>

Jokkmokks Entreprenad AB

Org.nr:

556986-7228

Adress:

Storgatan 2

Postnummer:

962 33 Jokkmokk

Telefon:

Visa allt om Jokkmokks Entreprenad AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 7 5 4  
Nettoomsättning (tkr) 7 115 6 142 4 633  
Rörelseresultat (tkr) 386 174 200  
Årets resultat (tkr) 158 71 98  
Summa eget kapital (tkr) 394 218 148  
Rörelsemarginal % 5.4 2.8 4.3  
Avk. eget kapital % 77.1 38.3 -  
Soliditet % 8.7 4.6 2.8  
Omsättning/anställd (tkr) 1 016 1 228 1 158  
Resultat/anställd (tkr) 55 35 40  
Lön/anställd (tkr) 476 537 370  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 7 115 6 142 4 633  
Arbetskraftskostnad -3 333 -2 684 -1 851  
Avskrivningar -1 115 -930 -678  
Andra rörelsekostnader -1 0 -158  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 17 0 0  
Övriga rörelsekostnader -2 297 -2 354 -1 746  
Rörelseresultat 386 174 200  
Ränteintäkter 0 0 0  
Räntekostnader -80 -76 -73  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -80 -76 -73  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 306 98 127  
Skatt -70 -28 -28  
Årets resultat 236 70 99  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 236 70 99  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner -78 0 0  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -22 0 0  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 3 285 3 101 3 944  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 3 285 3 101 3 944  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 3 285 3 101 3 944  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 838 1 013 336  
Övriga omsättningstillgångar 240 75 18  
Summa operativa omsättningstillgångar 1 078 1 088 354  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 154 539 1 053  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 154 539 1 053  
Summa tillgångar 4 517 4 728 5 351  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 316 218 148  
EK-andel av obeskattade reserver 78 0 0  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 394 218 148  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 251 2 267 3 098  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 992 808 808  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 3 243 3 075 3 906  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 22 0 0  
Leverantörsskulder 325 406 148  
Övriga kortfristiga skulder 533 1 028 1 149  
Summa operativa skulder 880 1 434 1 297  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 517 4 727 5 351  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % 5.4 2.8 4.3  
Avkastning på eget kapital % 77.1 38.3 -  
Soliditet % 8.7 4.6 2.8  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 823.1 1 410.6 2 639.2  
Kassalikviditet % 67.0 73.0 67.0  
Likviditetsberedskap % 0.02 0.09 0.23  
Räntetäckningsgrad % 4.83 2.29 2.74  
Omsättning per anställd (tkr) 1 016 1 228 927  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 55 35 40  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 476 537 370  

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 718
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 718 11 072
Värdeförändring (%) 171.0 76 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 489 11 072
Rörelsemarginal (%) 5.4 865 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 77.1 136 11 072
Soliditet (%) 8.7 1 835 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 016 1 522 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 55 1 073 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 476 1 087 11 072
Nettoomsättning (tkr) 7 115 1 363 11 072
Rörelseresultat (tkr) 386 1 102 11 072
Antal anställda 7 1 118 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Jokkmokks Entreprenad AB har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 363 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jokkmokks Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 865 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Jokkmokks Entreprenad AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 118 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Jokkmokks Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 8.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 835 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Jokkmokks Entreprenad AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra arbeten med sprängning, entreprenad arbeten inom gruv och anläggnings- arbeten, markberedning, sprängning, uthyrning av entreprenad- maskiner samt personal och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se