>

Hafa Bathroom Group Aktiebolag

Org.nr:

556005-1491

Adress:

Box 525

Postnummer:

301 80 Halmstad

Telefon:

035-154475
Visa allt om Hafa Bathroom Group Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 61 69 73 75
Nettoomsättning (tkr) 161 677 162 068 186 332 177 928
Rörelseresultat (tkr) 2 001 -14 055 -3 411 -11 105
Årets resultat (tkr) 3 662 -14 140 -977 -8 679
Summa eget kapital (tkr) 39 777 11 115 25 774 19 445
Rörelsemarginal % 1.2 -8.7 -1.8 -6.2
Avk. eget kapital % 14.4 -79.5 -16.7 -48.2
Soliditet % 33.8 13.8 27.4 18.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 650 2 349 2 552 2 372
Resultat/anställd (tkr) 33 -204 -47 -148
Lön/anställd (tkr) 814 748 744 765

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 161 677 162 068 186 332 177 928
Arbetskraftskostnad -49 641 -51 593 -54 326 -57 360
Avskrivningar -2 157 -2 147 -3 638 -6 407
Andra rörelsekostnader -108 025 -123 115 -132 210 -123 372
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 228 -224
Övriga rörelseintäkter 3 566 3 330 3 698 2 978
Övriga rörelsekostnader -3 419 -2 598 -3 495 -4 648
Rörelseresultat 2 001 -14 055 -3 411 -11 105
Ränteintäkter 9 6 7 9
Räntekostnader -982 -756 -1 158 -1 993
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 10
Finansnetto -973 -750 -1 151 -1 974
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 028 -14 805 -4 562 -13 079
Skatt 2 634 146 785 1 686
Årets resultat 3 662 -14 659 -3 777 -11 393
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 662 -14 659 -3 777 -11 393
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 519 2 800 2 714
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 147 790 765
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 1 687
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 363 2 937 3 653 4 711
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 363 2 937 3 653 6 398
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 903 1 312 0 744
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 1 481 0
Summa materiella anläggningstillgångar 903 1 312 1 481 744
Andelar i koncern- och intresseföretag 37 408 12 408 12 408 12 408
Summa operativa anläggningstillgångar 39 674 16 657 17 542 19 550
Varulager 41 077 43 365 49 846 55 918
Kundfordringar 15 300 16 351 20 706 18 946
Övriga omsättningstillgångar 2 930 3 289 4 466 4 465
Summa operativa omsättningstillgångar 59 307 63 005 75 018 79 329
Fordringar på koncern- och intresseföretag 15 873 613 1 496 9 185
Övriga externa finansiella tillgångar 2 634 0 0 0
Likvida medel 83 105 110 132
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 18 590 718 1 606 9 317
Summa tillgångar 117 571 80 380 94 166 108 196

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 39 777 11 115 25 255 16 125
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 519 3 320
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 39 777 11 115 25 774 19 445

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 6 000 9 250 13 250 12 250
Externa finansiella skulder, kortfristiga 26 475 19 345 14 266 30 376
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 689 2 103 1 900 716
Summa finansiella skulder 36 164 30 698 29 416 43 342

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 222 4 502 6 307 8 622
Leverantörsskulder 22 527 15 891 1 357 21 821
Övriga kortfristiga skulder 15 881 18 174 31 312 14 966
Summa operativa skulder 41 630 38 567 38 976 45 409

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 117 571 80 380 94 166 108 196
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.2 -8.7 -1.8 -6.2
Avkastning på eget kapital % 14.4 -79.5 -16.7 -48.2
Soliditet % 33.8 13.8 27.4 18.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 90.9 276.2 114.1 222.9
Kassalikviditet % 27.0 36.0 52.0 35.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 2.05 -18.58 -2.94 -5.56
Omsättning per anställd (tkr) 2 650 2 349 2 552 2 372
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 -204 -47 -148
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 814 748 744 765

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 240
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 240 18 644
Värdeförändring (%) 258.0 59 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 1 649 18 644
Rörelsemarginal (%) 1.2 2 024 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 14.4 1 612 18 644
Soliditet (%) 33.8 1 573 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 650 633 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 1 862 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 814 109 18 644
Nettoomsättning (tkr) 161 677 137 18 644
Rörelseresultat (tkr) 2 001 682 18 644
Antal anställda 61 120 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 137 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 2 024 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har under det senaste året 61 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 120 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 33.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 573 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Hafa Bathroom Group Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel, och produktion av badrumsinredningsvaror samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 103 73 78 82
Nettoomsättning (tkr) 284 298 176 594 206 150 205 661
Rörelseresultat (tkr) -3 812 -12 460 -69 -4 438
Årets resultat (tkr) -1 210 -14 185 -777 -5 466
Summa eget kapital (tkr) 67 938 43 773 57 707 49 201
Rörelsemarginal (%) -1.3 -7.1 0.0 -2.2
Avk. eget kapital (%) -2.2 -28.0 -1.5 -10.9
Soliditet (%) 41.3 38.8 45.9 35.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 760 2 419 2 643 2 508
Resultat/anställd (tkr) -37 -171 -1 -54
Lön/anställd (tkr) 672 707 737 937


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se