>

Städvision Sverige AB

Org.nr:

556993-5298

Adress:

Adolfsbergsv 2-4

Postnummer:

702 27 Örebro

Telefon:

019-235350
Visa allt om Städvision Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 19 16 15  
Nettoomsättning (tkr) 11 283 6 278 4 005  
Rörelseresultat (tkr) 915 374 309  
Årets resultat (tkr) 521 207 173  
Summa eget kapital (tkr) 1 272 567 284  
Rörelsemarginal % 8.1 6.0 7.7  
Avk. eget kapital % 76.7 66.8 -  
Soliditet % 29.8 28.8 22.3  
Omsättning/anställd (tkr) 594 392 267  
Resultat/anställd (tkr) 48 23 19  
Lön/anställd (tkr) 442 293 162  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 11 283 6 278 4 005  
Arbetskraftskostnad -8 389 -4 694 -2 637  
Avskrivningar -53 -34 -15  
Andra rörelsekostnader -1 102 1 -199  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 0 0 111  
Övriga rörelsekostnader -824 -1 177 -956  
Rörelseresultat 915 374 309  
Ränteintäkter 0 0 0  
Räntekostnader -2 -3 -6  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -2 -3 -6  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 913 371 303  
Skatt -208 -87 -69  
Årets resultat 705 284 234  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 705 284 234  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner -183 -76 -61  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -52 -22 -17  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 165 170 108  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 165 170 108  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 165 170 108  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 3 122 866 1 090  
Övriga omsättningstillgångar 195 62 73  
Summa operativa omsättningstillgångar 3 317 928 1 163  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 782 873 0  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 782 873 0  
Summa tillgångar 4 264 1 971 1 271  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 951 430 223  
EK-andel av obeskattade reserver 321 137 61  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 1 272 567 284  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 72  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 0 0 72  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 90 39 17  
Leverantörsskulder 249 145 97  
Övriga kortfristiga skulder 2 653 1 221 801  
Summa operativa skulder 2 992 1 405 915  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 264 1 972 1 271  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % 8.1 6.0 7.7  
Avkastning på eget kapital % 76.7 66.8 -  
Soliditet % 29.8 28.8 22.3  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 25.4  
Kassalikviditet % 141.0 132.0 120.0  
Likviditetsberedskap % 0.07 0.14 0  
Räntetäckningsgrad % 457.5 124.67 51.5  
Omsättning per anställd (tkr) 594 392 246  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 23 19  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 442 293 162  

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 354
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 354 12 714
Värdeförändring (%) 170.0 81 12 714
Tillväxt i omsättning (%) 80.0 55 12 714
Rörelsemarginal (%) 8.1 747 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 76.7 173 12 714
Soliditet (%) 29.8 1 334 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 594 1 961 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 1 308 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 442 1 473 12 714
Nettoomsättning (tkr) 11 283 1 131 12 714
Rörelseresultat (tkr) 915 940 12 714
Antal anställda 19 459 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Städvision Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 80.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 1 131 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

Städvision Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 747 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

Städvision Sverige AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 459 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

Städvision Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 29.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 334 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

Städvision Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget är ett tjänsteföretag som tillhandahåller högkvalitativa städtjänster och lokalvård såsom golvvård, fönsterputs, byggstäd, kontorsstäd och hemstäd samt därtill förenlig verksamhet. Tjänsterna riktar sig till såväl företag som privatpersoner.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se