>

Falkenbergs Stormarknad AB

Org.nr:

556085-0785

Adress:

Sandgatan 34

Postnummer:

311 75 Falkenberg

Telefon:

0346-48700
Visa allt om Falkenbergs Stormarknad AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 55 55 50 50
Nettoomsättning (tkr) 280 095 269 338 258 651 252 518
Rörelseresultat (tkr) 13 736 14 982 13 505 12 824
Årets resultat (tkr) 10 306 11 903 8 952 18 140
Summa eget kapital (tkr) 12 124 13 569 10 632 18 329
Rörelsemarginal % 4.9 5.6 5.2 5.1
Avk. eget kapital % 83.1 96.3 72.6 62.7
Soliditet % 39.1 42.7 35.6 49.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 093 4 897 5 173 5 050
Resultat/anställd (tkr) 250 272 270 256
Lön/anställd (tkr) 569 536 548 528

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 280 095 269 338 258 651 252 518
Arbetskraftskostnad -31 303 -29 464 -27 407 -26 390
Avskrivningar -1 463 -1 593 -1 760 -1 582
Andra rörelsekostnader -235 192 -224 805 -217 465 -211 722
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 599 1 506 1 486 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 13 736 14 982 13 505 12 824
Ränteintäkter 0 2 12 77
Räntekostnader 0 -14 -1 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 -12 11 75
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 13 736 14 970 13 516 12 899
Skatt -3 055 -3 317 -3 004 -2 906
Årets resultat 10 681 11 653 10 512 9 993
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 10 681 11 653 10 512 9 993
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -374 250 -1 560 8 116
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -105 70 -440 2 289
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 7 079 4 430 4 777 5 589
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 079 4 430 4 777 5 589
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 7 079 4 430 4 777 5 589
Varulager 6 047 5 887 6 003 6 340
Kundfordringar 425 384 292 289
Övriga omsättningstillgångar 3 252 2 334 4 266 1 430
Summa operativa omsättningstillgångar 9 724 8 605 10 561 8 059
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 550 6 550 0 4 100
Övriga externa finansiella tillgångar 23 23 23 23
Likvida medel 7 629 12 200 14 465 19 551
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 14 202 18 773 14 488 23 674
Summa tillgångar 31 005 31 808 29 826 37 322

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 440 12 259 9 072 18 329
EK-andel av obeskattade reserver 1 684 1 310 1 560 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 124 13 569 10 632 18 329

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 475 370 440 0
Leverantörsskulder 7 229 7 681 7 753 7 114
Övriga kortfristiga skulder 11 177 10 187 11 002 11 879
Summa operativa skulder 18 881 18 238 19 195 18 993

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 31 005 31 807 29 827 37 322
Nyckeltal i genomsnitt 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 4.9 5.6 5.2 5.1
Avkastning på eget kapital % 83.1 96.3 72.6 62.7
Soliditet % 39.1 42.7 35.6 49.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 61.0 83.0 101.0 112.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.05 0.06 0.08
Räntetäckningsgrad % - 1 070.29 13 517 6 450.5
Omsättning per anställd (tkr) 5 093 4 897 5 173 5 050
Rörelseresultat per anställd (tkr) 250 272 270 256
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 569 536 548 528

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 223
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 223 18 644
Värdeförändring (%) -9.0 1 852 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 314 18 644
Rörelsemarginal (%) 5.6 1 275 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 96.3 154 18 644
Soliditet (%) 42.7 1 185 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 897 223 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 272 518 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 1 077 18 644
Nettoomsättning (tkr) 269 338 83 18 644
Rörelseresultat (tkr) 14 982 108 18 644
Antal anställda 55 138 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Falkenbergs Stormarknad AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 83 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Falkenbergs Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 275 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Falkenbergs Stormarknad AB har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 38.5. Företaget är under jämförelseåret den 138 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Falkenbergs Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 39.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 185 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Falkenbergs Stormarknad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se