetsberedskap % 0 0.03 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 2.34 -0.11 0.75 0.88
Omsättning per anställd (tkr) 5 142 4 976 4 666 4 847
Rörelseresultat per anställd (tkr) 910 -117 502 567
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 786 757 693 663

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 116
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 116 11 075
Värdeförändring (%) 21.0 556 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 1 006 11 075
Rörelsemarginal (%) 17.7 204 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 18.8 842 11 075
Soliditet (%) 11.9 1 768 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 142 93 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 910 47 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 786 77 11 075
Nettoomsättning (tkr) 128 561 103 11 075
Rörelseresultat (tkr) 22 756 41 11 075
Antal anställda 25 254 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 103 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 17.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 204 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9.5. Företaget är under jämförelseåret den 254 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 11.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 768 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

GÄLLIVARE ENERGI Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, producera, sälja el samt fjärrvärme, och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se