>

Mitthem i bergslagen AB

Org.nr:

556985-5215

Adress:

Hälleforsvägen 12 A

Postnummer:

713 72 Gyttorp

Telefon:

0587-474151
Visa allt om Mitthem i bergslagen AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 18 7 2  
Nettoomsättning (tkr) 17 976 7 409 2 168  
Rörelseresultat (tkr) 563 421 107  
Årets resultat (tkr) 425 238 55  
Summa eget kapital (tkr) 865 440 123  
Rörelsemarginal % 3.1 5.7 4.9  
Avk. eget kapital % 65.3 112.3 -  
Soliditet % 32.4 33.2 16.5  
Omsättning/anställd (tkr) 999 1 058 1 084  
Resultat/anställd (tkr) 31 60 43  
Lön/anställd (tkr) 459 494 246  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 17 976 7 409 2 168  
Arbetskraftskostnad -8 258 -3 460 -614  
Avskrivningar -99 -99 -59  
Andra rörelsekostnader -835 -712 -324  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 475 576 52  
Övriga rörelsekostnader -8 696 -3 293 -1 116  
Rörelseresultat 563 421 107  
Ränteintäkter 0 0 0  
Räntekostnader -16 -15 -12  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -16 -15 -12  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 547 406 95  
Skatt -121 -90 -21  
Årets resultat 426 316 74  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 426 316 74  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -78 -18  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -22 -5  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 182 142 0  
Maskiner och inventarier 323 306 397  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 50 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 505 498 397  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 505 498 397  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 448 462 0  
Övriga omsättningstillgångar 79 353 28  
Summa operativa omsättningstillgångar 527 815 28  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 90 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 1 550 14 319  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 640 14 319  
Summa tillgångar 2 672 1 327 744  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 769 344 105  
EK-andel av obeskattade reserver 96 96 18  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 865 440 123  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 190 166 219  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 90 58 61  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 280 224 280  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 27 27 5  
Leverantörsskulder 193 76 124  
Övriga kortfristiga skulder 1 307 560 212  
Summa operativa skulder 1 527 663 341  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 672 1 327 744  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % 3.1 5.7 4.9  
Avkastning på eget kapital % 65.3 112.3 -  
Soliditet % 32.4 33.2 16.5  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 32.4 50.9 227.8  
Kassalikviditet % 131.0 119.0 87.0  
Likviditetsberedskap % 0.09 0 0.15  
Räntetäckningsgrad % 35.19 28.07 8.92  
Omsättning per anställd (tkr) 999 1 058 867  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 31 60 43  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 459 494 246  

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 492
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 492 12 724
Värdeförändring (%) 156.0 90 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 143.0 21 12 724
Rörelsemarginal (%) 3.1 1 334 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 65.3 273 12 724
Soliditet (%) 32.4 1 263 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 999 1 630 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 31 1 455 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 459 1 363 12 724
Nettoomsättning (tkr) 17 976 811 12 724
Rörelseresultat (tkr) 563 1 166 12 724
Antal anställda 18 484 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mitthem i bergslagen AB har ökat omsättningen senaste året med 143.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 811 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mitthem i bergslagen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 1 334 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Mitthem i bergslagen AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 10. Företaget är under jämförelseåret den 484 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Mitthem i bergslagen AB har under det senaste året en soliditet på 32.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 263 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Mitthem i bergslagen AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska arbeta inom vård och omsorg, inom LSS och SOL även HVB verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se