>

Aktiebolaget Varberg Bil-Depot

Org.nr:

556065-4864

Adress:

Box 1308

Postnummer:

432 18 Varberg

Telefon:

0340-504000
Visa allt om Aktiebolaget Varberg Bil-Depot

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 126 118 89 94
Nettoomsättning (tkr) 630 762 555 162 530 138 503 974
Rörelseresultat (tkr) 16 655 16 530 15 766 12 370
Årets resultat (tkr) 10 605 9 738 9 404 7 374
Summa eget kapital (tkr) 100 556 90 136 81 455 72 417
Rörelsemarginal % 2.6 3.0 3.0 2.5
Avk. eget kapital % 13.6 17.4 18.1 14.4
Soliditet % 55.8 56.4 57.1 63.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 006 4 705 5 957 5 361
Resultat/anställd (tkr) 132 140 177 132
Lön/anställd (tkr) 520 529 648 547

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 630 762 555 162 530 138 503 974
Arbetskraftskostnad -65 560 -62 398 -57 640 -51 416
Avskrivningar -1 737 -1 669 -1 609 -1 545
Andra rörelsekostnader -508 154 -439 760 -425 681 -412 781
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 881 5 069 4 106 3 601
Övriga rörelsekostnader -44 537 -39 874 -33 548 -29 463
Rörelseresultat 16 655 16 530 15 766 12 370
Ränteintäkter 43 45 42 147
Räntekostnader -312 -248 -214 -126
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 273 1 477 1 402 284
Finansnetto 4 1 274 1 230 305
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 659 17 804 16 996 12 675
Skatt -3 738 -2 891 -3 064 -2 839
Årets resultat 12 921 14 913 13 932 9 836
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 12 921 14 913 13 932 9 836
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 316 -1 442 -2 134 -2 462
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -653 -407 -602 -694
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 7 513 7 812 8 828 3 084
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 346
Summa materiella anläggningstillgångar 7 513 7 812 8 828 4 430
Andelar i koncern- och intresseföretag 8 228 8 178 8 178 8 178
Summa operativa anläggningstillgångar 15 741 15 990 17 006 12 608
Varulager 119 647 101 827 77 531 60 412
Kundfordringar 17 808 16 818 21 014 16 454
Övriga omsättningstillgångar 7 872 8 884 5 983 4 934
Summa operativa omsättningstillgångar 145 327 127 529 104 528 81 800
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 633 14 237 19 852 7 750
Övriga externa finansiella tillgångar 581 580 580 580
Likvida medel 877 1 533 688 10 859
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 19 091 16 350 21 120 19 189
Summa tillgångar 180 159 159 869 142 654 113 597

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 84 033 75 928 68 690 61 786
EK-andel av obeskattade reserver 16 523 14 208 12 765 10 631
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 100 556 90 136 81 455 72 417

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 31 226 17 539 17 840 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 100 100 100 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 31 326 17 639 17 940 100

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 320 4 549 4 107 3 495
Leverantörsskulder 18 382 23 099 13 870 15 918
Övriga kortfristiga skulder 24 575 24 446 25 282 21 667
Summa operativa skulder 48 277 52 094 43 259 41 080

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 180 159 159 869 142 654 113 597
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.6 3.0 3.0 2.5
Avkastning på eget kapital % 13.6 17.4 18.1 14.4
Soliditet % 55.8 56.4 57.1 63.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 31.2 19.6 22.0 0.1
Kassalikviditet % 36.0 42.0 49.0 86.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.02
Räntetäckningsgrad % 54.39 72.79 80.42 101.6
Omsättning per anställd (tkr) 5 006 4 705 5 957 5 361
Rörelseresultat per anställd (tkr) 132 140 177 132
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 520 529 648 547

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 86
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 86 18 644
Värdeförändring (%) 13.0 1 043 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 673 18 644
Rörelsemarginal (%) 2.6 1 771 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 13.6 1 643 18 644
Soliditet (%) 55.8 663 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 006 209 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 132 1 039 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 520 1 216 18 644
Nettoomsättning (tkr) 630 762 32 18 644
Rörelseresultat (tkr) 16 655 99 18 644
Antal anställda 126 50 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Varberg Bil-Depot har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 32 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Varberg Bil-Depot har det senaste året en rörelsemarginal på 2.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 771 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Varberg Bil-Depot har under det senaste året 126 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 50 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Varberg Bil-Depot har under det senaste året en soliditet på 55.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 663 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Varberg Bil-Depot har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med bilar och biltillbehör samt driva bilreparationsrörelse.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 126 118 110 94
Nettoomsättning (tkr) 632 949 557 313 532 258 506 156
Rörelseresultat (tkr) 23 666 21 317 19 115 15 469
Årets resultat (tkr) 18 030 17 452 15 834 11 803
Summa eget kapital (tkr) 133 252 117 723 102 770 89 439
Rörelsemarginal (%) 3.7 3.8 3.6 3.1
Avk. eget kapital (%) 14.4 15.8 16.5 14.0
Soliditet (%) 46.5 44.8 50.1 58.9
Omsättning/anställd (tkr) 5 023 4 723 4 839 5 385
Resultat/anställd (tkr) 188 181 174 165
Lön/anställd (tkr) 520 529 524 547


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se