>

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag

Org.nr:

556091-0118

Adress:

Box 743

Postnummer:

941 28 Piteå

Telefon:

0911-93385
Visa allt om Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 85 536 83 176 80 124 77 211
Rörelseresultat (tkr) 22 933 25 135 17 965 12 155
Årets resultat (tkr) 3 389 8 546 5 181 7 381
Summa eget kapital (tkr) 137 579 134 583 126 350 121 025
Rörelsemarginal % 26.8 30.2 22.4 15.7
Avk. eget kapital % 9.8 11.5 6.3 -2.3
Soliditet % 29.1 28.4 27.6 25.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 128 6 931 6 677 6 434
Resultat/anställd (tkr) 1 911 2 095 1 497 1 013
Lön/anställd (tkr) 800 871 813 712

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 85 536 83 176 80 124 77 211
Arbetskraftskostnad -9 600 -10 450 -9 761 -8 545
Avskrivningar -19 311 -20 809 -22 188 -21 079
Andra rörelsekostnader -79 -176 -239 -675
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 800 11 543 5 392 371
Övriga rörelseintäkter 11 599 8 029 8 423 8 398
Övriga rörelsekostnader -49 012 -46 178 -43 786 -43 526
Rörelseresultat 22 933 25 135 17 965 12 155
Ränteintäkter 18 10 31 131
Räntekostnader -7 186 -8 172 -9 063 -9 951
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -1 029 -1 039 -964 -1 069
Finansnetto -8 197 -9 201 -9 996 -10 889
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 14 736 15 934 7 969 1 266
Skatt -1 419 -884 -201 -3 985
Årets resultat 13 317 15 050 7 768 -2 719
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 317 15 050 7 768 -2 719
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 394 -6 504 -144 -4 680
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 111 -1 835 -41 -1 320
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 617 192 240 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 617 192 240 0
Byggnader och mark 323 115 310 608 323 993 319 374
Maskiner och inventarier 7 580 8 585 11 463 14 090
Övriga materiella anläggningstillgångar 36 459 29 933 27 843 32 342
Summa materiella anläggningstillgångar 367 154 349 126 363 299 365 806
Andelar i koncern- och intresseföretag 32 652 26 926 30 247 29 530
Summa operativa anläggningstillgångar 400 423 376 244 393 786 395 336
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 533 1 352 1 203 1 433
Övriga omsättningstillgångar 2 031 3 048 1 941 2 089
Summa operativa omsättningstillgångar 5 564 4 400 3 144 3 522
Fordringar på koncern- och intresseföretag 58 464 78 687 51 915 58 206
Övriga externa finansiella tillgångar 8 173 13 905 9 676 10 419
Likvida medel 0 1 1 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 66 637 92 593 61 592 68 626
Summa tillgångar 472 624 473 237 458 522 467 484

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 133 461 130 071 121 526 116 345
EK-andel av obeskattade reserver 4 118 4 512 4 824 4 680
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 137 579 134 583 126 350 121 025

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 287 065 228 404 293 450 296 600
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 024 65 764 3 400 4 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 13 976 12 116 5 331 23 593
Summa finansiella skulder 305 065 306 284 302 181 324 593

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 7 161 5 774 6 850 6 681
Leverantörsskulder 8 199 13 622 3 574 2 710
Övriga kortfristiga skulder 14 620 12 974 19 567 12 475
Summa operativa skulder 29 980 32 370 29 991 21 866

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 472 624 473 237 458 522 467 484
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 26.8 30.2 22.4 15.7
Avkastning på eget kapital % 9.8 11.5 6.3 -2.3
Soliditet % 29.1 28.4 27.6 25.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 221.7 227.6 239.2 268.2
Kassalikviditet % 14.0 4.0 10.0 8.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3.05 2.95 1.88 1.13
Omsättning per anställd (tkr) 7 128 6 931 6 677 6 434
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 911 2 095 1 497 1 013
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 800 871 813 712

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 41
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 41 11 070
Värdeförändring (%) 6.0 866 11 070
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 1 003 11 070
Rörelsemarginal (%) 26.8 85 11 070
Avkastning på eget kapital (%) 9.8 1 161 11 070
Soliditet (%) 29.1 1 307 11 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 128 50 11 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 911 16 11 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 800 64 11 070
Nettoomsättning (tkr) 85 536 142 11 070
Rörelseresultat (tkr) 22 933 40 11 070
Antal anställda 12 576 11 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 142 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 26.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 85 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 070 företag i länet.

Antal anställda

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 576 största arbetsgivaren av 11 070 i länet.

Soliditet

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 29.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 1 307 mest solventa företaget av 11 070 i länet.

Värderating

Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga och förvalta fastigheter samt, utan att det innebär spekulativ verksamhet, äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål.Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap, och 8 kap, 3c § KL, underaffärsmässiga former verka för en god tillgång på industri- kontors- och affärslokaler i Piteå kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteåkommun via moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. för verksamheten. Bolaget får endast göra avsteg från ovanstående i den utsträckning det finns författningsstöd för detta.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 126 296 122 059 116 118 114 056
Rörelseresultat (tkr) 37 315 30 907 30 695 26 640
Årets resultat (tkr) 15 732 8 663 5 597 -4 950
Summa eget kapital (tkr) 173 243 168 571 156 054 151 674
Rörelsemarginal (%) 29.5 25.3 26.4 23.4
Avk. eget kapital (%) 9.2 5.3 3.6 -3.4
Soliditet (%) 16.8 16.2 15.1 15.5
Omsättning/anställd (tkr) 10 525 10 172 9 677 9 505
Resultat/anställd (tkr) 3 110 2 576 2 558 2 220
Lön/anställd (tkr) 800 871 813 712


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se