>

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice

Org.nr:

556164-2652

Adress:

Malmgatan 10

Postnummer:

961 67 Boden

Telefon:

0921-10209

Ordförande:

Visa allt om Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 6 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 45 860 40 453 35 435 32 319
Rörelseresultat (tkr) 1 841 1 461 1 350 1 003
Årets resultat (tkr) 1 130 674 858 640
Summa eget kapital (tkr) 7 401 7 107 7 108 6 686
Rörelsemarginal % 4.0 3.6 3.8 3.1
Avk. eget kapital % 17.8 14.1 14.8 12.4
Soliditet % 45.8 47.1 63.8 65.6
Omsättning/anställd (tkr) 7 643 8 091 7 087 6 464
Resultat/anställd (tkr) 307 292 270 201
Lön/anställd (tkr) 575 598 462 448

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 45 860 40 453 35 435 32 319
Arbetskraftskostnad -3 450 -2 992 -2 311 -2 239
Avskrivningar -205 -79 -90 -97
Andra rörelsekostnader -38 805 -34 655 -30 500 -27 827
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 175 249 93 82
Övriga rörelsekostnader -1 734 -1 515 -1 277 -1 235
Rörelseresultat 1 841 1 461 1 350 1 003
Ränteintäkter 7 8 8 18
Räntekostnader -100 -99 -23 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 44
Finansnetto -93 -91 -15 44
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 748 1 370 1 335 1 047
Skatt -454 -371 -312 -228
Årets resultat 1 294 999 1 023 819
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 294 999 1 023 819
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -165 -324 -165 -179
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -46 -91 -47 -50
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 833 2 918 904 370
Maskiner och inventarier 946 832 269 312
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 779 3 750 1 173 682
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 779 3 750 1 173 682
Varulager 7 907 7 097 5 962 7 250
Kundfordringar 329 432 631 423
Övriga omsättningstillgångar 46 205 206 318
Summa operativa omsättningstillgångar 8 282 7 734 6 799 7 991
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 520 280 40 406
Likvida medel 3 582 3 336 3 134 1 109
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 102 3 616 3 174 1 515
Summa tillgångar 16 163 15 100 11 146 10 188

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 322 5 192 5 517 5 260
EK-andel av obeskattade reserver 2 079 1 915 1 591 1 426
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 401 7 107 7 108 6 686

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 183 2 483 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 300 300 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 483 2 783 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 233 888 499 402
Leverantörsskulder 1 959 1 656 1 571 949
Övriga kortfristiga skulder 3 088 2 665 1 967 2 151
Summa operativa skulder 6 280 5 209 4 037 3 502

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 16 164 15 099 11 145 10 188
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 4.0 3.6 3.8 3.1
Avkastning på eget kapital % 17.8 14.1 14.8 12.4
Soliditet % 45.8 47.1 63.8 65.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 33.5 39.2 0.0 0.0
Kassalikviditet % 74.0 86.0 112.0 60.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.08 0.09 0.03
Räntetäckningsgrad % 18.48 14.84 59.04 59.17
Omsättning per anställd (tkr) 7 643 8 091 7 087 6 464
Rörelseresultat per anställd (tkr) 307 292 270 201
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 575 598 462 448

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 523
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 523 11 075
Värdeförändring (%) 7.0 840 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 546 11 075
Rörelsemarginal (%) 4.0 1 016 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 17.8 876 11 075
Soliditet (%) 45.8 789 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 643 40 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 307 252 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 575 503 11 075
Nettoomsättning (tkr) 45 860 287 11 075
Rörelseresultat (tkr) 1 841 430 11 075
Antal anställda 6 1 130 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 287 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har det senaste året en rörelsemarginal på 4.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 016 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 130 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har under det senaste året en soliditet på 45.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 789 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Sixten Nilssons Motorservice har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel samt reparationer inom skog, trädgård och fritid och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se