>

Pronode Technologies AB

Org.nr:

559021-1024

Adress:

Faktorvägen 17 O

Postnummer:

434 37 Kungsbacka

Telefon:

Visa allt om Pronode Technologies AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12    
Antal anställda 9 5    
Nettoomsättning (tkr) 17 370 5 856    
Rörelseresultat (tkr) -13 108 -6 305    
Årets resultat (tkr) -14 366 -6 562    
Summa eget kapital (tkr) 1 622 5 988    
Rörelsemarginal % -75.5 -107.7    
Avk. eget kapital % -377.6 -    
Soliditet % 3.7 19.6    
Omsättning/anställd (tkr) 1 930 1 171    
Resultat/anställd (tkr) -1 456 -841    
Lön/anställd (tkr) 558 520    

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Nettoomsättning 17 370 5 856    
Arbetskraftskostnad -5 024 -3 902    
Avskrivningar -7 209 -1 785    
Andra rörelsekostnader -14 121 -2 570    
Jämförelsestörande poster operativt 0 0    
Resultatandelar i koncernföretag 0 0    
Övriga rörelseintäkter 0 106    
Övriga rörelsekostnader -4 124 -4 010    
Rörelseresultat -13 108 -6 305    
Ränteintäkter 0 0    
Räntekostnader -1 258 -257    
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0    
Övriga finansiella poster 0 0    
Finansnetto -1 258 -257    
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -14 366 -6 562    
Skatt 0 0    
Årets resultat -14 366 -6 562    
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -14 366 -6 562    
Minoritetens andel av årets resultat 0 0    

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0    
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0    
Schablonskatt % 22.0 22.0    
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Byggnader och mark 0 0    
Maskiner och inventarier 24 800 15 084    
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0    
Summa materiella anläggningstillgångar 24 800 15 084    
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0    
Summa operativa anläggningstillgångar 24 800 15 084    
Varulager 13 247 6 244    
Kundfordringar 0 0    
Övriga omsättningstillgångar 5 900 8 270    
Summa operativa omsättningstillgångar 19 147 14 514    
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0    
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0    
Likvida medel 364 977    
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 364 977    
Summa tillgångar 44 311 30 575    

 

 

 
Eget kapital
 

 
   
Eget kapital, redovisat 1 622 5 988    
EK-andel av obeskattade reserver 0 0    
Minoritetsintresse 0 0    
Summa eget kapital 1 622 5 988    

 

 

 
Finansiella skulder
 

 
   
Externa finansiella skulder, långfristiga 12 484 6 864    
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 127 1 555    
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 24 392 12 222    
Summa finansiella skulder 41 003 20 641    

 

 

 
Operativa skulder
 

 
   
Långfristiga operativa skulder 0 0    
Leverantörsskulder 1 007 3 130    
Övriga kortfristiga skulder 680 816    
Summa operativa skulder 1 687 3 946    

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 44 312 30 575    
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 N/A N/A
Rörelsemarginal % -75.5 -107.7    
Avkastning på eget kapital % -377.6 -    
Soliditet % 3.7 19.6    
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 2 527.9 344.7    
Kassalikviditet % 21.0 52.0    
Likviditetsberedskap % 0.02 0.17    
Räntetäckningsgrad % -10.42 -24.53    
Omsättning per anställd (tkr) 1 930 781    
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1 456 -841    
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558 520    

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 2 027
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 027 18 658
Värdeförändring (%) - 2 619 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 197.0 9 18 658
Rörelsemarginal (%) -75.5 2 630 18 658
Avkastning på eget kapital (%) -377.6 2 622 18 658
Soliditet (%) 3.7 2 587 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 930 1 020 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1 456 2 630 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558 888 18 658
Nettoomsättning (tkr) 17 370 1 029 18 658
Rörelseresultat (tkr) -13 108 2 619 18 658
Antal anställda 9 1 122 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Pronode Technologies AB har ökat omsättningen senaste året med 197.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 1 029 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Pronode Technologies AB har det senaste året en rörelsemarginal på -75.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 630 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Pronode Technologies AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 122 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Pronode Technologies AB har under det senaste året en soliditet på 3.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 2 587 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Pronode Technologies AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva industrialisering och tillverkning av komponenter inom området optisk sensorteknik samt därmed förenlig övrig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se