>

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag

Org.nr:

556084-7344

Adress:

Torggatan 26-30

Postnummer:

432 41 Varberg

Telefon:

0340-666700

Moderbolag:

Visa allt om Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 83 85 81 87
Nettoomsättning (tkr) 212 283 208 889 205 471 196 076
Rörelseresultat (tkr) 226 -110 3 628 -138
Årets resultat (tkr) 7 1 319 3 669 226
Summa eget kapital (tkr) 4 289 5 181 11 345 8 587
Rörelsemarginal % 0.1 -0.1 1.8 -0.1
Avk. eget kapital % 2.3 -2.0 27.7 -1.4
Soliditet % 12.2 14.2 27.4 22.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 558 2 458 2 537 2 254
Resultat/anställd (tkr) 3 -1 45 -2
Lön/anställd (tkr) 491 473 443 400

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 212 283 208 889 205 471 196 076
Arbetskraftskostnad -40 725 -40 171 -35 917 -34 836
Avskrivningar -2 713 -3 778 -267 -4 443
Andra rörelsekostnader -168 619 -165 050 -165 659 -156 935
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 226 -110 3 628 -138
Ränteintäkter 2 17 25 26
Räntekostnader -5 -1 -2 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 16 23 22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 223 -94 3 651 -116
Skatt -115 -69 -887 -8
Årets resultat 108 -163 2 764 -124
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 108 -163 2 764 -124
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -101 1 482 913 351
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -29 418 257 99
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 9 374 10 610 9 058 9 557
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 224 4 491 4 758 5 025
Summa materiella anläggningstillgångar 13 598 15 101 13 816 14 582
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 13 598 15 101 13 816 14 582
Varulager 6 846 7 215 6 753 6 032
Kundfordringar 763 815 873 1 496
Övriga omsättningstillgångar 2 331 2 051 1 480 2 370
Summa operativa omsättningstillgångar 9 940 10 081 9 106 9 898
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 793 2 793 2 793 2 793
Övriga externa finansiella tillgångar 31 31 31 31
Likvida medel 9 863 8 404 15 673 10 527
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 687 11 228 18 497 13 351
Summa tillgångar 35 225 36 410 41 419 37 831

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 559 2 552 7 234 3 564
EK-andel av obeskattade reserver 2 730 2 629 4 111 5 023
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 289 5 181 11 345 8 587

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 411 12 444 12 423 12 416
Summa finansiella skulder 12 411 12 444 12 423 12 416

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 770 741 1 159 1 417
Leverantörsskulder 7 033 7 340 6 295 6 676
Övriga kortfristiga skulder 10 721 10 703 10 196 8 734
Summa operativa skulder 18 524 18 784 17 650 16 827

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 35 224 36 409 41 418 37 830
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 0.1 -0.1 1.8 -0.1
Avkastning på eget kapital % 2.3 -2.0 27.7 -1.4
Soliditet % 12.2 14.2 27.4 22.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 289.4 240.2 109.5 144.6
Kassalikviditet % 43.0 37.0 62.0 52.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.04 0.08 0.05
Räntetäckningsgrad % 45.6 -93 1 826.5 -28
Omsättning per anställd (tkr) 2 558 2 458 2 537 2 254
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 -1 45 -2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 491 473 443 400

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 399
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 399 18 644
Värdeförändring (%) -17.0 2 043 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 483 18 644
Rörelsemarginal (%) 0.1 2 232 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 2.3 2 109 18 644
Soliditet (%) 12.2 2 398 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 558 670 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 2 214 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 491 1 461 18 644
Nettoomsättning (tkr) 212 283 111 18 644
Rörelseresultat (tkr) 226 1 873 18 644
Antal anställda 83 86 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 111 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 2 232 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har under det senaste året 83 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 86 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 2 398 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror, bageriverksamhet, kött- och livsmedelsförädling, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se