>

Motor Aktiebolaget Halland

Org.nr:

556057-0557

Adress:

Box 209

Postnummer:

301 04 Halmstad

Telefon:

035-180700
Visa allt om Motor Aktiebolaget Halland

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 119 118 114 103
Nettoomsättning (tkr) 599 390 563 454 538 251 436 407
Rörelseresultat (tkr) 64 512 11 900 14 975 14 286
Årets resultat (tkr) 11 384 11 209 12 062 7 891
Summa eget kapital (tkr) 111 015 66 620 58 379 51 491
Rörelsemarginal % 10.8 2.1 2.8 3.3
Avk. eget kapital % 55.1 20.4 26.2 23.5
Soliditet % 55.5 40.9 41.8 37.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 037 4 775 4 722 4 237
Resultat/anställd (tkr) 542 101 131 139
Lön/anställd (tkr) 579 553 531 512

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 599 390 563 454 538 251 436 407
Arbetskraftskostnad -68 923 -65 305 -60 506 -52 728
Avskrivningar -3 343 -4 313 -4 142 -4 023
Andra rörelsekostnader -508 226 -482 721 -459 787 -365 728
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 854 0
Övriga rörelseintäkter 45 858 845 412 358
Övriga rörelsekostnader -244 -60 -107 0
Rörelseresultat 64 512 11 900 14 975 14 286
Ränteintäkter 215 6 520 5 359 3 270
Räntekostnader -1 705 -1 920 -1 821 -1 855
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -180 -1 093
Finansnetto -1 490 4 600 3 358 322
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 63 022 16 500 18 333 14 608
Skatt -14 069 -3 721 -3 930 -3 229
Årets resultat 48 953 12 779 14 403 11 379
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 48 953 12 779 14 403 11 379
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -37 509 -1 533 -2 341 -2 183
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -10 580 -433 -660 -616
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 23 504 24 372 25 530
Maskiner och inventarier 7 253 10 226 7 843 8 310
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 253 33 730 32 215 33 840
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 100 246
Summa operativa anläggningstillgångar 7 253 33 830 32 315 34 086
Varulager 61 119 77 959 64 547 56 781
Kundfordringar 44 437 26 287 27 372 20 207
Övriga omsättningstillgångar 7 351 7 943 4 400 6 238
Summa operativa omsättningstillgångar 112 907 112 189 96 319 83 226
Fordringar på koncern- och intresseföretag 41 895 16 805 10 418 0
Övriga externa finansiella tillgångar 8 8 8 108
Likvida medel 38 099 35 673 19 177
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 80 002 16 848 11 099 19 285
Summa tillgångar 200 162 162 867 139 733 136 597

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 54 484 47 600 40 891 36 329
EK-andel av obeskattade reserver 56 531 19 020 17 488 15 162
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 111 015 66 620 58 379 51 491

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 20 000 20 000 26 980
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 11 591 0 1 280
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 180 139 1 752
Summa finansiella skulder 0 31 771 20 139 30 012

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 40 276 26 387 26 688 18 424
Leverantörsskulder 22 458 16 428 14 020 18 108
Övriga kortfristiga skulder 26 414 21 661 20 507 18 562
Summa operativa skulder 89 148 64 476 61 215 55 094

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 200 162 162 867 139 733 136 597
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.8 2.1 2.8 3.3
Avkastning på eget kapital % 55.1 20.4 26.2 23.5
Soliditet % 55.5 40.9 41.8 37.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 47.7 34.5 58.3
Kassalikviditet % 184.0 69.0 94.0 115.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0 0 0.04
Räntetäckningsgrad % 37.96 9.59 11.07 8.87
Omsättning per anställd (tkr) 5 037 4 775 4 722 4 237
Rörelseresultat per anställd (tkr) 542 101 131 139
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 553 531 512

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 56
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 56 18 644
Värdeförändring (%) 88.0 262 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 1 137 18 644
Rörelsemarginal (%) 10.8 649 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 55.1 481 18 644
Soliditet (%) 55.5 674 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 037 205 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 542 201 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 749 18 644
Nettoomsättning (tkr) 599 390 35 18 644
Rörelseresultat (tkr) 64 512 30 18 644
Antal anställda 119 51 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Motor Aktiebolaget Halland har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 35 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Motor Aktiebolaget Halland har det senaste året en rörelsemarginal på 10.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 649 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Motor Aktiebolaget Halland har under det senaste året 119 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 51 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Motor Aktiebolaget Halland har under det senaste året en soliditet på 55.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 674 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Motor Aktiebolaget Halland har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka försäljning av motorfordon, jämte reservdelar och tillbehör till motorfordon, bedriva reparationsverkstad för motorfordon samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2015-12 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se