>

IMH Machinery AB

Org.nr:

556978-3508

Adress:

Kaveltorpsgatan 2

Postnummer:

714 33 Kopparberg

Telefon:

0580-88660

Moderbolag:

Visa allt om IMH Machinery AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 13 13 12  
Nettoomsättning (tkr) 18 143 17 942 16 376  
Rörelseresultat (tkr) 1 794 357 195  
Årets resultat (tkr) 974 182 7  
Summa eget kapital (tkr) 1 661 355 107  
Rörelsemarginal % 9.9 2.0 1.2  
Avk. eget kapital % 129.5 131.2 -  
Soliditet % 23.9 4.9 1.1  
Omsättning/anställd (tkr) 1 396 1 380 1 365  
Resultat/anställd (tkr) 138 27 11  
Lön/anställd (tkr) 526 479 409  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 18 143 17 942 16 376  
Arbetskraftskostnad -6 842 -6 226 -7 365  
Avskrivningar -9 -1 0  
Andra rörelsekostnader -6 088 -7 414 -5 025  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 0 26 2  
Övriga rörelsekostnader -3 410 -3 970 -3 793  
Rörelseresultat 1 794 357 195  
Ränteintäkter 50 156 42  
Räntekostnader -160 -133 -216  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -110 23 -174  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 684 380 21  
Skatt -379 -77 -14  
Årets resultat 1 306 303 7  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 306 303 7  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner -332 -66 0  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -94 -19 0  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 75 56 30  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 75 56 30  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 75 56 30  
Varulager 4 018 4 984 5 939  
Kundfordringar 1 107 1 804 3 466  
Övriga omsättningstillgångar 1 523 321 228  
Summa operativa omsättningstillgångar 6 648 7 109 9 633  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 100 100 90  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 135 0 0  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 235 100 90  
Summa tillgångar 6 958 7 265 9 753  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 1 263 289 107  
EK-andel av obeskattade reserver 398 66 0  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 1 661 355 107  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 833 927 2 925  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 2 000 3 313 3 262  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 2 833 4 240 6 187  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 112 19 0  
Leverantörsskulder 905 464 435  
Övriga kortfristiga skulder 1 447 2 188 3 025  
Summa operativa skulder 2 464 2 671 3 460  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 958 7 266 9 754  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % 9.9 2.0 1.2  
Avkastning på eget kapital % 129.5 131.2 -  
Soliditet % 23.9 4.9 1.1  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 170.6 1 193.4 5 782.2  
Kassalikviditet % 118.0 80.0 107.0  
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0  
Räntetäckningsgrad % 11.53 3.86 1.1  
Omsättning per anställd (tkr) 1 396 1 380 910  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 138 27 11  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 526 479 409  

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 151
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 151 12 724
Värdeförändring (%) 564.0 12 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 304 12 724
Rörelsemarginal (%) 9.9 591 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 129.5 60 12 724
Soliditet (%) 23.9 1 544 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 396 1 149 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 138 769 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 526 900 12 724
Nettoomsättning (tkr) 18 143 806 12 724
Rörelseresultat (tkr) 1 794 615 12 724
Antal anställda 13 675 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

IMH Machinery AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 806 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

IMH Machinery AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 591 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

IMH Machinery AB har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 675 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

IMH Machinery AB har under det senaste året en soliditet på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 544 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

IMH Machinery AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka tillverkning, handel med, och service av maskiner inom företrädesvis träindustrin, handel med tillhörande reservdelar och tillbehör, handel med fastigheter, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se