>

Hydrock AB

Org.nr:

556958-7693

Adress:

Kabelvägen 1

Postnummer:

981 38 Kiruna

Telefon:

0725-550088
Visa allt om Hydrock AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04  
Antal anställda 51 27 1  
Nettoomsättning (tkr) 68 284 25 949 1 400  
Rörelseresultat (tkr) 4 894 211 544  
Årets resultat (tkr) 2 718 -107 315  
Summa eget kapital (tkr) 4 277 543 473  
Rörelsemarginal % 7.2 0.8 38.9  
Avk. eget kapital % 155.0 13.8 -  
Soliditet % 25.8 4.6 60.4  
Omsättning/anställd (tkr) 1 339 961 1 400  
Resultat/anställd (tkr) 96 8 408  
Lön/anställd (tkr) 637 510 174  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 N/A
Nettoomsättning 68 284 25 949 1 400  
Arbetskraftskostnad -32 476 -13 763 -232  
Avskrivningar -133 -20 0  
Andra rörelsekostnader -22 860 -8 171 -239  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 160 0 0  
Övriga rörelsekostnader -8 081 -3 784 -385  
Rörelseresultat 4 894 211 544  
Ränteintäkter 2 0 0  
Räntekostnader -23 -60 0  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -21 -60 0  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 873 151 544  
Skatt -1 138 -81 -121  
Årets resultat 3 735 70 423  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 735 70 423  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 016 -176 -108  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -287 -50 -30  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 35 45 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 35 45 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 499 601 0  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 499 601 0  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 534 646 0  
Varulager 1 002 908 0  
Kundfordringar 6 374 6 133 386  
Övriga omsättningstillgångar 5 431 3 866 68  
Summa operativa omsättningstillgångar 12 807 10 907 454  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 285 105 0  
Likvida medel 2 981 100 329  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 266 205 329  
Summa tillgångar 16 607 11 758 783  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 2 976 258 365  
EK-andel av obeskattade reserver 1 301 285 108  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 4 277 543 473  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 1 181 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 0 1 181 0  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 652 234 30  
Leverantörsskulder 3 221 3 407 41  
Övriga kortfristiga skulder 8 457 6 393 238  
Summa operativa skulder 12 330 10 034 309  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 16 607 11 758 782  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 N/A
Rörelsemarginal % 7.2 0.8 38.9  
Avkastning på eget kapital % 155.0 13.8 -  
Soliditet % 25.8 4.6 60.4  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 217.6 0.0  
Kassalikviditet % 127.0 103.0 281.0  
Likviditetsberedskap % 0.04 0 0.24  
Räntetäckningsgrad % 212.87 3.52 -  
Omsättning per anställd (tkr) 1 339 961 1 050  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 96 8 408  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 637 510 174  

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 662
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 662 11 072
Värdeförändring (%) 719.0 9 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 163.0 24 11 072
Rörelsemarginal (%) 7.2 685 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 155.0 17 11 072
Soliditet (%) 25.8 1 414 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 339 1 079 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 96 808 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 637 281 11 072
Nettoomsättning (tkr) 68 284 181 11 072
Rörelseresultat (tkr) 4 894 174 11 072
Antal anställda 51 103 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hydrock AB har ökat omsättningen senaste året med 163.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 181 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hydrock AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 685 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Hydrock AB har under det senaste året 51 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 103 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Hydrock AB har under det senaste året en soliditet på 25.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 414 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Hydrock AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Clas Stellan Nygren (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör
Hans Benny Bäckström (f. 1986) Ledamot, Ordförande
Hans Erik Bäckström (f. 1960) Suppleant
Hans Ingemar Mikko (f. 1965) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tjänster inom maskinell hydraulik och kraftöverföring samt reparationer, underhåll, service och montage för gruv-, entreprenad- och anläggningsindustrin, samt äga och förvalta fast och lösegendom såsom fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se