>

Slamsugningstjänst i Halland AB

Org.nr:

559011-1596

Adress:

Reparatörgatan 2

Postnummer:

302 60 Halmstad

Telefon:

035-44445
Visa allt om Slamsugningstjänst i Halland AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06  
Antal anställda 23 19 0  
Nettoomsättning (tkr) 31 874 16 678 0  
Rörelseresultat (tkr) 5 209 4 292 0  
Årets resultat (tkr) 2 515 1 677 -  
Summa eget kapital (tkr) 7 512 3 446 100  
Rörelsemarginal % 16.3 25.7 -  
Avk. eget kapital % 74.2 188.7 -  
Soliditet % 47.6 27.1 9.1  
Omsättning/anställd (tkr) 1 386 878 n/a  
Resultat/anställd (tkr) 226 226 n/a  
Lön/anställd (tkr) 591 330 n/a  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 N/A
Nettoomsättning 31 874 16 678 0  
Arbetskraftskostnad -13 593 -6 275 0  
Avskrivningar -1 348 -445 0  
Andra rörelsekostnader -9 157 -271 0  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 7 200 0  
Övriga rörelsekostnader -2 574 -5 595 0  
Rörelseresultat 5 209 4 292 0  
Ränteintäkter 4 2 0  
Räntekostnader -1 -2 0  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto 3 0 0  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 212 4 292 0  
Skatt -1 147 -946 0  
Årets resultat 4 065 3 346 0  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 065 3 346 0  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 551 -1 669 0  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -437 -471 0  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 7 948 6 074 0  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 7 948 6 074 0  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 7 948 6 074 0  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 3 589 3 655 0  
Övriga omsättningstillgångar 901 817 9  
Summa operativa omsättningstillgångar 4 490 4 472 9  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 19 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 3 348 2 167 1 094  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 348 2 186 1 094  
Summa tillgångar 15 786 12 732 1 103  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 4 292 1 777 100  
EK-andel av obeskattade reserver 3 220 1 669 0  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 7 512 3 446 100  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 509 1 636 1 002  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 115 0 0  
Summa finansiella skulder 624 1 636 1 002  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 908 471 0  
Leverantörsskulder 1 790 1 345 0  
Övriga kortfristiga skulder 4 953 5 835 1  
Summa operativa skulder 7 651 7 651 1  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 15 787 12 733 1 103  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 N/A
Rörelsemarginal % 16.3 25.7 -  
Avkastning på eget kapital % 74.2 188.7 -  
Soliditet % 47.6 27.1 9.1  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.3 47.5 1 002.0  
Kassalikviditet % 114.0 92.0 110 300.0  
Likviditetsberedskap % 0.11 0.13 -  
Räntetäckningsgrad % 5 213 2 147 -  
Omsättning per anställd (tkr) 1 386 878 -  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 226 226 n/a  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 591 330 -  

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 475
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 475 18 658
Värdeförändring (%) 193.0 96 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 91.0 49 18 658
Rörelsemarginal (%) 16.3 365 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 74.2 302 18 658
Soliditet (%) 47.6 997 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 386 1 595 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 226 639 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 591 674 18 658
Nettoomsättning (tkr) 31 874 628 18 658
Rörelseresultat (tkr) 5 209 281 18 658
Antal anställda 23 403 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Slamsugningstjänst i Halland AB har ökat omsättningen senaste året med 91.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 628 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Slamsugningstjänst i Halland AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 365 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Slamsugningstjänst i Halland AB har under det senaste året 23 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 403 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Slamsugningstjänst i Halland AB har under det senaste året en soliditet på 47.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 997 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Slamsugningstjänst i Halland AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva åkeri, slamsugning, hantering av miljöfarligt avfall, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se