>

Kennedies Nygatan AB

Org.nr:

556946-5528

Adress:

Husta 6

Postnummer:

731 97 Köping

Telefon:

076-8778877
Visa allt om Kennedies Nygatan AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 7 994 6 459 4 389 3 608
Rörelseresultat (tkr) 327 27 203 -231
Årets resultat (tkr) 0 5 149 38
Summa eget kapital (tkr) 143 143 238 88
Rörelsemarginal % 4.1 0.4 4.6 -6.4
Avk. eget kapital % 221.7 2.6 91.4 -
Soliditet % 4.9 5.8 14.1 5.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 999 1 615 1 463 1 203
Resultat/anställd (tkr) 82 7 68 -62
Lön/anställd (tkr) 311 296 261 272

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 994 6 459 4 389 3 608
Arbetskraftskostnad -1 245 -1 184 -782 -1 020
Avskrivningar 0 0 0 -15
Andra rörelsekostnader -5 139 -4 269 -2 753 -2 091
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 1 3
Övriga rörelsekostnader -1 283 -979 -652 -716
Rörelseresultat 327 27 203 -231
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -7 -14 -12 -20
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -7 -14 -12 -20
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 320 13 191 -251
Skatt -3 -8 -42 -11
Årets resultat 317 5 149 -262
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 317 5 149 -262
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 1 894 1 748 1 118 879
Kundfordringar 134 33 40 33
Övriga omsättningstillgångar 171 143 139 154
Summa operativa omsättningstillgångar 2 199 1 924 1 297 1 066
Fordringar på koncern- och intresseföretag 95 300 227 542
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 633 221 158 123
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 728 521 385 665
Summa tillgångar 2 927 2 445 1 682 1 731

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 143 143 238 88
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 143 143 238 88

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 150 204
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 786 1 441 762 888
Summa finansiella skulder 1 786 1 441 912 1 092

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 396 391 186 247
Övriga kortfristiga skulder 602 470 346 304
Summa operativa skulder 998 861 532 551

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 927 2 445 1 682 1 731
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.1 0.4 4.6 -6.4
Avkastning på eget kapital % 221.7 2.6 91.4 -
Soliditet % 4.9 5.8 14.1 5.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1 249.0 1 007.7 383.2 1 240.9
Kassalikviditet % 34.0 17.0 26.0 22.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.03 0.04 0.03
Räntetäckningsgrad % 46.71 1.93 16.92 -11.55
Omsättning per anställd (tkr) 1 999 1 615 1 463 962
Rörelseresultat per anställd (tkr) 82 7 68 -62
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 311 296 261 272

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 748
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 748 12 714
Värdeförändring (%) 148.0 99 12 714
Tillväxt i omsättning (%) 24.0 364 12 714
Rörelsemarginal (%) 4.1 1 204 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 221.7 20 12 714
Soliditet (%) 4.9 2 011 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 999 707 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 82 1 050 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 311 1 937 12 714
Nettoomsättning (tkr) 7 994 1 390 12 714
Rörelseresultat (tkr) 327 1 357 12 714
Antal anställda 4 1 820 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kennedies Nygatan AB har ökat omsättningen senaste året med 24.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 390 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kennedies Nygatan AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 204 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

Kennedies Nygatan AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 820 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

Kennedies Nygatan AB har under det senaste året en soliditet på 4.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 2 011 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

Kennedies Nygatan AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossistverksam het, agenturverksamhet och detaljhandel inom mode och inredning samt konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och aktier och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se