>

Car Wash i Aspholmen AB

Org.nr:

556929-8911

Adress:

Radiatorvägen 7

Postnummer:

702 27 Örebro

Telefon:

019-101920
Visa allt om Car Wash i Aspholmen AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 5 4 2
Nettoomsättning (tkr) 5 099 3 943 3 466 2 265
Rörelseresultat (tkr) 1 105 774 783 107
Årets resultat (tkr) 569 604 603 68
Summa eget kapital (tkr) 1 257 848 675 73
Rörelsemarginal % 21.7 19.6 22.6 4.7
Avk. eget kapital % 81.7 79.3 161.3 286.8
Soliditet % 74.5 54.7 55.3 13.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 275 789 867 1 133
Resultat/anställd (tkr) 276 155 196 54
Lön/anställd (tkr) 321 381 362 769

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 099 3 943 3 466 2 265
Arbetskraftskostnad -1 283 -1 904 -1 446 -1 538
Avskrivningar -109 -81 -26 -52
Andra rörelsekostnader -1 845 -841 -39 -63
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 754 632 635 636
Övriga rörelsekostnader -1 511 -975 -1 807 -1 141
Rörelseresultat 1 105 774 783 107
Ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader -1 0 -3 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 0 -3 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 104 774 780 107
Skatt -244 -170 -177 -21
Årets resultat 860 604 603 86
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 860 604 603 86
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -291 0 0 -18
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -82 0 0 -5
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 486 310 366 197
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 486 310 366 197
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 486 310 366 197
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 488 305 168 170
Övriga omsättningstillgångar 301 337 372 100
Summa operativa omsättningstillgångar 789 642 540 270
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 413 597 314 81
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 413 597 314 81
Summa tillgångar 1 688 1 549 1 220 548

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 948 830 657 55
EK-andel av obeskattade reserver 309 18 18 18
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 257 848 675 73

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 91 5 5 203
Leverantörsskulder 135 1 125 2
Övriga kortfristiga skulder 205 694 414 270
Summa operativa skulder 431 700 544 475

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 688 1 548 1 219 548
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 21.7 19.6 22.6 4.7
Avkastning på eget kapital % 81.7 79.3 161.3 286.8
Soliditet % 74.5 54.7 55.3 13.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 354.0 178.0 158.0 129.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.15 0.09 0.04
Räntetäckningsgrad % 1 105 - 261 54.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 275 789 867 1 133
Rörelseresultat per anställd (tkr) 276 155 196 54
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 321 381 362 769

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 995
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 995 12 724
Värdeförändring (%) 172.0 79 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 29.0 294 12 724
Rörelsemarginal (%) 21.7 167 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 81.7 154 12 724
Soliditet (%) 74.5 142 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 275 1 282 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 276 376 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 321 1 919 12 724
Nettoomsättning (tkr) 5 099 1 756 12 724
Rörelseresultat (tkr) 1 105 838 12 724
Antal anställda 4 1 820 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Car Wash i Aspholmen AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 756 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Car Wash i Aspholmen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 167 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Car Wash i Aspholmen AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 820 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Car Wash i Aspholmen AB har under det senaste året en soliditet på 74.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 142 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Car Wash i Aspholmen AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Issa Naif Balen (f. 1987) Ledamot, Verkställande direktör
Abobakr Salih Yahya Yahya (f. 1978) Suppleant
Bengt Anders Andersson (f. 1956) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård, biltvätt, billackering, reparationer och underhåll av bilar och andra fordon, inköp och försäljning av bilvårdsprodukter, förvalta fast egendom, handel med värdepapper, även som idkadärmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se