>

BMK Entreprenad AB

Org.nr:

556966-5143

Adress:

Gåsevadholmsvägen 688

Postnummer:

439 73 Fjärås

Telefon:

Visa allt om BMK Entreprenad AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Antal anställda 10 22 15 10
Nettoomsättning (tkr) 3 936 12 034 7 245 4 164
Rörelseresultat (tkr) -26 1 618 874 440
Årets resultat (tkr) -31 1 260 679 343
Summa eget kapital (tkr) 1 984 2 015 915 393
Rörelsemarginal % -0.7 13.4 12.1 10.6
Avk. eget kapital % -1.6 86.0 103.8 -
Soliditet % 94.1 41.8 36.4 22.8
Omsättning/anställd (tkr) 394 547 483 416
Resultat/anställd (tkr) -3 74 58 44
Lön/anställd (tkr) 359 379 345 327

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Nettoomsättning 3 936 12 034 7 245 4 164
Arbetskraftskostnad -3 587 -8 333 -5 168 -3 268
Avskrivningar -49 -61 -39 -30
Andra rörelsekostnader -44 -1 496 -878 -305
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 41 16 73 96
Övriga rörelsekostnader -323 -542 -359 -217
Rörelseresultat -26 1 618 874 440
Ränteintäkter 0 1 1 0
Räntekostnader -5 -1 -3 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 0 -2 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -31 1 618 872 440
Skatt 0 -358 -193 -97
Årets resultat -31 1 260 679 343
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -31 1 260 679 343
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 307 124 133
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 307 124 133
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 307 124 133
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 5 2 416 610 563
Övriga omsättningstillgångar 39 272 1 007 551
Summa operativa omsättningstillgångar 44 2 688 1 617 1 114
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 064 1 830 770 477
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 064 1 830 770 477
Summa tillgångar 2 108 4 825 2 511 1 724

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 984 2 015 915 393
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 984 2 015 915 393

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 166 9 10
Övriga kortfristiga skulder 124 2 645 1 587 1 321
Summa operativa skulder 124 2 811 1 596 1 331

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 108 4 826 2 511 1 724
Nyckeltal i genomsnitt 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Rörelsemarginal % -0.7 13.4 12.1 10.6
Avkastning på eget kapital % -1.6 86.0 103.8 -
Soliditet % 94.1 41.8 36.4 22.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 1 700.0 161.0 150.0 120.0
Likviditetsberedskap % 0.52 0.15 0.11 0.11
Räntetäckningsgrad % -5.2 1 619 291.67 -
Omsättning per anställd (tkr) 394 547 483 416
Rörelseresultat per anställd (tkr) -3 74 58 44
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 359 379 345 327

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 263
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 263 18 658
Värdeförändring (%) 0.0 1 592 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 66.0 83 18 658
Rörelsemarginal (%) 13.4 499 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 86.0 213 18 658
Soliditet (%) 41.8 1 222 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 547 2 589 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 74 1 483 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 379 2 300 18 658
Nettoomsättning (tkr) 12 034 1 362 18 658
Rörelseresultat (tkr) 1 618 800 18 658
Antal anställda 22 423 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

BMK Entreprenad AB har minskat omsättningen senaste året med -67.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 1 362 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

BMK Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 499 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

BMK Entreprenad AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 423 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

BMK Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 94.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det 1 222 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

BMK Entreprenad AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet inom byggnation, rörmokeri, elektricitet, trädgård, städ och flytt. Bolaget skall vidare syssla med uthyrning av arbetskraft samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se