>

Heléns Rör Aktiebolag

Org.nr:

556086-9785

Adress:

Box 101

Postnummer:

301 04 Halmstad

Telefon:

035-149000

Moderbolag:

BENTELER INTERNATIONAL AG
Visa allt om Heléns Rör Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 218 219 218 209
Nettoomsättning (tkr) 1 409 715 1 181 042 1 252 432 1 143 605
Rörelseresultat (tkr) 84 677 39 288 44 269 38 175
Årets resultat (tkr) 63 737 23 330 19 764 27 503
Summa eget kapital (tkr) 194 012 137 796 181 291 308 971
Rörelsemarginal % 6.0 3.3 3.5 3.3
Avk. eget kapital % 39.9 16.6 9.1 8.8
Soliditet % 30.9 30.3 35.8 54.2
Omsättning/anställd (tkr) 6 467 5 393 5 745 5 472
Resultat/anställd (tkr) 388 179 203 183
Lön/anställd (tkr) 677 632 621 614

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 409 715 1 181 042 1 252 432 1 143 605
Arbetskraftskostnad -147 681 -138 415 -135 400 -128 373
Avskrivningar -6 498 -5 964 -6 336 -5 985
Andra rörelsekostnader -1 195 878 -997 289 -1 069 386 -969 828
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 23 842 -1 578 2 243 -2 204
Övriga rörelseintäkter 1 316 1 602 1 062 960
Övriga rörelsekostnader -139 -110 -346 0
Rörelseresultat 84 677 39 288 44 269 38 175
Ränteintäkter 372 584 524 1 415
Räntekostnader -6 610 -5 026 -11 970 -3 254
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 238 -4 442 -11 446 -1 839
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 78 439 34 846 32 823 36 336
Skatt -12 224 -8 341 -10 505 -7 755
Årets resultat 66 215 26 505 22 319 28 581
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 66 215 26 505 22 319 28 581
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 478 -3 175 -2 555 -1 077
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -699 -895 -721 -304
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 20 899 21 627 23 236 25 064
Maskiner och inventarier 33 671 34 140 20 711 20 544
Övriga materiella anläggningstillgångar 10 740 542 6 890 1 501
Summa materiella anläggningstillgångar 65 310 56 309 50 837 47 109
Andelar i koncern- och intresseföretag 26 063 26 063 23 718 26 906
Summa operativa anläggningstillgångar 91 373 82 372 74 555 74 015
Varulager 220 118 177 538 186 746 176 407
Kundfordringar 242 933 176 392 196 525 168 820
Övriga omsättningstillgångar 14 659 11 498 8 518 9 806
Summa operativa omsättningstillgångar 477 710 365 428 391 789 355 033
Fordringar på koncern- och intresseföretag 59 227 2 945 3 269 5 313
Övriga externa finansiella tillgångar 16 0 451 1 242
Likvida medel 227 4 342 36 734 134 668
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 59 470 7 287 40 454 141 223
Summa tillgångar 628 553 455 087 506 798 570 271

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 179 095 125 357 172 027 302 262
EK-andel av obeskattade reserver 14 917 12 439 9 264 6 709
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 194 012 137 796 181 291 308 971

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 144 600 86 581 81 528 28 407
Summa finansiella skulder 144 600 86 581 81 528 28 407

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 67 496 65 615 64 482 61 347
Leverantörsskulder 166 088 121 648 136 564 127 080
Övriga kortfristiga skulder 56 357 43 447 42 933 44 466
Summa operativa skulder 289 941 230 710 243 979 232 893

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 628 553 455 087 506 798 570 271
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.0 3.3 3.5 3.3
Avkastning på eget kapital % 39.9 16.6 9.1 8.8
Soliditet % 30.9 30.3 35.8 54.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 74.5 62.8 45.0 9.2
Kassalikviditet % 70.0 76.0 93.0 157.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.03 0.12
Räntetäckningsgrad % 12.87 7.93 3.74 12.17
Omsättning per anställd (tkr) 6 467 5 393 5 745 5 472
Rörelseresultat per anställd (tkr) 388 179 203 183
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 677 632 621 614

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 44
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 44 18 653
Värdeförändring (%) 60.0 383 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 521 18 653
Rörelsemarginal (%) 6.0 1 223 18 653
Avkastning på eget kapital (%) 39.9 751 18 653
Soliditet (%) 30.9 1 704 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 467 128 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) 388 329 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 677 313 18 653
Nettoomsättning (tkr) 1 409 715 11 18 653
Rörelseresultat (tkr) 84 677 24 18 653
Antal anställda 218 22 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Heléns Rör Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 11 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Heléns Rör Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 223 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Heléns Rör Aktiebolag har under det senaste året 218 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 388. Företaget är under jämförelseåret den 22 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Heléns Rör Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 30.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 704 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Heléns Rör Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Eva Christina Täljegård (f. 1968) Ledamot, Verkställande direktör
Mats Anders Christer Stoltz (f. 1968) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Lars Reidar Tommy Hägg (f. 1967) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Ester Lena Viktoria Holm (f. 1970) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Stig Ulf Bertil Rex (f. 1963) Extern firmatecknare
Joakim Erik Lindvall (f. 1978) Extern firmatecknare
Dan Andreas Johansson (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handel med metallrör, rörämnen och andra metallvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 284 287 290 275
Nettoomsättning (tkr) 1 695 616 1 450 911 1 481 349 1 402 171
Rörelseresultat (tkr) 12 665 47 313 38 287 53 591
Årets resultat (tkr) -10 476 31 852 22 425 39 104
Summa eget kapital (tkr) 316 713 264 236 299 287 424 093
Rörelsemarginal (%) 0.7 3.3 2.6 3.8
Avk. eget kapital (%) -3.6 11.3 6.2 9.1
Soliditet (%) 38.2 40.2 43.0 56.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 970 5 055 5 108 5 099
Resultat/anställd (tkr) 45 165 132 195
Lön/anställd (tkr) 646 624 598 595


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se