>

LP Lastbilstvätt AB

Org.nr:

556932-4550

Adress:

Berglundavägen 20

Postnummer:

702 36 Örebro

Telefon:

019-272760
Visa allt om LP Lastbilstvätt AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 10 6 6 4
Nettoomsättning (tkr) 10 767 9 711 6 099 895
Rörelseresultat (tkr) 1 744 1 589 754 155
Årets resultat (tkr) 1 196 70 -3 0
Summa eget kapital (tkr) 1 391 195 47 50
Rörelsemarginal % 16.2 16.4 12.4 17.3
Avk. eget kapital % 164.6 1 196.7 1 332.0 -
Soliditet % 28.4 3.9 1.5 1.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 077 1 619 1 017 224
Resultat/anställd (tkr) 174 265 126 33
Lön/anställd (tkr) 453 581 386 108

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 10 767 9 711 6 099 895
Arbetskraftskostnad -4 531 -3 488 -2 314 -503
Avskrivningar -239 -230 -228 -1
Andra rörelsekostnader -768 -903 -652 -49
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 82 234 105 10
Övriga rörelsekostnader -3 567 -3 735 -2 256 -197
Rörelseresultat 1 744 1 589 754 155
Ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader -83 -89 -106 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -83 -89 -105 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 661 1 500 649 154
Skatt -356 -52 -3 0
Årets resultat 1 305 1 448 646 154
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 305 1 448 646 154
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -78 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -22 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 623 1 862 2 047 1 802
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 623 1 862 2 047 1 802
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 623 1 862 2 047 1 802
Varulager 0 40 45 67
Kundfordringar 1 036 1 063 672 355
Övriga omsättningstillgångar 165 183 108 104
Summa operativa omsättningstillgångar 1 201 1 286 825 526
Fordringar på koncern- och intresseföretag 25 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 046 1 879 225 398
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 071 1 879 225 398
Summa tillgångar 4 895 5 027 3 097 2 726

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 313 117 47 50
EK-andel av obeskattade reserver 78 78 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 391 195 47 50

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 371 1 589 1 807 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 155 155
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 109 1 473 0 0
Summa finansiella skulder 1 480 3 062 1 962 155

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 22 22 0 0
Leverantörsskulder 198 349 118 2 272
Övriga kortfristiga skulder 1 805 1 399 970 249
Summa operativa skulder 2 025 1 770 1 088 2 521

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 896 5 027 3 097 2 726
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 16.2 16.4 12.4 17.3
Avkastning på eget kapital % 164.6 1 196.7 1 332.0 -
Soliditet % 28.4 3.9 1.5 1.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 106.4 1 570.3 4 174.5 310.0
Kassalikviditet % 154.0 97.0 92.0 34.0
Likviditetsberedskap % 0.19 0.19 0.04 0.44
Räntetäckningsgrad % 21.01 17.85 7.12 155
Omsättning per anställd (tkr) 1 077 1 619 1 017 192
Rörelseresultat per anställd (tkr) 174 265 126 33
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 453 581 386 108

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 113
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 113 12 724
Värdeförändring (%) 826.0 6 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 720 12 724
Rörelsemarginal (%) 16.2 287 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 164.6 31 12 724
Soliditet (%) 28.4 1 387 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 077 1 527 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 174 598 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 453 1 402 12 724
Nettoomsättning (tkr) 10 767 1 178 12 724
Rörelseresultat (tkr) 1 744 623 12 724
Antal anställda 10 881 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

LP Lastbilstvätt AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 178 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

LP Lastbilstvätt AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 287 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

LP Lastbilstvätt AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 881 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

LP Lastbilstvätt AB har under det senaste året en soliditet på 28.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 387 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

LP Lastbilstvätt AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva service och tvätt av fordon samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se