>

Systemputs M.B.T. AB

Org.nr:

556938-2400

Adress:

Trävägen 7

Postnummer:

432 78 Tvååker

Telefon:

073-7868747

Ledamot:

Moderbolag:

Visa allt om Systemputs M.B.T. AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Antal anställda 16 12 9 1
Nettoomsättning (tkr) 77 987 32 917 29 346 3 292
Rörelseresultat (tkr) 11 832 2 844 3 750 1 684
Årets resultat (tkr) 9 001 2 219 2 832 1 266
Summa eget kapital (tkr) 11 149 4 989 4 288 1 364
Rörelsemarginal % 15.2 8.6 12.8 51.2
Avk. eget kapital % 113.5 47.4 103.5 -
Soliditet % 48.6 52.2 58.1 27.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 874 2 743 3 261 3 292
Resultat/anställd (tkr) 740 237 417 2 526
Lön/anställd (tkr) 381 364 373 137

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Nettoomsättning 77 987 32 917 29 346 3 292
Arbetskraftskostnad -6 097 -4 363 -3 360 -91
Avskrivningar -479 -545 -416 -112
Andra rörelsekostnader -54 589 -23 924 -20 529 -1 273
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 523 711 46 0
Övriga rörelsekostnader -6 513 -1 952 -1 337 -132
Rörelseresultat 11 832 2 844 3 750 1 684
Ränteintäkter 0 0 2 0
Räntekostnader -32 -20 -2 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -32 0 0 0
Finansnetto -64 -20 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 768 2 824 3 750 1 684
Skatt -2 608 -624 -826 -370
Årets resultat 9 160 2 200 2 924 1 314
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 9 160 2 200 2 924 1 314
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -160 18 -93 -48
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -45 5 -26 -13
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 1 993 0 0
Maskiner och inventarier 1 980 1 270 1 639 870
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 980 3 263 1 639 870
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 980 3 263 1 639 870
Varulager 6 009 642 20 0
Kundfordringar 5 172 633 560 2 277
Övriga omsättningstillgångar 2 542 1 264 291 174
Summa operativa omsättningstillgångar 13 723 2 539 871 2 451
Fordringar på koncern- och intresseföretag 147 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 7 072 3 748 4 869 1 598
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 219 3 748 4 869 1 598
Summa tillgångar 22 922 9 550 7 379 4 919

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 867 4 867 4 148 1 316
EK-andel av obeskattade reserver 282 122 140 48
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 11 149 4 989 4 288 1 364

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 282 0 0 1 317
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 282 0 0 1 317

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 910 1 651 526 543
Leverantörsskulder 1 173 711 625 541
Övriga kortfristiga skulder 5 407 2 198 1 939 1 154
Summa operativa skulder 10 490 4 560 3 090 2 238

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 22 921 9 549 7 378 4 919
Nyckeltal i genomsnitt 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02
Rörelsemarginal % 15.2 8.6 12.8 51.2
Avkastning på eget kapital % 113.5 47.4 103.5 -
Soliditet % 48.6 52.2 58.1 27.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 11.5 0.0 0.0 96.6
Kassalikviditet % 225.0 194.0 223.0 239.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.11 0.17 0.49
Räntetäckningsgrad % 368.75 142.2 1 876 -
Omsättning per anställd (tkr) 4 874 2 743 3 261 4 938
Rörelseresultat per anställd (tkr) 740 237 417 2 526
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 381 364 373 137

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 255
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 255 18 658
Värdeförändring (%) 222.0 79 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 137.0 23 18 658
Rörelsemarginal (%) 15.2 410 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 113.5 98 18 658
Soliditet (%) 48.6 945 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 874 226 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 740 125 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 381 2 286 18 658
Nettoomsättning (tkr) 77 987 296 18 658
Rörelseresultat (tkr) 11 832 145 18 658
Antal anställda 16 610 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Systemputs M.B.T. AB har ökat omsättningen senaste året med 137.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 296 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Systemputs M.B.T. AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 410 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Systemputs M.B.T. AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 610 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Systemputs M.B.T. AB har under det senaste året en soliditet på 48.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 945 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Systemputs M.B.T. AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, service, reparation och underhåll av byggnader och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se