>

Halmstads Fastighetsaktiebolag

Org.nr:

556041-1786

Adress:

Box 147

Postnummer:

301 04 Halmstad

Telefon:

035-138300
Visa allt om Halmstads Fastighetsaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 136 130 131 114
Nettoomsättning (tkr) 743 898 738 207 717 819 741 960
Rörelseresultat (tkr) 167 801 142 388 111 927 140 119
Årets resultat (tkr) 64 326 60 038 63 230 -29 907
Summa eget kapital (tkr) 1 731 819 1 667 666 1 608 164 1 556 917
Rörelsemarginal % 22.6 19.3 15.6 18.9
Avk. eget kapital % 5.0 4.9 4.9 6.6
Soliditet % 41.6 44.3 46.2 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 5 470 5 679 5 480 6 508
Resultat/anställd (tkr) 1 234 1 095 854 1 229
Lön/anställd (tkr) 532 569 512 570

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 743 898 738 207 717 819 741 960
Arbetskraftskostnad -72 407 -73 986 -67 062 -64 994
Avskrivningar -101 215 -102 592 -90 339 -107 538
Andra rörelsekostnader -402 475 -419 241 -448 491 -429 309
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 167 801 142 388 111 927 140 119
Ränteintäkter 2 460 2 230 2 072 2 387
Räntekostnader -38 308 -35 970 -32 584 -34 335
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -15 539 -215 -1 474 -2 272
Finansnetto -51 387 -33 955 -31 986 -34 220
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 116 414 108 433 79 941 105 899
Skatt -31 570 -28 607 -2 474 -5 988
Årets resultat 84 844 79 826 77 467 99 911
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 84 844 79 826 77 467 99 911
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -20 517 -19 789 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -5 787 -5 582 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 906 1 142 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 906 1 142 0 0
Byggnader och mark 3 408 037 3 170 511 2 996 557 2 883 175
Maskiner och inventarier 4 540 4 464 3 246 2 869
Övriga materiella anläggningstillgångar 391 477 238 823 159 948 119 194
Summa materiella anläggningstillgångar 3 804 054 3 413 798 3 159 751 3 005 238
Andelar i koncern- och intresseföretag 196 295 553 217 859 182 527
Summa operativa anläggningstillgångar 4 001 255 3 415 493 3 377 610 3 187 765
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 116 3 176 2 187 2 721
Övriga omsättningstillgångar 27 968 33 725 11 724 13 975
Summa operativa omsättningstillgångar 32 084 36 901 13 911 16 696
Fordringar på koncern- och intresseföretag 121 343 99 147 23 095 127 336
Övriga externa finansiella tillgångar 321 211 536 66 640 3 174
Likvida medel 4 463 0 3 303 4 798
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 126 127 310 683 93 038 135 308
Summa tillgångar 4 159 466 3 763 077 3 484 559 3 339 769

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 731 819 1 667 666 1 608 164 1 556 917
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 731 819 1 667 666 1 608 164 1 556 917

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 1 650 000 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 100 000 1 860 093 0 1 160 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 76 726 0 4 231 428 699
Summa finansiella skulder 2 176 726 1 860 093 1 654 231 1 588 699

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 9 752 0
Leverantörsskulder 104 210 0 116 531 93 297
Övriga kortfristiga skulder 146 711 235 318 95 880 100 856
Summa operativa skulder 250 921 235 318 222 163 194 153

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 159 466 3 763 077 3 484 558 3 339 769
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 22.6 19.3 15.6 18.9
Avkastning på eget kapital % 5.0 4.9 4.9 6.6
Soliditet % 41.6 44.3 46.2 46.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 125.7 111.5 102.9 102.0
Kassalikviditet % 2.0 2.0 8.0 1.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 4.04 4.01 3.45 4.08
Omsättning per anställd (tkr) 5 470 5 679 5 480 6 508
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 234 1 095 854 1 229
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 532 569 512 570

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 5
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 18 653
Värdeförändring (%) 4.0 1 362 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 576 18 653
Rörelsemarginal (%) 22.6 191 18 653
Avkastning på eget kapital (%) 5.0 2 005 18 653
Soliditet (%) 41.6 1 229 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 470 163 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 234 64 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 532 1 114 18 653
Nettoomsättning (tkr) 743 898 21 18 653
Rörelseresultat (tkr) 167 801 8 18 653
Antal anställda 136 47 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Halmstads Fastighetsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 21 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Halmstads Fastighetsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 22.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 191 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Halmstads Fastighetsaktiebolag har under det senaste året 136 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 89. Företaget är under jämförelseåret den 47 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Halmstads Fastighetsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 41.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 21%. Företaget är under jämförelseåret det 1 229 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Halmstads Fastighetsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga och förvalta fastigheter för bostads- och därmed sammanhängande ändamål och att i samband därmed köpa, sälja, bebygga och förvalta fast egendom.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 136 130 131 114
Nettoomsättning (tkr) 765 123 764 739 732 883 756 259
Rörelseresultat (tkr) 160 718 156 917 115 068 144 633
Årets resultat (tkr) 90 561 92 372 79 680 101 973
Summa eget kapital (tkr) 1 744 755 1 691 982 1 603 265 1 554 335
Rörelsemarginal (%) 21.0 20.5 15.7 19.1
Avk. eget kapital (%) 5.3 5.6 5.0 6.8
Soliditet (%) 42.2 44.8 46.2 46.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 626 5 883 5 595 6 634
Resultat/anställd (tkr) 1 182 1 207 878 1 269
Lön/anställd (tkr) 532 569 518 573


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se