>

Greif Sweden Aktiebolag

Org.nr:

556015-1317

Adress:

Box 203

Postnummer:

311 23 Falkenberg

Telefon:

0346-714600

Moderbolag:

GREIF INTERNATIONAL HOLDING BV
Visa allt om Greif Sweden Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Antal anställda 118 135 144 27
Nettoomsättning (tkr) 515 088 473 939 441 742 111 664
Rörelseresultat (tkr) 25 382 10 805 1 385 22 010
Årets resultat (tkr) 18 774 -28 151 -14 383 12 461
Summa eget kapital (tkr) 66 367 104 847 58 796 63 006
Rörelsemarginal % 4.9 2.3 0.3 19.7
Avk. eget kapital % 26.0 2.9 -3.0 23.4
Soliditet % 31.4 35.5 18.8 37.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 365 3 511 3 068 4 136
Resultat/anställd (tkr) 215 80 10 815
Lön/anställd (tkr) 614 552 534 511

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Nettoomsättning 515 088 473 939 441 742 111 664
Arbetskraftskostnad -72 451 -74 486 -76 943 -13 791
Avskrivningar -18 990 -34 586 -21 287 -2 725
Andra rörelsekostnader -398 039 -345 426 -340 070 -51 622
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -226 -8 636 -2 057 -21 516
Rörelseresultat 25 382 10 805 1 385 22 010
Ränteintäkter 51 157 158 359
Räntekostnader -849 -1 402 -2 338 -3 308
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 2 839 -2 372 -1 395 0
Finansnetto 2 041 -3 617 -3 575 -2 949
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 27 423 7 188 -2 190 19 061
Skatt -5 166 -4 787 353 -3 355
Årets resultat 22 257 2 401 -1 837 15 706
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 22 257 2 401 -1 837 15 706
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 483 -30 553 -12 546 755
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -983 -8 618 -3 539 213
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 30 517 40 690 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 14 903 37 324 33 948 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 903 67 841 74 638 0
Byggnader och mark 4 683 4 091 3 795 5 112
Maskiner och inventarier 66 809 80 218 99 538 15 316
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 469 1 450 3 274 1 809
Summa materiella anläggningstillgångar 76 961 85 759 106 607 22 237
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 127 652
Summa operativa anläggningstillgångar 91 864 153 600 181 245 149 889
Varulager 39 919 53 860 50 665 7 808
Kundfordringar 72 542 78 995 72 845 11 825
Övriga omsättningstillgångar 3 028 6 362 4 727 729
Summa operativa omsättningstillgångar 115 489 139 217 128 237 20 362
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 030 2 167 3 491 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 15
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 030 2 167 3 491 15
Summa tillgångar 211 383 294 984 312 973 170 266

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 8 471 50 435 34 937 51 693
EK-andel av obeskattade reserver 57 896 54 412 23 859 11 313
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 66 367 104 847 58 796 63 006

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 60 619 83 486 170 035 87 290
Summa finansiella skulder 60 619 83 486 170 035 87 290

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 22 221 25 698 21 542 3 191
Leverantörsskulder 26 385 38 060 25 644 8 029
Övriga kortfristiga skulder 35 791 42 891 36 956 8 750
Summa operativa skulder 84 397 106 649 84 142 19 970

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 211 383 294 982 312 973 170 266
Nyckeltal i genomsnitt 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Rörelsemarginal % 4.9 2.3 0.3 19.7
Avkastning på eget kapital % 26.0 2.9 -3.0 23.4
Soliditet % 31.4 35.5 18.8 37.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 91.3 79.6 289.2 138.5
Kassalikviditet % 62.0 52.0 33.0 12.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 33.3 6.13 0.06 6.76
Omsättning per anställd (tkr) 4 365 3 511 3 068 4 136
Rörelseresultat per anställd (tkr) 215 80 10 815
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 614 552 534 511

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 111
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 111 18 653
Värdeförändring (%) -34.0 2 313 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 912 18 653
Rörelsemarginal (%) 4.9 1 375 18 653
Avkastning på eget kapital (%) 26.0 1 153 18 653
Soliditet (%) 31.4 1 681 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 365 278 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) 215 674 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 614 549 18 653
Nettoomsättning (tkr) 515 088 43 18 653
Rörelseresultat (tkr) 25 382 69 18 653
Antal anställda 118 53 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Greif Sweden Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 43 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Greif Sweden Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 375 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Greif Sweden Aktiebolag har under det senaste året 118 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 388. Företaget är under jämförelseåret den 53 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Greif Sweden Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 31.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 681 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Greif Sweden Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Jon Alexander Johansson (f. 1971) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Lars Kristian Stensjö (f. 1967) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och sälja förpackningar av stål och plast samt utöva annan därmed förenlig verksamhet ävensom att förvärva och förvalta fast egendom.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se