>

AGES Casting Unnaryd AB

Org.nr:

556179-0717

Adress:

Hyltevägen 1

Postnummer:

314 51 Unnaryd

Telefon:

0371-62200
Visa allt om AGES Casting Unnaryd AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 196 166 159 148
Nettoomsättning (tkr) 541 713 514 227 538 072 489 552
Rörelseresultat (tkr) 10 947 22 288 31 546 39 037
Årets resultat (tkr) -360 -337 -315 -616
Summa eget kapital (tkr) 39 911 48 632 53 912 55 728
Rörelsemarginal % 2.0 4.3 5.9 8.0
Avk. eget kapital % 29.6 43.3 58.2 68.6
Soliditet % 18.0 22.9 24.0 26.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 764 3 098 3 384 3 308
Resultat/anställd (tkr) 56 134 198 264
Lön/anställd (tkr) 474 492 435 406

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 541 713 514 227 538 072 489 552
Arbetskraftskostnad -92 964 -81 653 -69 170 -60 043
Avskrivningar -269 -278 -247 -198
Andra rörelsekostnader -438 136 -409 631 -438 257 -390 511
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 918 1 659 2 397 1 322
Övriga rörelsekostnader -1 315 -2 036 -1 249 -1 085
Rörelseresultat 10 947 22 288 31 546 39 037
Ränteintäkter 240 226 410 678
Räntekostnader -459 -317 -500 -920
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -219 -91 -90 -242
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 728 22 197 31 456 38 795
Skatt 2 358 -17 424 1 520
Årets resultat 13 086 22 181 31 880 40 315
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 086 22 181 31 880 40 315
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 8 362 -59 1 502 5 389
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 2 358 -17 424 1 520
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 975 1 101 980 754
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 256 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 975 1 357 980 754
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 975 1 357 980 754
Varulager 54 828 54 925 52 793 55 568
Kundfordringar 145 308 129 864 136 456 121 739
Övriga omsättningstillgångar 5 270 6 366 4 672 2 462
Summa operativa omsättningstillgångar 205 406 191 155 193 921 179 769
Fordringar på koncern- och intresseföretag 15 882 19 841 29 938 33 006
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 15 882 19 841 29 938 33 006
Summa tillgångar 222 263 212 353 224 839 213 529

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 36 417 36 777 42 114 42 429
EK-andel av obeskattade reserver 3 494 11 855 11 798 13 299
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 39 911 48 632 53 912 55 728

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 58 024 57 596 57 302 56 842
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 31 227 31 279 44 122 55 385
Summa finansiella skulder 89 251 88 875 101 424 112 227

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 986 3 344 3 328 3 751
Leverantörsskulder 67 647 44 522 44 661 24 905
Övriga kortfristiga skulder 24 468 26 980 21 515 16 918
Summa operativa skulder 93 101 74 846 69 504 45 574

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 222 263 212 353 224 839 213 529
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.0 4.3 5.9 8.0
Avkastning på eget kapital % 29.6 43.3 58.2 68.6
Soliditet % 18.0 22.9 24.0 26.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 223.6 182.7 188.1 201.4
Kassalikviditet % 122.0 133.0 128.0 128.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 24.37 71.02 63.91 43.17
Omsättning per anställd (tkr) 2 764 3 098 3 384 3 308
Rörelseresultat per anställd (tkr) 56 134 198 264
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474 492 435 406

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 117
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 117 18 644
Värdeförändring (%) -21.0 2 133 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 1 234 18 644
Rörelsemarginal (%) 2.0 1 876 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 29.6 1 038 18 644
Soliditet (%) 18.0 2 202 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 764 602 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 56 1 629 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474 1 636 18 644
Nettoomsättning (tkr) 541 713 37 18 644
Rörelseresultat (tkr) 10 947 153 18 644
Antal anställda 196 25 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AGES Casting Unnaryd AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 37 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

AGES Casting Unnaryd AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 876 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

AGES Casting Unnaryd AB har under det senaste året 196 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 388. Företaget är under jämförelseåret den 25 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

AGES Casting Unnaryd AB har under det senaste året en soliditet på 18.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 2 202 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

AGES Casting Unnaryd AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Fredrik Tobias Espmark (f. 1978) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Inge Lönnergård (f. 1957) Extern vice verkställande direktör
Urban Anders Magnusson (f. 1968) Ledamot, Ordförande
Jan Tommy Gunnarsson (f. 1954) Ledamot
Johan Anders Bladh (f. 1978) Ledamot
Carl Anders Erik Johansson (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning inom mekanisk verkstadsindustri, huvudsakligen gjutning och bearbetning av kvalificerade precisionskomponenter med tillhörande tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se