>

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB

Org.nr:

556949-0948

Adress:

Pontonjärvägen 10

Postnummer:

961 43 Boden

Telefon:

070-3626048
Visa allt om Team Kjellin Mining & Entreprenad AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 75 38 28 17
Nettoomsättning (tkr) 179 148 67 662 38 244 22 278
Rörelseresultat (tkr) 56 471 20 102 4 950 6 257
Årets resultat (tkr) 20 692 6 838 152 2 276
Summa eget kapital (tkr) 58 944 23 145 8 301 5 009
Rörelsemarginal % 31.5 29.7 12.9 28.1
Avk. eget kapital % 104.0 94.4 49.4 -
Soliditet % 31.2 29.2 17.1 29.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 389 1 781 1 366 1 310
Resultat/anställd (tkr) 753 529 177 315
Lön/anställd (tkr) 668 539 486 338

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 179 148 67 662 38 244 22 278
Arbetskraftskostnad -50 063 -20 486 -13 617 -6 705
Avskrivningar -9 543 -4 887 -3 113 -1 213
Andra rörelsekostnader 0 0 -1 454 -799
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 045 122 171 767
Övriga rörelsekostnader -65 116 -22 309 -15 281 -8 071
Rörelseresultat 56 471 20 102 4 950 6 257
Ränteintäkter 0 3 1 1
Räntekostnader -1 694 -1 060 -721 -529
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 694 -1 057 -720 -528
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 54 777 19 045 4 230 5 729
Skatt -12 078 -4 200 -940 -1 262
Årets resultat 42 699 14 845 3 291 4 467
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 42 699 14 845 3 291 4 467
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -22 008 -8 007 -3 140 -2 191
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -6 207 -2 258 -886 -618
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 144 1 055 63 26
Maskiner och inventarier 98 879 44 802 32 725 9 648
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 100 023 45 857 32 788 9 674
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 100 023 45 857 32 788 9 674
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 36 540 19 056 70 167
Övriga omsättningstillgångar 13 297 4 630 6 131 4 255
Summa operativa omsättningstillgångar 49 837 23 686 6 201 4 422
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 39 120 9 747 9 471 3 127
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 39 120 9 747 9 471 3 127
Summa tillgångar 188 980 79 290 48 460 17 223

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 23 107 9 316 2 478 2 326
EK-andel av obeskattade reserver 35 837 13 829 5 823 2 683
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 58 944 23 145 8 301 5 009

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 64 290 32 939 29 327 6 277
Externa finansiella skulder, kortfristiga 24 102 8 902 5 514 2 126
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 88 392 41 841 34 841 8 403

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 15 627 3 924 2 028 1 390
Leverantörsskulder 9 160 4 273 819 724
Övriga kortfristiga skulder 16 856 6 106 2 471 1 696
Summa operativa skulder 41 643 14 303 5 318 3 810

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 188 979 79 289 48 460 17 222
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 31.5 29.7 12.9 28.1
Avkastning på eget kapital % 104.0 94.4 49.4 -
Soliditet % 31.2 29.2 17.1 29.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 150.0 180.8 419.7 167.8
Kassalikviditet % 177.0 173.0 178.0 166.0
Likviditetsberedskap % 0.22 0.14 0.25 0.14
Räntetäckningsgrad % 33.34 18.97 6.87 11.83
Omsättning per anställd (tkr) 2 389 1 781 1 366 1 123
Rörelseresultat per anställd (tkr) 753 529 177 315
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 668 539 486 338

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 39
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 39 11 072
Värdeförändring (%) 194.0 63 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 165.0 23 11 072
Rörelsemarginal (%) 31.5 61 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 104.0 59 11 072
Soliditet (%) 31.2 1 244 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 389 413 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 753 72 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 668 218 11 072
Nettoomsättning (tkr) 179 148 73 11 072
Rörelseresultat (tkr) 56 471 14 11 072
Antal anställda 75 61 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB har ökat omsättningen senaste året med 165.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 73 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 31.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 61 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB har under det senaste året 75 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 61 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 31.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 244 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten inom gräv, schakt och transporter av schaktmassor, reparationer av entreprenadmaskiner och svets, fältmek, motorsport, skådespeleri och stunt samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se