>

Ess Kå Metallindustri Aktiebolag

Org.nr:

556087-9578

Adress:

Box 161

Postnummer:

310 82 Landeryd

Telefon:

0371-40600

Moderbolag:

Visa allt om Ess Kå Metallindustri Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 59 58 54 51
Nettoomsättning (tkr) 205 445 172 993 156 659 133 738
Rörelseresultat (tkr) 14 896 2 255 2 926 7 277
Årets resultat (tkr) 8 831 2 437 2 630 5 156
Summa eget kapital (tkr) 30 260 18 816 20 539 25 934
Rörelsemarginal % 7.3 1.3 1.9 5.4
Avk. eget kapital % 46.6 7.9 9.9 19.1
Soliditet % 39.0 35.2 39.4 48.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 482 2 983 2 901 2 622
Resultat/anställd (tkr) 252 39 54 143
Lön/anställd (tkr) 582 535 512 516

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 205 445 172 993 156 659 133 738
Arbetskraftskostnad -34 365 -31 002 -27 625 -26 309
Avskrivningar -2 747 -5 291 -5 277 -4 960
Andra rörelsekostnader -130 059 -112 602 -104 639 -80 344
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 470 65 716 469
Övriga rörelsekostnader -23 848 -21 908 -16 908 -15 317
Rörelseresultat 14 896 2 255 2 926 7 277
Ränteintäkter 201 5 156 33
Räntekostnader -376 -439 -381 -681
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -175 -434 -225 -648
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 14 721 1 821 2 701 6 629
Skatt -3 276 -268 -396 -1 472
Årets resultat 11 445 1 553 2 305 5 157
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 445 1 553 2 305 5 157
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 613 1 560 1 326 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -737 440 374 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 12 293 12 817 13 276 14 097
Maskiner och inventarier 4 798 6 609 8 661 12 378
Övriga materiella anläggningstillgångar 255 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 17 346 19 426 21 937 26 475
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 17 346 19 426 21 937 26 475
Varulager 22 428 15 970 14 889 15 145
Kundfordringar 19 089 12 386 10 138 7 066
Övriga omsättningstillgångar 5 517 5 536 4 425 863
Summa operativa omsättningstillgångar 47 034 33 892 29 452 23 074
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 154 0 0 400
Övriga externa finansiella tillgångar 10 197 263 307
Likvida medel 2 127 0 447 2 744
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 291 197 710 3 451
Summa tillgångar 77 671 53 515 52 099 53 000

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 21 719 12 888 13 051 17 120
EK-andel av obeskattade reserver 8 541 5 928 7 488 8 814
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 260 18 816 20 539 25 934

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 7 829 5 147 4 518 3 802
Externa finansiella skulder, kortfristiga 6 281 9 285 2 700 4 764
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 71 1 000 0
Summa finansiella skulder 14 110 14 503 8 218 8 566

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 498 1 672 2 112 2 486
Leverantörsskulder 19 956 12 680 15 535 8 450
Övriga kortfristiga skulder 10 847 5 845 5 694 7 563
Summa operativa skulder 33 301 20 197 23 341 18 499

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 77 671 53 516 52 098 52 999
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.3 1.3 1.9 5.4
Avkastning på eget kapital % 46.6 7.9 9.9 19.1
Soliditet % 39.0 35.2 39.4 48.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 46.6 77.1 40.0 33.0
Kassalikviditet % 72.0 64.0 60.0 51.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0 0.02
Räntetäckningsgrad % 40.15 5.15 8.09 10.73
Omsättning per anställd (tkr) 3 482 2 983 2 901 2 622
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 39 54 143
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 582 535 512 516

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 182
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 182 18 653
Värdeförändring (%) 79.0 296 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 522 18 653
Rörelsemarginal (%) 7.3 1 060 18 653
Avkastning på eget kapital (%) 46.6 619 18 653
Soliditet (%) 39.0 1 336 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 482 419 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 561 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 582 731 18 653
Nettoomsättning (tkr) 205 445 113 18 653
Rörelseresultat (tkr) 14 896 109 18 653
Antal anställda 59 125 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ess Kå Metallindustri Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 113 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ess Kå Metallindustri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 060 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Ess Kå Metallindustri Aktiebolag har under det senaste året 59 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 125 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Ess Kå Metallindustri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 39.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 1 336 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Ess Kå Metallindustri Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plåt- och metallartiklar samt förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se