>

Traktor-City i Norrland Aktiebolag

Org.nr:

556064-1432

Adress:

Box 84

Postnummer:

941 22 Piteå

Telefon:

0911-66420
Visa allt om Traktor-City i Norrland Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 12 13 13 12
Nettoomsättning (tkr) 111 244 98 955 113 687 106 500
Rörelseresultat (tkr) 2 954 3 008 3 956 3 571
Årets resultat (tkr) 2 085 1 252 390 2 333
Summa eget kapital (tkr) 9 808 10 640 9 348 10 435
Rörelsemarginal % 2.7 3.0 3.5 3.4
Avk. eget kapital % 23.2 27.9 39.6 29.7
Soliditet % 50.9 50.8 50.3 57.8
Omsättning/anställd (tkr) 9 270 7 612 8 745 8 875
Resultat/anställd (tkr) 246 231 304 298
Lön/anställd (tkr) 615 591 594 545

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 111 244 98 955 113 687 106 500
Arbetskraftskostnad -7 382 -7 688 -7 720 -6 535
Avskrivningar -212 -224 -103 -130
Andra rörelsekostnader -96 817 -85 081 -98 521 -92 597
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 119 728 384 0
Övriga rörelsekostnader -3 998 -3 682 -3 771 -3 667
Rörelseresultat 2 954 3 008 3 956 3 571
Ränteintäkter 171 215 216 159
Räntekostnader -102 -67 -97 -72
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 69 148 119 87
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 023 3 156 4 075 3 658
Skatt -654 -364 -162 -833
Årets resultat 2 369 2 792 3 913 2 825
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 369 2 792 3 913 2 825
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -84 -40 -23 -492
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -24 -11 -7 -139
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 552 995 510 164
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 552 995 510 164
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 552 995 510 164
Varulager 13 531 14 286 11 186 11 918
Kundfordringar 5 104 2 904 2 032 3 871
Övriga omsättningstillgångar 75 1 248 809 529
Summa operativa omsättningstillgångar 18 710 18 438 14 027 16 318
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 70 536
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 1 509 3 966 1 032
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 1 509 4 036 1 568
Summa tillgångar 19 262 20 942 18 573 18 050

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 260 7 175 5 923 7 033
EK-andel av obeskattade reserver 3 548 3 465 3 425 3 402
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 808 10 640 9 348 10 435

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 407 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 136 3 901 2 970 0
Summa finansiella skulder 2 543 3 901 2 970 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 001 977 966 959
Leverantörsskulder 3 466 3 022 2 678 3 578
Övriga kortfristiga skulder 2 445 2 403 2 612 3 079
Summa operativa skulder 6 912 6 402 6 256 7 616

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 19 263 20 943 18 574 18 051
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 2.7 3.0 3.5 3.4
Avkastning på eget kapital % 23.2 27.9 39.6 29.7
Soliditet % 50.9 50.8 50.3 57.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 25.9 36.7 31.8 0.0
Kassalikviditet % 73.0 61.0 82.0 82.0
Likviditetsberedskap % 0 0.02 0.03 0.01
Räntetäckningsgrad % 30.64 48.1 43.01 51.81
Omsättning per anställd (tkr) 9 270 7 612 8 745 8 875
Rörelseresultat per anställd (tkr) 246 231 304 298
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 615 591 594 545

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 304
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 304 11 075
Värdeförändring (%) -9.0 1 293 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 575 11 075
Rörelsemarginal (%) 2.7 1 189 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 23.2 719 11 075
Soliditet (%) 50.9 623 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 270 24 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 246 321 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 615 351 11 075
Nettoomsättning (tkr) 111 244 116 11 075
Rörelseresultat (tkr) 2 954 274 11 075
Antal anställda 12 575 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 116 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 189 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 575 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 623 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Traktor-City i Norrland Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, försäljning och uthyrning av bilar och maskiner inom jordbruk och skogsbruk, handel med motordrivna fordon och tillbehör till sådana, försäljning av trädgårdsmaskiner samt bedriva verksamhet genomaktivt deltagande inom all slags motorsport, via utveckling och deltagande, köp och försäljning av båtar och snöskotrar, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se