>

Luleå WashTek AB

Org.nr:

556975-9011

Adress:

Torpslingan 17

Postnummer:

973 47 Luleå

Telefon:

Visa allt om Luleå WashTek AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 3 3 3  
Nettoomsättning (tkr) 10 303 7 240 5 255  
Rörelseresultat (tkr) 965 363 609  
Årets resultat (tkr) 523 170 332  
Summa eget kapital (tkr) 1 495 769 510  
Rörelsemarginal % 9.4 5.0 11.6  
Avk. eget kapital % 64.0 40.5 -  
Soliditet % 42.6 42.4 31.2  
Omsättning/anställd (tkr) 3 434 2 413 1 752  
Resultat/anställd (tkr) 322 121 135  
Lön/anställd (tkr) 526 559 205  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 10 303 7 240 5 255  
Arbetskraftskostnad -1 579 -1 676 -921  
Avskrivningar -21 -10 -6  
Andra rörelsekostnader -5 980 -4 069 -2 893  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 29 115 48  
Övriga rörelsekostnader -1 787 -1 237 -874  
Rörelseresultat 965 363 609  
Ränteintäkter 0 0 0  
Räntekostnader -7 -7 -12  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -7 -7 -12  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 958 356 597  
Skatt -233 -97 -137  
Årets resultat 725 259 460  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 725 259 460  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner -203 -89 -128  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -57 -25 -36  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 64 58 31  
Övriga materiella anläggningstillgångar 35 38 39  
Summa materiella anläggningstillgångar 99 96 70  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 99 96 70  
Varulager 502 414 352  
Kundfordringar 2 331 977 960  
Övriga omsättningstillgångar 66 103 131  
Summa operativa omsättningstillgångar 2 899 1 494 1 443  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 64 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 447 225 123  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 511 225 123  
Summa tillgångar 3 509 1 815 1 636  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 1 075 552 382  
EK-andel av obeskattade reserver 420 217 128  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 1 495 769 510  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 58 108 158  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 50 50 50  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 108 158 208  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 118 61 36  
Leverantörsskulder 973 390 584  
Övriga kortfristiga skulder 815 437 298  
Summa operativa skulder 1 906 888 918  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 509 1 815 1 636  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % 9.4 5.0 11.6  
Avkastning på eget kapital % 64.0 40.5 -  
Soliditet % 42.6 42.4 31.2  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 7.2 20.6 40.8  
Kassalikviditet % 155.0 149.0 130.0  
Likviditetsberedskap % 0.04 0.03 0.02  
Räntetäckningsgrad % 137.86 51.86 50.75  
Omsättning per anställd (tkr) 3 434 2 413 1 168  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 322 121 135  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 526 559 205  

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 271
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 271 11 072
Värdeförändring (%) 163.0 83 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 42.0 170 11 072
Rörelsemarginal (%) 9.4 539 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 64.0 200 11 072
Soliditet (%) 42.6 890 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 434 213 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 322 231 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 526 774 11 072
Nettoomsättning (tkr) 10 303 1 066 11 072
Rörelseresultat (tkr) 965 711 11 072
Antal anställda 3 1 934 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Luleå WashTek AB har ökat omsättningen senaste året med 42.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 1 066 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Luleå WashTek AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 539 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Luleå WashTek AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 934 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Luleå WashTek AB har under det senaste året en soliditet på 42.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 890 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Luleå WashTek AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Rikard Lindfors (f. 1984) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Bernt Gustav Lindfors (f. 1952) Ledamot
Bengt Johan Daniel Palo (f. 1977) Suppleant
Kent Emil Anttila (f. 1984) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av kemtekniska produkter, storköksutrustning, förbrukningsvaror till hotell- och restaurangbranschen samt reparationer av maskiner. Bolaget ska även bedriva lokalvård, förvaltning av lokaler samt konsultverksamhet avseende redovisning och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se